22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Sociální síť Facebook v životě dětí na prvním stupni základních škol
Labels: FacebookVýzkum
Hodnocení uživatelů: / 14
NejhoršíNejlepší 

mini_fb1Problematika Facebooku je nová, stejně jako fenomén kyberšikany. Chtěli jsme tímto výzkumem přispět k prohloubení poznatků v této oblasti, a to ve vztahu k dětem na prvním stupni základních škol. Sociální síť Facebook nabízí spoustu možností - pozitivních či negativních, zaleží, jak se uživatel rozhodne Facebook užívat. Každý uživatel  Facebooku by si však měl plně uvědomit, že je to sociální síť a může tudíž na ni kdokoliv a jak neustále mentoři e-bezpečí opakují, můžete se tam stát kýmkoliv. Na to, aby jedinec mohl vlastnit účet na takové sociální síti, musí být vybaven jistými vědomosti, životními zkušenostmi, neboť jen díky nim, se pak pravděpodobně nedopustí chyb, které ho budou pronásledovat a znepříjemňovat mu život. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je založení účtu na sociální síti Facebook povolen od třinácti let.

To, proč jsme apelovali na podrobné prozkoumání vlivu sociální sítě Facebook na život dítěte na prvním stupni základních škol, je, že z výzkumů Kamila Kopeckého a jeho týmu [1] vyšlo najevo, že mezi dětmi 11-17 let v České republice je sociální síť Facebook nejpoužívanější, a to až v 83 %. V našem výzkumu, který byl prováděn u respondentů ve věku od 6 do11 let, jsme nalezli 25 % uživatelů Facebooku. Nejenže můžeme spatřovat velký nárůst majitelů účtů na sociální sítě Facebook s rostoucím věkem, ale víme prokazatelně, že tento fenomén se objevuje už i u šestiletých dětí.

Výzkum

Stanovení si cíle a proměnných

Výzkum probíhal v roce 2014 v období únor až duben. Zapojeny byly školy po celé České republice. Respondentů ve výzkumu bylo 752. Rozhodli jsme se zkoumat a analyzovat rizikové aktivity na Facebooku u dětí na prvním stupni základních škol, tedy v jaké míře se vyskytuje rizikové chování na Facebooku u dětí na prvním stupni základních škol. Zmapování a zpracování námi charakterizovaného rizikového chování dětí na prvním stupni základních škol na sociální síti Facebooku probíhalo pomocí zjištění: kolik námi zkoumaných uživatelů inklinuje stát se na Facebooku agresorem a kolik jich inklinuje stát se na této sociální síti obětí; jsou-li děti opatrné ve sdělování informací o své osobě na Facebooku; do jaké míry si všímají reklam na Facebooku a zdali na ně reagují a také zdali jsou rodiče obeznámeni s účtem svého dítěte.

V oblasti prvního stupně základních škol se jedná o problematiku novou a neprobádanou, a to nejen v České republice. Výsledky výzkumu, bychom rozdělili do dvou kategorií a to:

 • statisticky ověřené výsledky
 • cenné informace, které z výzkumu vyplývají.

Výsledky výzkumu

Statisticky jsme ověřili že:

- většina agresorů mezi zkoumanými respondenty jsou z typologického hlediska osobnosti extroverti;
- chlapci z prvního stupně základních škol jsou četněji majiteli účtu sociální sítě Facebook než dívky prvního stupně základních škol;
- rodiče dívek z prvního stupně základních škol jsou opatrnější a obezřetnější na účet a aktivitu svého dítě na sociální síti Facebook než rodiče chlapců z prvního stupně základních škol.

Vesnice versus město

Zajímavou informací z výzkumu je, že rozdíly mezi dětmi z měst a z vesnice mizí, ba naopak, respondenti z vesnice tráví podle našeho výzkumu více času na sociální síti Facebook než respondenti žijící ve městě. Stejně tak nejsou statisticky významné rozdíly v tom, kdo je majitelem účtu, zdali je respondent z vesnice nebo z města nebo zdali je extrovert či introvert.

Reklamy na Facebooku

Za důležitou informaci považujeme šetření ohledně působení reklam na respondenty, které jsou umístěny na sociální síti Facebook. Ve výzkumu vyšlo, že na 39 % respondentů reklamy nějakým způsobem působí (emocionálně, vizuálně, vzbuzují v nich touhy, zájem, zvědavost). Zarážející je zjištění, že 28 % respondentů na reklamy reagovalo kliknutím a zajímalo se tak o bližší informace o nich. Dalo by se tedy z toho odvodit, že děti mezi šestým až jedenáctým rokem umí nejen reagovat a zajímat se o nabízený produkt na internetu, ale jsou schopny si ho přes e-schop zakoupit.

Čas, který respondenti denně tráví na Facebooku

Dále je zajímavé zjištění ohledně času stráveného denně na sociální síti Facebook. Sice se nám prokázalo, že čas, který zde denně respondenti tráví, není statisticky významný s žádnou nezávislou proměnou, zato je alarmující, kolik hodin jsou děti z prvního stupně základních škol na sociální síti Facebook aktivní uživatelé. Některé děti uvedly, že na Facebooku tráví i 24 hodin denně. My předpokládáme, že jsou 24 hodin aktivní na účtu, to znamená, že i když nekomunikují, nelikují, mají veškerý děj na Facebooku pod neustálou kontrolou. Je zarážející, že jsou děti v námi zkoumaném věku připojeny celý den a celou noc a tráví tak na něm veškerý svůj volný čas. Z výzkumu dále vychází, že průměrný čas strávený na sociální síti Facebook u dítěte na prvním stupni základních škol jsou 2 hodiny 20 minut denně.

Jak vnímají učitelé Facebook v kolektivu svých tříd

V průběhu výzkumu jsme se sešli osobně i s učiteli zkoumaných škol, kteří se vyjadřovali k námi zkoumané problematice a sdělovali nám své zkušenosti. Pět ze šesti učitelů základní školy, z nichž byli dva učitelé z druhé třídy, jeden ze čtvrté třídy a dva z páté třídy, poznali ve své třídě, že dění na Facebooku má vliv na kolektiv ve třídě. Vypověděli, že většinou se to projevovalo posměchem, urážejícími komentáři nebo vyloučením z virtuální skupiny na Facebooku a taktéž ve třídě. Jen jeden z případů, a to ze čtvrté třídy, byl dokonce školou řešen a také potrestán. Učitelé sami uvedli, že tyto kauzy často nemůžou řešit, neboť se nedějí na půdě školy, tudíž mohou jen upozornit rodiče.

facebook_picture

Zajímavosti z výzkumu

Z našeho výzkumu vychází data, která si zaslouží naši pozornost, neboť z nich vyplývá hrubé porušení pravidel pro bezpečné užívání sociální sítě Facenbook:

 • 28 % respondentů má v profilu na sociální síti Facebook uvedenou adresu bydliště,
 • 28 % respondentů se podělí na sociální síti Facebook o to, kam a kdy jde pryč či jede s rodiči na dovolenou,
 • 10 % respondentů si myslí, že se stalo obětí kyberšikany,
 • nejčastější věk pro založení účtu na sociální síti Facebook je 9 let, 2 respondenti uvedli, že si založili účet na Facebooku v 6 letech,
 • téměř 8 % respondentů by se svléklo či poslalo obnaženou fotografii za 1 000 Kč.

Může nám připadat, že procenta nejsou vysoká, tudíž že zabývat se tímto problémem je neadekvátní. Prokazatelně jsme však zjistili, že už se nejedná o pouhou domněnku, že děti na prvním stupni základních škol jsou majitelé účtu sociální sítě Facebook a aktivně ho používají, ale je to faktem.

Závěrem

V návaznosti na námi zkoumaný věk dětí můžeme rovněž konstatovat, že obětí stále přibývá. Z jejich příběhů je zjevné, že před kybernetickým pronásledováním se neschováme nikde. Nemusí nám pomoci nové virtuální jméno, nemusí nám pomoci nová emailová adresa, ani nová práce, nové město a ani nový stát. Neutečeme před ní. Virtuální svět obepíná svět reálný, proto je nutné učit děti, jak se mají chovat nejen ve světě reálném, ale i ve světě virtuálním. Důležité je začít od samého počátku, kdy se problematika prokazatelně začíná objevovat – a tímto začátkem, jak jsme ve výzkumu zjistili, jsou děti ve věku 6 let. Bude nutné do budoucna přijmout opatření, která by napomohla tomu, aby se předcházelo v naší společnosti nebezpečným situacím a nežádoucím jevům jak ze světa virtuálního, tak i v něm. Dalším důležitým krokem do budoucna rovněž může být řešení kyberšikany na školách - nedělání rozdílů v tom, kde a kdy byl počátek kyberšikany, kde a kdy se děje - zdali na půdě školy či mimo ni. To je však závislé na řediteli základní školy, kterému jde většinou o prestiž a dobrou pověst školy. V průběhu realizace výzkumu jsme se setkávali velmi často s tím, že ředitelé nejenže nemají zájem problematiku ve své škole zmapovat a přiznat si stav, ale nechtějí ji ani řešit. Domníváme se, že jedním z klíčových řešení, by mohla být změna v kurikulárním dokumentu. Rovněž by mohlo být přínosné zamyslet se nad vzděláváním samotných učitelů na prvním stupni základních škol v tomto oboru. Neboť učitel je ten, kdo dětem předává vědomosti a zkušenosti, proto by měl být v této oblasti alespoň částečně vzdělán. Prozatím je předmět informační a komunikační technologie na vysokých školách pedagogických v České republice jako předmět nepovinně volitelný, tedy klade se na něho při vzdělávání pedagogů prvního stupně základních škol nejmenší důraz.

Když už se objeví sociální síť Facebook v životě dítěte na prvním stupni základních škol, měli bychom být obezřetní a velmi pozorní k aktivitám dítěte na jeho účtu. Facebook je fenomén dnešní doby, nejde ho zrušit a už vůbec není správnou volbou ho dítěti zakázat. Dítě si jej stejně zřídí, rodič svého cíle nedosáhne a navíc ztratí přehled nad virtuálním životem svého dítěte. I z těchto důvodů je nutné si připustit jeho existenci. Je potřeba naučit děti pracovat obecně s virtuálním světem, a tím jim napomoci k bezpečnému užívání sociální sítě Facebook, která je nejpopulárnější a tudíž i nejužívanější sociální sítí, a to nejen u nás, ale v celém světě.

Pro E-Bezpečí
Mgr. Alena Malúšková, Ph.D.[1] SZOTKOWSKI, R., KOPECKÝ, K., KREJČÍ,V.: Nebezpečí internetové komunikace 4. Olomouc, Univerzita Palackého: 2013.  ISBN 978-80244-3911-2.

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.