22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


K autorským právům na Facebooku.
Hodnocení uživatelů: / 24
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 04 Říjen 2011 22:12

mini_facebookicon

Pokud nahraji fotku či video na Facebook, jsem stále jejím vlastníkem? Může tyto fotky Facebook  komerčně využívat? Jaké oprávnění vzniká Facebooku k mému duševnímu vlastnictví?

 

 

Jak opravdu fungují tak dlouho diskutovaná autorská práva na sociální síti Facebook? Jaká práva a povinnosti vám vyplývají v souvislosti s užíváním této sociální sítě? Hledat je třeba ve Statement of Rights and Responsibilities (Prohlášení o právech a povinnostech) nacházejícím se v sekci Terms. Statement of Rights and Responsibilities je vlastně smlouva mezi vámi a společností Facebook Ireland Limited, jejímž předmětem jsou mimo jiné vaše autorská práva a tzv. licenční smlouva, která je též předmětem následujícího textu. Souhlas se smlouvou vyjádříte již vaší registrací. Takže abyste Facebook mohli užívat, musíte souhlasit s právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto prohlášení.  Z ustanovení čl. 2 odst. 1 Statement of Rights and Responsibilities vyplývá, že Facebooku zaručujete onou licencí, týkající se Vašeho duševního vlastnictví, následující:

2. Sdílení obsahu a informací

Vlastníte veškerý obsah a veškeré informace, které jste zveřejnili na sociální síti Facebook, a prostřednictvím vašeho nastavení privacy a application můžete kontrolovat, jak je tento obsah sdílen. Kromě toho:

1. K obsahu, na který se vztahuje právo duševního vlastnictví, například fotografie a videa (dále jen "IP obsah"), nám na základě Vašeho privacy a application nastavení dáváte výslovný souhlas s následujícím: Udělujete nám nevýhradní, přenosnou, sub-licencovanou, bezplatnou, celosvětovou licenci na využívání IP obsahu, který umístíte na sociální síť Facebook nebo v souvislosti s ní (dále jen "IP licence"). Tato IP licence zaniká odstraněním Vašeho IP obsahu nebo Vašeho účtu ze sociální sítě, a to i tehdy, pokud je Váš obsah sdílen s ostatními a ti jej neodstranili. [1]

Co je to tedy ona nevýhradní, přenosná, sublicencovatelná, bezplatná a celosvětová licence? Princip tzv. nevýhradní licence (anglicky non-exclusive license) dle českého právního řádu vyplývá z ust. § 47 odst. 3 zákona č. 121/2000, autorského zákona, (dále jen „autorský zákon”) podle něhož je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

Pokud jste tedy autorem onoho IP obsahu, je i nadále možné všechen „IP obsah“ používat a vykonávat k němu veškerá majetková a osobnostní práva. Liší se od výhradní licence tím, že v případě výhradní licence dle § 47 odst. 2 autorského zákona autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. To znamená, že pokud by na Facebooku fungovala tato výhradní licence a vy byste na Facebook nahráli fotografie, které máte v úmyslu vystavit na veřejném místě za účelem jejich prodeje, již samotným vystavením byste tuto licenci porušili.

copyright

Český autorský zákon rozlišuje autorská práva na práva osobnostní a práva majetková. Osobnostní jsou zakotvena v §11 autorského zákona (právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, právo vyžadovat nedotknutelnost svého díla). Jak je stanoveno v § 11 odst. 4 autorského zákona, tato práva jsou nezcizitelná (nepřevoditelná), nelze je tedy převést na třetí osobu a též se jich nelze vzdát.

Majetková práva jsou zakotvena v § 12 autorského zákona (právo dílo užít, rozmnožit, rozšířit, pronajmout, půjčit, vystavit). V souvislosti s předmětem tohoto textu nás zajímá především právo rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14 autorského zákona), jímž se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem, nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

Facebook se však řídí právním řádem USA, konkrétně právním řádem státu Kalifornie, jak vyplývá z ustanovení čl. 15 odst. 1 Statement of Rights and Responsibilities.

Jakýkoli nárok, žalobu nebo předmět sporu vůči nám vyplývající z tohoto prohlášení nebo vztahující se k tomuto prohlášení nebo k Facebooku uplatníte výhradně u státního nebo federálního soudu nacházejícího se v Santa Clara County. Toto prohlášení se řídí zákony státu Kalifornie, jakož i veškeré spory, které by mohly vzniknout mezi vámi a námi, a to bez ohledu na kolizi právních předpisů. Souhlasíte s to se podrobit osobní příslušnosti soudů se sídlem v Santa Clara County, Kalifornie, a to pro účely projednání všech těchto sporů. [2]

Právo duševního vlastnictví v USA se ale od našeho kontinentálního práva podstatně liší, jelikož nerozlišuje autorská práva na práva osobnostní a majetková. Jsou tedy zcizitelná (převoditelná) všechna a lze se jich všech i vzdát. Pojmy trasfable a sub-licensable (přenosný a sublicencovatelný) poukazují na snadnou převoditelnost této licence. V českém právu je tento typ licence upraven v ustanovení § 48 odst. 1 autorského zákona, podle kterého může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), je-li tak sjednáno ve smlouvě. Facebook tedy může Váš IP obsah postoupit kterékoliv třetí osobě a Vy nemáte nárok na žádnou odměnu. S tím souvisí další pojem, a to royalty-free.

Když udělujeme Royalty-Free licence, udělujeme licenci na používání našeho duševního vlastnictví bez povinnosti platit tzv. Royalties. Royalties jsou poplatky placené za užívání duševního vlastnictví. Tyto poplatky jsou obvykle dohodnuty v procentech z hrubého nebo čistého zisku, mohou být vypláceny za každou prodanou jednotku či za dohodnutou dobu používání. Worldwide license, tedy celosvětová licence, jak již vyplývá z názvu, je licencí, jež platí na celém světě, není tedy teritoriálně nijak omezena.

V důsledku výše uvedeného je důležité uvědomit si a zvážit před každým umístěním fotografie, videa či příspěvku, jehož jste autorem a k němuž máte i autorská práva, jestli jste ochotni společnosti Facebook Ireland Limited tuto velmi výhodnou licenci udělit a zda jste ochotni tuto konkrétní fotografii, konkrétní video či konkrétní příspěvek této společnosti poskytnout k dalšímu komerčnímu a jinému využití, z něhož vy nebudete mít žádný prospěch a nevznikne vám žádný nárok na odměnu.

pro portál E-Bezpečí

Jakub Kousal

(student Právnické fakulty UK Praha)

 

 

Zdroje:

http://www.facebook.com/terms.php

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

http://en.wikipedia.org/wiki/Royalties[1] Originál textu: 

2. Sharing Your Content and Information

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:

 1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos ("IP content"), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook ("IP License"). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.

[2]

Originál textu:

You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims.

 

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.