fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

mini_psychickenasledkyKyberšikana je specifický problém, který se v mnoha ohledech, jak ve svých projevech, tak následcích, dramaticky liší od šikany tradiční. Nejen kyberšikana, ale i další sociálně patologické jevy, vznikající v kyberprostoru  jsou stále aktuálnějším a rozšířenějším problémem. Kdokoliv s internetovým připojením se může stát kyberagresorem, stejně tak i obětí kyberšikany.

Prevence kyberšikany je obtížnější, než tomu bývá u tradiční šikany. Mezi specifika kyberšikany patří anonymita (zdánlivá) útočníka – útok se neodehrává tváří v tvář, anonymita dodává agresorovi sílu (disinhibice ve virtuálním prostředí – neuměřená ztráta zábran) a dopady na oběť jsou o to trýznivější, pocit bezmoci se stupňuje. Dále není možné odhadnout čas a místo útoku, rovněž dopady kyberšikany na oběť bývá často těžké rozpoznat. Kyberšikana ubližuje a může zaútočit velmi rychle, neočekávaně. Bylo zaznamenáno množství případů, kdy děti, dospívající nebo i mladí dospělí byli dohnáni k sebevraždě nebo násilnému činu, jakožto reakci na kyberšikanu.

I v případě, že nedojde k těmto extrémním projevům, kyberšikana a další sociálně patologické jevy vznikající ve virtuálním prostředí mohou mít vážné dopady na emocionální pohodu oběti, sebeúctu, sebehodnocení a pocit osobního bezpečí. Následkem jsou depresivní stavy, dlouhotrvající pocity deprese, bezmoci, sklíčenosti, beznaděje, sebe destruktivní chování a pokles výkonnosti ve škole.

Negativní emoce

Kyberšikana v oběti může vzbuzovat mnohem více negativních emocí, než je tomu u šikany tradiční. Někteří jednotlivci se mohou cítit frustrováni a rozčíleni způsobem, kterým jsou ohrožováni a mohou zaútočit psychicky nebo verbálně. Jiní se mohou cítit v rozpacích takovýmto druhem šikany, především zveřejňování osobních fotografií, ať už upravených nebo s nevhodným komentářem mohou způsobovat ponížení oběti.

Dlouhotrvající negativní myšlenky

Vzhledem k tomu, že kybešikana může trvat po velmi dlouhou dobu, než se agresora podaří vypátrat nebo alespoň zabránit projevům, způsobuje často také dlouhotrvající negativní emoce oběti. Následkem kyberšikany nezřídka bývají i sebevražedné myšlenky, dlouhotrvající depresivní stavy apod. Kyberšikana může způsobit také duševní nestabilitu oběti.

Vyhýbavost, sociální izolace oběti

Když se děti stanou obětmi kyberšikany, často to může vést ke změnám v jejich dosavadních zvycích a chování. Může u nich dojít k útlumu používání sociálních sítí, které měly dříve v oblibě, mohou přestat používat i mobilní telefon, aby se tak vyhnuly opakování negativních incidentů. U obětí, zejména u dívek, dochází také vlivem prožité kyberšikany k vytvoření si nedůvěry vůči okolí, snížení kontaktů s dosavadními přáteli, k nechuti seznamovat se s novými lidmi apod.

Ovlivnění chování a účasti ve škole

Zhoršení koncentrace ve výuce, pokles školní výkonnosti, ale i záškoláctví a absence ve škole mohou být důsledky kyberšikany. Oběť se může cítit v pozici podřízenosti vůči agresorovi nebo skupině agresorů, rovněž vnímá negativní nebo nízké hodnocení od svých vrstevníků, spolužáků, což obvykle nadále prohlubuje jeho pocity osamělosti a nízkého sebehodnocení.

Pocit ohrožení vlastního bezpečí

Ztráta pocitu bezpečí může být výraznější, než je tomu u klasické šikany. Oběť kyberšikany je dosažitelná po dobu 24 hodin denně. Na rozdíl od oběti tradiční šikany, která často reaguje stažením se do sebe, pasivitou, úzkostí, u obětí kyberšikany obvykle dochází k projevům slovní i fyzické agresivity, slabému ovládání hněvu. Jedná se o obrannou reakci, vyrovnání se se stresem, kdy oběť není schopna se postavit útočníkovi tváří v tvář, neboť se s ním fyzicky nesetkává.

Zástupné aktivity

Mohou se začít objevovat i zástupné aktivity v chování oběti, které odvádí pozornost od přítomnosti obtěžování. Těmito zástupnými aktivitami bývá konzumace sladkého, věnování se zálibám, zlehčování a zobecňování situace, ale i opilství, zneužívání drog ve snaze odlehčit závažnou situaci. 

Změna fyzických projevů

Zejména u déletrvající kyberšikany může následkem zvyšující se úzkostnosti oběti až ke změnám fyzických projevů, mezi něž patří například dlouhodobé vyčerpání organismu, změny váhy, nechutenství, nevolnost, oslabená imunita. Důsledkem frustrace z nemožnosti řešení vzniklé situace, může u jedince postiženého kyberšikanou docházet k sebepoškozování, v nejhorším případě i pokusu o sebevraždu.

Páchat kyberšikanu je poměrně snadné, ale bránit se proti ní je složíté a těžké. Až příliš často se stává, že drobné posměšky přerůstají v dlouhodobé psychické týrání a trápení oběti, někdy může kyberšikana eskalovat až k projevům skutečného fyzického násilí mezi agresorem a obětí.  Domov býval místem, kam se oběť mohla před tradiční šikanou schovat a být v bezpečí, u kyberšikany tomu tak není.

Pro E-Bezpečí
Mgr. Jana Gajdošová
Pedagogická fakulta MU v Brně

Zdroje:

http://www.bullyingnoway.com.au/

http://www.aboutkidshealth.ca/En/News/NewsAndFeatures/Pages/Cyberbullying-Part-Two.aspx

http://www.osteopathic.org/

http://www.stopbullying.gov/

http://www.bullyonline.org/