22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
Hodnocení uživatelů: / 9
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 14 Listopad 2011 08:31

V praxi je v poslední době velice často diskutována otázka týkající se problematiky odpovědnosti poskytovatelů služeb, u kterých dochází k ukládání informací uživateli internetu.

 

Prioritně je tato oblast upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu, kde se mimo jiné pod pojem služby informační společnosti řadí služby poskytující informace on-line, služby spočívající v předávání informací prostřednictvím komunikační sítě, služby spojené s poskytováním přístupu ke komunikační síti nebo se shromažďováním informací poskytovaných příjemcem služby.

Směrnice o elektronickém obchodu byla do českého právního řádu implementována v podobě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jež ve vztahu k odpovědnosti poskytovatelů služeb za ukládání obsahu informací poskytujících uživatelem stanoví v ustanovení § 3 zákona následující:

„Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud:

a, přenos sám iniciuje,
b, zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c, zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

Ustanovení § 5 zákona pak stanoví, že „poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytovaných uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen: 
a, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b, dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“

Přičemž je nutno poukázat i na skutečnost, že ustanovení § 6 zákona stanoví, že „ poskytovatelé služeb zároveň nejsou povinni:

a, dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b, aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poskytovatel služby není povinen a priori aktivně vyhledávat příspěvky uživatelů s protiprávním, lživým, či jinak poškozujícím obsahem. Je však povinen se zabývat podněty směřujícími k protiprávnímu obsahu a po prokázání závadnosti obsahu zveřejněné informace učinit vhodné kroky k jeho odstranění či blokaci, a to nejen v souladu s výše citovanými ustanoveními zákona, ale i s principy obecné odpovědnosti dle ustanovení § 415 zákona č. 40/1964 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Problematickou v praxi však může být otázka posouzení protiprávnosti obsahu uloženého uživatelem. Sporu nebude například v situaci, kdy obsahem uloženým uživatelem bude video, u kterého bude na první pohled patrné, že zasahuje do autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona či osobnostních práv dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Zde bych si dovolila odkázat na ustanovení § 5 odst. 1 písm.a, zákona, ze kterého vyplývá, že podmínka vzniku odpovědnosti poskytovatele služeb je založena na principu nevědomé nedbalosti. Z daného tedy vyplývá, že poskytovatel služeb odpovídá i v případě, kdy sice o protiprávním charakteru ukládané informace či protiprávní povaze jednání daného uživatele nevěděl, nicméně to s ohledem na předmět své činnosti a okolnosti a povahu případu vědět mohl. Poskytovatel může argumentovat ustanovení § 6 zákona, na základě kterého není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní obsah informace, avšak znění podmínky ustanovení § 5 odst. 1 písm. a, zákona se v žádném případě nevyhne.

Mnohem složitější pak bude situace, kdy je protiprávnost podložena pouze subjektivní domněnkou zúčastněných osob, jež není na první pohled patrná. Návod na obecné posouzení, podle kterého by se jednotlivé případy kvalifikovaly, neexistuje.

V případě nahlášení protiprávního obsahu zveřejněné informace by měl poskytovatel služby v prvé řadě učinit potřebné kroky k odstranění či blokaci takovýchto informací. Je-li sám na pochybách, že je předložená informace protiprávní, je vhodné se obrátit na oznamovatele se žádostí o kvalifikované doložení důkazů potvrzujících protiprávnost, na jejichž základě přistoupí k odstranění či blokaci protiprávních informací.

V krajním případě v případném sporu o naplnění podmínky protiprávnosti kvalifikovaně rozhodne soudní orgán rozsudkem.

Pro E-Bezpečí:
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Online poradna E-Bezpečí

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.