fbpx

Home Pohledem vědy Výsledky německého empirického výzkumu cybermobbyingu u žáků ZŠ

Remove


 mobb.jpg

Stále častěji se hovoří o negativním vlivu moderní technologie a zejména o v poslední době vzrůstající vlně násilí, která je způsobena právě novodobou technikou. Společnost je tak nucena se na prahu 21. století vyrovnat s tzv. cyber-násilím, tedy násilím, jež je šířeno prostřednictvím cyber-techniky.

Jedním z druhů cyber-násilí je i tzv. cybermobbying, jež se stal i podnětem pro výzkumné šetření, které bylo realizováno v roce 2007 na základě on-line dotazníku na německých základních školách. Jako cybermobbying označujeme nejčastěji rafinovaný druh šikany na pracovišti, pro nějž je charakteristická rafinovanost, zákeřnost a skrytost, přičemž se znepříjemňování života odehrává zejména prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, ale i jiných technickýh prostředků.

Samotný termín mobbing pochází z anglického to mob = hromadně napadnout, dotírat. Empirický průzkum s názvem Mobbing bei Schülerinnen und Schülern in der Bundesrepublik Deutschland (Eine empirische Untersuchung auf der Grundlage einer Online-Befragung), v jehož čele stáli Prof. Dr. R. S. Jäger a další přední odborníci, se zaměřil ta tento novodobý fenomén.

    Nejdříve se zaměřme na nejčastěji užívaná média, jejichž prostřednictvím je oběť kyber-šikany nejčastěji napadena.Výsledky jsou patrné z následujícího grafu.

Graf č. 1 - užívání médií při cybermobbyingu

image002.jpg
    Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce frekventovaným prostředkem ataku u cybermobbyingu je IM, tedy Instant Messaning (např. ICQ, MSN, ostatní messangery), na místě druhém jsou to chatové místnosti (chatrooms) a diskusní fóra, třetí pozici souhrnně zaujala ostatní média, čtvrtou příčku obsadily webové stránky, na místě pátém je to pak E-mail.


    Bohužel ne vždy vede tato forma nepřímé a neosobní šikany k jednoznačnému odhalení identity pachatele. Oběti cybermobbyingu však mívají často ponětí o tom, kdo je tzv. cybermobby (tedy agresor, pachatel). V praxi se však často setkáváme s tím, že oběti sice mají podezření, ale chybí jim důkaz, neboť většinu usvědčujícího materiálu ihned smažou či jinak odstraní. Častým důvodem k takovému jednání je stud a ostych.

Následující graf přináší aktuální informace o tom, kdo je nejčastěji agresorem neboli tzv. cybermobbym.

Graf č. 2 – nejčastější agresor u žáků německých škol

image004.jpg

   Z tohoto grafu je patrné, že agresorem je ve většině případů spolužák. Někdy však cybermobbym může být zcela neznámá osoba. Bohužel velmi často je oním agresorem i přítel či blízký kamarád, jehož jednání je motivováno závistí. Je smutnou realitou, že člověk, jemuž často nejvíce důvěřujeme, je agresorem až v 65 %, naopak pouze 22 % útočníků představují neznámí pachatelé. Vhodné podmínky (především anonymitu) pak poskytuje agresorovi internet, proto je častým útočníkem i osoba, s níž jsme se seznámili právě prostřednictvím internetu, tedy tzv. „internetový přítel“.

Zajímavý je i následující graf, který u žáků základních škol zjišťuje, jak často se v posledních měsících stalo, že:
-    někdo zveřejnil tvé soukromé e-maily, obrázky, fotografie, chatovou komunikaci s účelem tě zesměšnit a ponížit,
-    že tě někdo z tvých spolužáků vyloučil z chatové komunikace či z online-her,
-    že ti někdo prostřednictvím mobilního telefonu, internetu poslal výhružné zprávy, hrozby, urážky či jiná nepříjemná sdělení,
-    že o tobě prostřednictvím internetu, mobilního telefonu rozšiřovali nepravdivé pomluvy.

    Z grafického znázornění vyplývá, že v každé z výše uváděných kategorií najdeme minimálně 15 % jedinců, u nichž došlo k popsaným charakteristikám alespoň jedenkrát během jejich života. Přesnější informace lze vyčíst z následujícího grafu:

Graf č. 3 – útoky cybermobbyingu (respondenti: dívky i chlapci)


image006.jpg

  Nyní se zaměřme na výskyt jednotlivých výše popsaných ataků z hlediska nezávisle proměnné, kterou je pohlaví respondentů. Opět vycházíme z následujících údajů - Jak často se v posledních měsících stalo, že:
-   někdo zveřejnil tvé soukromé e-maily, obrázky, fotografie, chatovou komunikaci s účelem tě zesměšnit a ponížit,
-    že tě někdo z tvých spolužáků vyloučil z chatové komunikace či z online-her,
-    že ti někdo prostřednictvím mobilního telefonu, internetu poslal výhružné zprávy, hrozby, urážky či jiná nepříjemná sdělení,
-    že o tobě prostřednictvím internetu, mobilního telefonu rozšiřovali nepravdivé pomluvy.

Graf č. 4 – útoky cybermobbyingu (respondenti: dívky)

image008.jpg

Graf č. 5 – útoky cybermobbyingu (respondenti: chlapci)


image010.jpg

Srovnáme- li pohlaví dotazovaných, pak z výzkumu vyplývá, že dívky se stávají mnohem častěji oběťmi kyberšikany.

    Další graf reflektuje aktuální situaci cybermobbyingu, tentokrát z pohledu agresora. Žáci v on-line anonymním dotazníku odpovídali na následující položky.
Jak často se v posledních měsících stalo, že:
-    jsi o někom rozšířil nepravdivé pomluvy, zveřejnil něčí e-maily, fotografie, chatovou komunikaci atd. za účelem někoho zesměšnit či někoho ponížit, popř. někomu ublížit,
-    jsi vyloučil spolužáka či kamaráda z chatové komunikace, nebo ho vyřadil z hraní online-her,
-    jsi dále přeposlal  získané nepravdivé pomluvy,
-    jsi někomu poslal prostřednictvím internetu či mobilního telefonu výhružné zprávy.

Graf č. 6 – pachatel cybermobbyingu (respondenti: dívky i chlapci)


image012.jpg

 
Nyní se opět soustřeďme na pachatele kyberšikany z hlediska pohlaví. I tentokrát vycházíme z následujících údajů - Jak často se v posledních měsících stalo, že:
-    jsi o někom rozšířil nepravdivé pomluvy, zveřejnil něčí e-maily, fotografie, chatovou komunikaci atd. za účelem někoho zesměšnit či někoho ponížit, popř. někomu ublížit,
-    jsi vyloučil spolužáka či kamaráda z chatové komunikace, nebo ho vyřadil z hraní online-her,
-    jsi dále přeposlal  získané nepravdivé pomluvy,
-    jsi někomu poslal prostřednictvím internetu či mobilního telefonu výhružné zprávy.

Ze zjištěných dat vyplývá, že v současné době jsou agresory častěji dívky než chlapci.


Graf č. 7 – pachatel cybermobbyingu (respondenti: dívky)

image014.jpg

Graf č. 8 – pachatel cybermobbyingu (respondenti: chlapci)

image016.jpg


  Podle realizovaného výzkumného šetření dochází ke cybermobbyingu nejčastěji na 2. stupni základních škol a později také na středních školách. Rozšíření cybermobbyingu v těchto věkových kategoriích je dáno jednak věkem jedinců (puberta, snaha vyniknout, zviditelnit se), tak i pokročilou počítačovou gramotností a schopnostmi ovládat i ty nejnovější technologie.
Zaměřme se nyní proto na výskyt cybermobbyingu na jednotlivých stupních škol.

Graf č. 9 – výskyt cybermobbyingu na různých stupních škol

image018.jpg

Z posledního uváděného grafu je možné vyčíst, že pachateli jsou často děti ve věkovém rozmezí 11 - 14 let, což odpovídá 5. - 7. třídě základních škol  (v Německu pro srovnání tzv. Unterstufe).

        Realizovaný výzkum přinesl mnoho zajímavých informací i podnětů a zejména poukázal na aktuální stav kyberšikany u žáků německých škol. Ačkoliv jsou útoky kyberšikany bohužel stále častější, v České republice se o tomto fenoménu stále ještě příliš nemluví. 
Nikdy nevíte, zda se Vy (nebo osoby Vám blízké) nestanete také obětí cybermobbyho...

 


Použité zdroje:
REINHOLD S. JÄGER. Mobbing bei Schülerinnen und Schülern der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Untersuchung auf der Grundlage einer Online- Befragung. 2007. Další realizátoři projektu:  Fischer, U. & Riebel, J. (unter Mitarbeit von Fluck, L.)
Dostupné z:  <http://www.zepf.uni-landau.de/das-zepf/mitarbeiter/jaeger-reinhold-s/veroeffentlichungen/>  [cit. 2008-02-18].           
Mobbing. Online: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing> [cit. 2008-05-16].           


Z německého originálu přeložila a upravila: Kateřina Jechová

 


Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.