22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Soukromí z pohledu nové legislativy
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 30 Září 2012 21:13

paragrafOd 1. října vejde v platnost novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve které se mění podmínky pro rozsah a způsob poskytování lokalizačních údajů dalším subjektům, tedy orgánům činným v trestním řízení. Jedná se o další úpravu po 22. březnu 2011, kdy došlo ke změnám po stížnosti poslanců u Ústavního soudu ČR.  Všechny změny jsou odezvou na složitou otázku: lze najít cestu mezi tím, co je potřeba o uživatelích ukládat a k čemu by ani policie neměla mít právo přístupu?

 

Ústavní soud na základě stížnosti skupiny poslanců Poslanecké sněmovny PČR v březnu minulého roku stál před nelehkým rozhodnutím, které se týkalo uchovávání, předávání a likvidace provozních a lokalizačních údajů provozovateli komunikačních sítí. Plénum Ústavního soudu 22. března 2011 zrušilo ustanovení § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášku. Do té doby platila podle vyhlášky č. 485/2005 Sb. povinnost provozovatelů uchovávat údaje o uskutečněné komunikaci. Do té spadal například u telefonních operátorů údaj o typu komunikace obou účastníků, datum a čas komunikace a její délka. Pro poskytovatele internetu pak například typ připojení, IP adresa, množství přenesených dat nebo e-mailová adresa obou účastníků.

Zplnomocněné subjekty měli k těmto údajům přístup v podstatě na požádání, ačkoli samotný obsah komunikace zůstal pro vyšetřovatele, kteří si mohli vyžádat od provozovatele údaje v podstatě jakéhokoli účastníka, skrytý. Při bližším pohledu na věc však zjistíme, že na základě těchto údajů je možné zjistit mnoho. Existují totiž specifické e-mailové adresy, podle kterých lze určit, že někdo pravidelně komunikuje například s onkologickým oddělením. K tomu si přidejme adresy navštívených webů, bankovní operace, nákupy přes internet a seznam nejčastěji kontaktovaných osob. Lokalizační údaje z místa volání pak mohou doplnit téměř komplexní pohled na život člověka, i když s realitou souviset nemusejí.

Uvedený příklad byl jedním z argumentů předkladatelů stížnosti v čele s poslancem Markem Bendou. Další, jistě ne přehlédnutelný bod stížnosti, se týkal plošného charakteru záznamu informací a porušování práva na soukromí. V souhrnu se uchovávaly poměrně citlivé informace o každém uživateli, a to bez existence konkrétního podezření a důvodu. Ústavní soud zbavil orgány činné v trestním řízení nároku na uvedené informace bez udání důvodu. Nadále platilo, že zmíněné údaje lze požadovat za účelem trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, což v důsledku znamená, že je nelze vyžádat například zpětně.

vahy

Dvojí ostří hrany

Po zavedení změn došlo v praxi k situacím, které byly důvodem kritiky změn v zákoně. V některých případech totiž policie neměla možnost dokázat pachateli trestné jednání. Ministerstvo Průmyslu a obchodu proto podalo návrh na změnu ustanovení § 88a trestního řádu, který se zmíněné problematiky rovněž týká. Nově se tedy zavádí taxativní výčet trestných činů, při kterých lze lokalizační údaje při přípravném řízení vyžádat od soudce na návrh státního zástupce nebo při samotném soudním řízení skrze předsedu senátu. Jde o logickou reakci na stav, kdy by policie prakticky neměla možnost trestný čin vyšetřit, což je případ trestných činů nebezpečné vyhrožování (§ 353 Tr. z.) a nebezpečné pronásledování (§ 354 Tr. z.). Kompletní výčet dalšího jednání, ve kterém se zákonodárci rozhodli povolit výjimku, je pak obsahem § 88a Tr. ř.

Dále citujeme vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, o které E-Bezpečí požádalo. „Oproti původní zrušené vyhlášce č. 485/2005 Sb. nebylo do návrhu vyhlášky zařazeno uchovávání provozních údajů u serverových služeb dle § 2 odst. 4 písm. d) zrušené vyhlášky, a dále u služeb elektronických komunikací podle § 2 odst. 4 písm. e) zrušené vyhlášky kromě služeb IP telefonie. Tyto údaje nebyly začleněny do této vyhlášky, neboť se jedná zejména o údaje, které nevznikají v síti poskytovatele připojení k veřejné komunikační síti, ale provozovatelům serverů, kteří nejsou povinnými osobami dle § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. Nezačlenění těchto údajů do vyhlášky však neznamená, že se na provozovatele serverů nevztahuje povinnost součinnosti s orgány činnými v trestním řízení např. dle § 8 trestního řádu, nebo zákona o Policii ČR.“

Nově se také zavádí, že se po pravomocném skončení věci informuje uživatel o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu.

Výhrady

Zdálo by se, že zásadní nedostatky jsou tak vyřešeny. O vyjádření k navrhované úpravě jsme požádali také Úřad na ochranu osobních údajů, který změny připomínkoval. ÚOOÚ není s návrhem spokojen, a má k němu několik zásadních připomínek. Uvádíme následující námitky z oficiálního vyjádření:

 • Návrh neřeší problematiku zpracovávání a využívání tzv. provozních a lokalizačních údajů komplexně, pouze reaguje na některé výtky Ústavního soudu vznesené ve výše zmíněném nálezu

 • Na jedné straně návrh novely zpřísňuje proces vyžádání provozních a lokalizačních údajů v trestním řádu, kde podle navrhované úpravy nařídí vydání provozních a lokalizačních údajů na návrh státního zástupce soudce, respektive předseda senátu, je omezen okruh trestných činů, u nichž lze o údaje žádat a je zavedena zásada subsidiarity, na druhé straně žádná z těchto omezení neplatí, pokud budou policisté žádat o provozní a lokalizační data podle zákona č. 273/2008 Sb., respektive zákona č. 15/1998 Sb.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že oprávnění České národní banky vyžadovat provozní a lokalizační údaje uchovávané na základě povinnosti uložené poskytovatelům služeb elektronických komunikací, je v členských státech EU ojedinělé.

 • Návrh novely neobsahuje nic, co by směřovalo ke zhojení dalšího nedostatku stávající právní úpravy – zákon o elektronických komunikacích nevymezuje a dosud nikdy nevymezil dostatečně provozní a lokalizační údaje, i když je to logickou podmínkou pro úpravu jakéhokoli nakládání s nimi.

idtheft

Co z toho plyne?

Nakonec tedy stojíme před poměrně paradoxní situací. Z § 8 trestního řádu totiž ve výsledku vyplývá, že „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů,“ a dále: „V řízení o trestném činu podle § 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě daní, stanoví zvláštní zákon. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány.“

Dá se tedy předpokládat, že situace se navrhovanými změnami neřeší tak, aby se předešlo případným námitkám při vyšetřování trestných činů, a teprve při konkrétních případech se ukáže účinnost navržených změn.

 

Shrnutí: 

Navrhovaná vyhláška upravuje: 

 • rozsah uchovávaných a předávaných provozních a lokalizačních údajů,
 • způsob a formu jejich předávání oprávněným orgánům,
 • způsob jejich likvidace osobami zajišťujícími veřejnou komunikační síť nebo poskytujícími veřejně dostupnou službu elektronických komunikací po uplynutí doby stanovené pro uchovávání údajů.

Podrobnější informace a návrh vyhlášky, která je nyní projednávána v pracovních komisích Legislativní rady vlády, (takže ještě může doznat změn) jsou dle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu veřejně přístupné zde: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8WLANAJO.

Výsledné znění vyhlášky bude po její publikaci ve Sbírce zákonů zveřejněno i na stránkách MPO.

Mgr. Jan Bartoněk, E-Bezpečí

 

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.