O ŽURNÁLU | REDAKČNÍ RADA | INFORMACE PRO AUTORY | KONTAKT
Internetový časopis E-Bezpečí je specializovaným populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na prevenci rizikového chování v online prostředí a oblast internetové bezpečnosti. Je určený především pedagogům, psychologům, policistům, stejně jako veřejnosti. Časopis se soustřeďuje na témata spojená s riziky sociálních sítí a online služeb, kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem, online podvody, netolismem, online komunikací a dalšími souvisejícími fenomény.

Vydavatel:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
Olomouc, 77140

ISSN: 2571-1679

Veškeré vydané texty jsou volně přístupné v režimu Open Access pod licencí CC-BY-NC-ND.

Portál E-Bezpečí je provozován od roku 2008, od roku 2016 jsou vybrané texty zpracovány do podoby samostatných čísel. Ročně jsou publikována 2 čísla (výpočty stran vycházejí z přepočtu počtu znaků v textech (bez html tagů)/1800 znaků).

Všechny texty prochází revizí redakční rady. Texty jsou publikovány bezprostředně po schválení materiálu redakční radou.

Po autorech nejsou vyžadovány žádné poplatky.

REDAKČNÍ RADA:
prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (šéfredaktor)
doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (zástupce šéfredaktora)
kpt. Bc. Pavel Schweiner, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
mjr. Václav Písecký, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
José-María Romero-Rodríguez, PhD, Univerzita v Granadě (redaktor)
INFORMACE PRO AUTORY:
Časopis přijímá texty, které jsou zaměřeny na oblast rizikové komunikace v online prostředí a související problematiku. Při zpracování textů dodržujte několik zásad:

1. Pište texty, které jsou smysluplné a mají svůj konkrétní cíl.
2. Důsledně odkazujte na všechny možné zdroje, které využíváte.
3. Na konci textu nezapomeňte uvést seznam zdrojů, které jste použili.
4. Vaše tvrzení opírejte o fakta (s výjimkou úvah či komentářů).
5. Pište česky.

6. Texty zasílejte v libovolném textovém formátu s využitím standardních systémových fontů. Případné grafy či tabulky dodávejte ve formě rasterových obrázku s dobrým rozlišením.

Publikování v našem časopisu je zcela zdarma, autor neplatí žádné poplatky. Text je zveřejněn bezprostředně po schválení redakční radou. Texty jsou volně přístupné, lze je šířit, sdílet - s dodržením pravidel licence CC.
KONTAKT:
Veškeré texty k publikaci přijímá redakce na e-mailové adrese redakce@e-bezpeci.cz.
Publikaci lze konzultovat také na adrese: kamil.kopecky@upol.cz.


E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 1
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 1

Počet případů vydírání v kyberprostoru roste. Oběťmi jsou nejenom děti, ale také dospělí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8608 | Publikováno: 19.01.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107

Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí a další partnerské intervenční instituce zvýšený nárůst případů vydírání. Většina těchto kauz postupuje podle předvídatelných a modelových scénářů, přičemž oběťmi se stále častěji stávají dospělí muži.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2016, 1(1): Page 1-2
In a gripping exploration within the "E-Bezpečí - Open Access Journal," the increasing trend of extortion in cyberspace is unraveled as it targets not just children but increasingly adults too. Authored by Kamil Kopecký, the article details a recent surge in cases recorded towards the end of 2015 and early 2016 through online consulting services of the E-Bezpečí project and related intervention institutions. A significant portion of these cases follows predictable and model scenarios, notably capturing adult men as frequent victims. The article specifically narrates an instance of a 35-year-old man who fell victim to sextortion after engaging through Skype and social networks, leading to an alarming scenario where his intimate images were nearly publicized. Kopecký emphasizes that to prevent such online extortion, keeping intimate materials private and seeking help from specialized services like E-Bezpečí's online consultation is pivotal.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Verbální násilí se na Facebooku stalo společenskou normou.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 3-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10452 | Publikováno: 05.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1112

V posledním roce míra verbálního násilí na sociálních sítích výrazně vzrostla, přispěla k tomu nejenom migrační krize, ale také radikální projevy výrazných politických představitelů České republiky. Projevy davové hysterie naplnily diskusní skupiny na sociálních sítích, zejména pak na sociální síti Facebook. Verbální násilí, výhrůžky fyzickým napadením či přímo likvidací jsou často přehlíženy či zcela ignorovány a policie se jimi zabývá ve velmi omezené míře.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent years, the prevalence of verbal violence on social networks has increased significantly, influenced not only by the migration crisis but also by the radical expressions of prominent political figures in the Czech Republic. The phenomena of crowd hysteria have filled discussion groups on social media, especially on platforms like Facebook. Verbal violence, threats, and physical assault or outright annihilation are often overlooked or wholly ignored, and the police handle them with limited reach. Fear and ignorance versus reality—expressions of hatred in social media often stem from fear, a natural human defensive mechanism that has historically helped us survive. Unfortunately, fear is an emotion that can be easily manipulated—transferred to others, easily invoked, and amplified. To foster and invoke fear, we need to define what we should fear—the enemy—in recent years, particularly migration-related topics. Emotions can override rational thinking, making us suppress our capacity for critical thought and indulge in the emotions flooding our systems. We might believe anything that aligns with our convictions without verifying information and encourage opinions that echo our beliefs. On the internet, each of us experiences a certain degree of disinhibition; shedding inhibitions and scruples, losing or overcoming shyness and timidity, and in extreme cases might involve circumventing taboos and bans, thus some sort of liberation from constraints, which could be abnormal. Hence, we often behave instinctively and impulsively online, allowing exhibitionism, escaping into fantasy worlds, and deviating from reality.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16218 | Publikováno: 21.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1120

O šikanování a kyberšikanování učitelů se v médiích běžně nemluví, o problému se diskutuje zejména tehdy, když se objeví tragický případ úmrtí pedagogy, jehož příčinou mohla být právě šikana či kyberšikana. Kyberšikana a šikana jsou však bohužel běžnou součástí práce učitelů – a to nejenom v České republice, ale také zahraničí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak moc je vlastně kyberšikana učitelů rozšířena a jak ji učitelé vnímají.  

Annotation (English):
E-Bezpečí 2016, 1(1): Page 8-14. - Cyberbullying Among Teachers: A Study of Its Incidence and Perceptions
The issue of bullying and cyberbullying against teachers is seldom discussed in the media, usually only emerging into public discourse following a tragic case involving the death of an educator, potentially linked to such harassment. This article explores the prevalence of cyberbullying against teachers and how it is perceived within the academic environment. Official data significantly underestimate the reality, as more than half of these incidents go unreported by the teachers themselves. Teachers often do not report aggression due to a perception of personal failure or a belief that they provoked the harassment, which results in underreporting and minimal institutional awareness. The study conducts a detailed analysis of the extent of cyberbullying among teachers, utilizing data from recent research undertaken in the United Kingdom and the United States, examining the types of cyberbullying most commonly experienced and the response from school administrations when these incidents are reported.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Vytočte svého učitele - natočte jeho reakci a vyhrajete Fajn lyžák za 750 000. A říkejme tomu třeba prank.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20340 | Publikováno: 28.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1124

Znáte slovo prank? Termínem prank označujeme žert, šprým, zpravidla situaci, ve které vybranou oběť něčím vytočíme, situaci zachytíme mobilním telefonem a nahrajeme na internet. Terčem pranků se stávají jednotlivci, ale také skupiny obětí, které se – zpravidla neúmyslně stávají oběťmi více či méně krutých žertíčků. Jedno z českých rádii se rozhodlo motivovat žáky základních a středních škol k tomu, aby natáčeli pranky zaměřené na své učtele a výsledná videa nahrávali na YouTube a sdíleli na Facebooku. A co za to? Možnost vyhrát “Fajn lyžák za 750 000”.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the concerning trend of 'pranks' targeting teachers, which are often shared widely on social media platforms. These pranks, while intended as humor, frequently cross the line into harassment or cyberbullying, especially when they involve humiliating or distressing scenarios captured on video without the teacher's consent. The text critically examines various instances where pranks have resulted in physical and emotional harm, questioning the ethical implications of such actions under the guise of entertainment. It highlights the need for greater awareness and stricter guidelines to protect teachers from such exploitative practices.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nový projekt E-Bezpečí a společnosti O2 Czech Republic odstartoval ve Zlatých Horách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 22-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7784 | Publikováno: 30.03.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1130

Nový vzdělávací projekt realizovaný týmem projektu E-Bezpečí PdF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic odstartoval sérii vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnější používání internetu a mobilních telefonů dětmi, ale také dospělými uživateli internetu. Jedna z prvních vzdělávacích besed pro děti proběhla v malebném prostředí na Základní škole Zlaté Hory. „Dlouhodobě usilujeme o bezpečnější internet zejména u dětí, které jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale nedokážou si sami uvědomit rizika, se kterými mohou přijít do styku,“ uvádí Jan Piskáček, manažer pro externí komunikaci O2 Czech Republic a doplňuje: „Proto jsme součástí projektu E-Bezpečí, jehož prostřednictvím podpoříme zejména terénní vzdělávací aktivity a online poradenství pro rodiče. Dalším velkým přínosem společného projektu je Národní výzkum zaměřený na kyberšikanu učitelů.“

Annotation (English):
E-Security - Open Access Journal
A new educational project initiated by the E-Bezpečí team at Palacký University in Olomouc, in collaboration with O2 Czech Republic, has launched a series of educational events aimed at safer internet and mobile phone usage among children and adult users. One of the first educational talks for children took place in the picturesque environment of the elementary school in Zlaté Hory. "We consistently strive for a safer internet, especially for children who are more open to digital technologies than their parents but are often unaware of the risks they may encounter," says Jan Piskáček, manager for external communication at O2 Czech Republic. He adds, "That's why we are part of the E-Bezpečí project, which primarily supports field educational activities and online counseling for parents. Another significant contribution of the joint project is the National research focused on cyberbullying among teachers."


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reklama fiktivního Leo Anderse slibuje extrémně rychlou a účinnou metodu výuky cizích jazyků. Jedná se však o podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 25-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 45135 | Publikováno: 03.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1131

V posledních dnech zachytila poradna projektu E-Bezpečí několik žádostí na prověření online reklamy na zázračnou metodu bleskové výuky cizích jazyků, která se objevila v českých (ale i zahraničních) reklamních sítích a která je českým uživatelům nabízena prostřednictvím různých velkých internetových portálů.  Tato metoda prý umožňuje bleskovou výuku cizích jazyků, kterou vyvinul a doporučil multipolyglot, 64letý Leo Anders, využilo ji prý více než 65 000 Čechů. Metoda nazývaná jako „Ling Fluent“ (dříve Simple Words) a samotná reklama na ni je pouhým podvodem.

Annotation (English):
E-Bezpečí - Open Access Journal
In recent days, the E-Bezpečí project advisory has received several requests to verify an online advertisement promising a miraculous method for rapid language learning, prominently displayed across Czech (and foreign) advertising networks and major internet portals. This method, claimed to be developed by a 64-year-old multipolyglot Leo Anders, professed to provide rapid language acquisition, reportedly used by over 65,000 Czechs. The method, known as "Ling Fluent" (previously "Simple Words"), and the advertisement itself, are pure frauds.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reportáž z Child Safety Summitu 2016 (Dublin) – část 1, Facebook HQ

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 30-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6561 | Publikováno: 17.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1134

14. a 15. dubna se v irském Dublinu konala mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost dětí v kyberprostoru Child Safety Summit 2016 (#childsafetysummit). Konferenci, kterou zorganizovaly technologické giganty Facebook a Google, se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa. Českou republiku na summitu zastupoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

Annotation (English):
Report from the Child Safety Summit 2016 (Dublin) - Part 1, Facebook HQ
On April 14-15, 2016, the international conference focusing on child safety in cyberspace, Child Safety Summit 2016, was held in Dublin, Ireland. This conference was organized by tech giants Facebook and Google, attended by over 100 delegates from around the world. The Czech Republic was represented by Kamil Kopecký from the E-Bezpečí project of Palacký University in Olomouc. The first day of the conference took place at Facebook's Grand Canal office in Dublin, starting with a presentation by Julie De Bailliencour, Head of Safety Policy EMEA at Facebook, who introduced the day's agenda. Jim Gamble, Director of INEQE, focused on protecting children against cybercrimes and stressed the importance of being aware of how much technologies can dominate users' lives. He highlighted that technologies are mere tools; the actual problems are caused by their users, who can exploit online platforms, such as Facebook, for cyberbullying, cybergrooming, sexual exploitation, and other risky forms of attacks.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zákoutí „temného“ internetu

Vojtěch BEDNÁŘ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 35-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12378 | Publikováno: 20.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1136

Jsou věci, které na běžném internetu nekoupíte. A naopak místa, kam se běžný uživatel internetu nedostane. O „temném“ internetu se ví, ale pro mnoho těch, kteří o něm slýchají je stejně nepochopitelný, jako dříve býval internet jako celek.  

Annotation (English):
E-Cornerstones of the “Dark” Internet
There are things you cannot buy on the usual internet. Conversely, there are places the typical internet user cannot access. The concept of the “dark” internet, while well-known, remains just as unfathomable to many as the internet once was. Today's literate individual no longer sees the internet merely as a curious technological matter meant for enthusiasts but as an utterly integral part of their daily life, enabling almost everything they do. The current internet, however, is also a medium that is monitored, regulated, and controlled by states and their laws and authorities. Therefore, properties that once made the internet so appealing are now diminished. Contemporary internet, for instance, is hardly anonymous and scarcely as independent and decentralized as in the early days of its use. Thus, some seek alternatives, including something collectively referred to as the “dark” internet, or darknet. When mainstream media discusses the darknet, it generally presents to the typical user an “invisible” web using the Tor network. In reality, however, it represents a fairly diverse world of various technologies and tools aimed to mask communication and ensure users can exchange information independently, without external monitoring, tracking, or identification.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od počátku roku řešila již více než stovku případů internetové kriminality. Časté je vydírání, kyberšikana a také stalking.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11412 | Publikováno: 02.05.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1140

Online poradna projektu E-Bezpečí od počátku letošního roku zachytila již více než stovku případů spojených s internetovou kriminalitou. Mezi nejčastější kauzy, na kterých poradci ve spolupráci s policisty a dalšími specialisty pracují, patří především nebezpečné pronásledování, vydírání a také sexting. Rizikově se v prostředí internetu chovají nejenom děti, ale také dospělí...

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Since the beginning of the current year, the E-Safety online advisory service has recorded over a hundred cases related to internet crime. Among the most frequent cases handled by counselors in collaboration with police and other specialists are particularly dangerous stalking, blackmail, and sexting. The environment of the internet poses risks not only to children but also to adults...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance Scams opět řádí – terčem jsou tradičně senioři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 44-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15067 | Publikováno: 05.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1156

V souvislosti s nově zveřejněnými případy online podvodů, jejichž terčem se stále častěji stávají senioři, je nutné připomenout si základní principy fungování podvodů, které se označují jako scam (v našem případě tzv. romance scam).

Annotation (English):
Romance Scams Strike Again – Seniors Most Affected
In light of newly reported cases of online fraud where seniors frequently emerge as targets, it is essential to revisit the fundamental principles of operating scams, specifically romance scams. Romance scams involve exploiting victims—typically seniors—by fabricating romantic relationships, which usually start with an offer to meet. Throughout the process, scammers (using attractive photos, particularly of women) manipulate victims into sending money, presenting various fabricated scenarios such as the need to leave a war-torn or economically troubled country, emergency travel expenses, or sudden personal crises requiring financial aid. The expansion of romance scams is facilitated through both traditional emails and social media platforms, and while such scams were predominantly in English, recent localizations into Czech target an even broader audience including Czech seniors. Users are strongly cautioned against responding to such solicitations and transferring any funds or sensitive personal information to people encountered online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Hledáte si milence či milenku v prostředí internetových seznamek? Dávejte si velký pozor, můžete se totiž stát obětí vydírání

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 47-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12476 | Publikováno: 27.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1168

V průběhu posledního měsíce zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí nárůst počtu případů vydírání v prostředí různých internetových seznamek a erotických portálů. Všechny měly společný scénář – terčem útoku se stali zadaní muži, kteří se v prostředí internetu chtěli seznámit.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent months, the online consultancy of the E-Bezpečí project has observed an increasing number of blackmail cases involving various internet dating and erotic portals. The common scenario involved men in relationships who sought companionship online. These men were targeted by individuals they met on these platforms, who then collected sensitive materials from them and used these materials for blackmail. This alarming trend underscores the potential dangers of sharing personal information with strangers online. E-Bezpečí, along with partners such as the Czech Police, O2 Czech Republic, Seznam.cz, Google, and others, advises internet users to be cautious and to clarify their current relationships to prevent unwelcome outcomes when engaging in online dating.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 2
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 2

Jak nastavit svému dítěti první mobilní telefon?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18688 | Publikováno: 18.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1170

Mobilní telefony jsou v současnosti běžnou součástí výbavy dětí (ale i dospělých), jsou nezastupitelným pomocníkem, nástrojem komunikace, bránou do světa informací, ale hlavně zdrojem zábavy všeho druhu. Rodiče, kteří dětem mobilní telefony pořizují, jsou pak často postaveni před otázku – kdy dítěti mobilní telefon pořídit a jak jej nastavit (zabezpečit).

Annotation (English):
Setting Up Your Child's First Mobile Phone
Mobile phones are integral to modern childhood (and adulthood), serving as indispensable aids for communication, portals to information, and primarily, sources of all kinds of entertainment. For parents purchasing mobile phones for their children, the considerations include not only when to purchase but also how to appropriately set up and secure the device. Initially, parents must clarify the purpose behind the phone purchase, usually for ease of communication. However, children often use the phone for playing games, downloading apps, music, and videos, or chatting with friends, making it seem like an expensive toy at times. It's crucial to establish rules for phone usage, such as limiting screen time, setting specific times for entertainment, prohibiting school-time use, and restricting installations without parental agreement. Next, technical security measures including installing antivirus software and parental control apps should be considered to monitor and control the child's activities on the device, ensuring a balance between allowing freedom and maintaining necessary security measures.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V Olomouckém kraji zažilo kybernetickou agresi 20 % učitelů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6214 | Publikováno: 25.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1172

Oběťmi kybernetického útoku se v Olomouckém kraji stalo 19,82 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Olomouckého kraje pak celkem 454 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Annotation (English):
Cyber Attacks on Teachers in the Olomouc Region
In the Olomouc region, a significant 19.82% of Czech teachers have experienced cyber attacks, as confirmed by the National Survey on Cyberbullying of Czech Teachers, which engaged over 5,100 elementary and secondary school teachers across all Czech regions, including 454 from the Olomouc region. The survey, conducted by the Center for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Faculty of Education in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz, aimed to explore the prevalence of cyberbullying among teachers, the most common forms of attacks, their duration, and their impact on the victims. The study found that verbal attacks via mobile phones or the internet, along with intimidation by repeated calling were prevalent. Other forms included threats, intimidation, and the dissemination of derogatory or compromising photos.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velké množství kybernetických útoků dokážeme snadno odvrátit – využívají totiž lidských chyb

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9108 | Publikováno: 11.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1173

V posledních letech se v médiích stále častěji setkáváme s informacemi o internetových hrozbách, kterým jsme neustále vystavováni. Řadu z útoků sami nedokážeme ovlivnit – např. chyby v operačních systémech či počítačových programech nemůžeme bez pomoci specialisty odstranit, musíme si jednoduše počkat na vydání příslušné aktualizace se záplatou. Řadu z internetových hrozeb však dokážeme odvrátit sami – tím, že se jednoduše nenecháme napálit a zachováme se zodpovědně. V následujícím textu si představíme ty nejčastější z nich.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article "E-Safety - Open Access Journal" offers a comprehensive overview of contemporary online threats that individuals may face. It highlights that while some cyber attacks involve technical vulnerabilities that only specialists can fix through updates, many can be mitigated through prudent personal actions. Notable are phishing attacks which frequently target sensitive user information via fake or cloned website interfaces. The document discusses types of phishing commonly seen in daily online interactions, such as fraudulent banking emails or login pages replicating social media sites. Additionally, the article delves into ransomware attacks that lock users out of their systems, demanding ransom for access, often masquerading as official notifications from law enforcement accused of illegal online behavior. Through understanding these threats and maintaining responsible online behaviors, users can significantly safeguard their sensitive data from cybercriminals.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký dopad má kybernetická agrese na učitele? A co se s tím dá dělat?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 12-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8765 | Publikováno: 31.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1177

V průběhu posledních měsíců jsme postupně odhalovali výsledky národního výzkumu kyberšikany učitelů, který jsme ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz zrealizovali v prvním pololetí letošního roku. V našem dnešním příspěvku se zaměříme zejména na to, jaký má kybernetický útok na učitele dopad.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Over the past months, we have gradually unveiled the results of a national survey on cyberbullying among teachers, conducted in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz during the first half of this year. Today's post focuses specifically on the impact of cyberattacks on teachers. Experienced cyber aggression (whether referred to as cyberbullying or cyber harassment) has a demonstrable effect on teachers – emotionally, physiologically, and behaviorally. Because cyberbullying, like cyber harassment, is a form of verbal aggression, its impact is presumed to occur primarily on the psychological level. However, a cyberattack affects not only the emotional area but also has negative effects on the physiological (physical health) and behavioral (influencing teacher behavior towards their environment – family, friends, colleagues, students) aspects. It can be stated that the longer the attack on the victim lasts, the more serious its impact. In the emotional realm, prolonged aggression causes changes not only in temporary affects (short-term emotional states that gradually dissipate, e.g., the teacher simply feeling angry or annoyed but managing to recover more easily) but also affects longer-term moods, significantly influencing not only the physiological condition of the victim but also their relationships with the surroundings. Hence, several teachers confirm the physiological impact of these attacks on themselves – including sleep disorders, headaches, stomach pain, deteriorated concentration, or reduced immunity. Teachers experiencing cyber aggression over extended periods also confirm an increased occurrence of conflicts with their surroundings – for instance, with family, colleagues, superiors, students, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oběťmi kybernetického útoku se v Moravskoslezském kraji stalo 18,46 % českých učitelů. Kyberšikanu zažívají méně častěji než v jiných regionech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6370 | Publikováno: 07.09.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1180

Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Moravskoslezského kraje pak celkem 1381 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.  

Annotation (English):
Cyberbullying Among Teachers: An Extensive Study in the Moravian-Silesian Region
The article presents findings from a national research on cyberbullying among teachers, conducted by the Center for Risk Prevention in Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc, in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz. This comprehensive study involved over 5,100 elementary and secondary school teachers across the Czech Republic, with 1,381 from the Moravian-Silesian region. The research aimed to explore the prevalence and forms of cyber attacks on teachers, their duration, and impact. Results indicate that 18.46% of teachers in the Moravian-Silesian region were victims of cyber attacks, slightly below the national average. Common forms of cyberbullying included verbal attacks via mobile phones or the internet, and harassment through repeated calls. The study also highlighted the typically short duration of attacks, predominately occurring over social media, and pointed out that serious cyberbullying—which is repetitive, intensive, and significantly affects the victim—was experienced by 2.61% of the participants in the past year.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování v e-shopech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14758 | Publikováno: 27.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1199

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého mělo v minulém roce (tj. 2015) zkušenost s nákupem zboží v e-shopu celkem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.  

Annotation (English):
Risks of Online Shopping
Online shopping has become increasingly popular, evidenced by data from the Czech Statistical Office indicating that 42% of Czechs had experience with online shopping in the previous year (2015), a trend that continues to rise. The convenience of saving time, the comfort of home shopping, and the extensive selection of goods delivered directly to one's residence make online shopping appear ideal. However, there are risks involved if basic internet shopping safety rules are not followed, potentially leading to significant financial losses. This article provides several practical tips on how to avoid common risks associated with online shopping, such as suspiciously low prices, incomplete or absent contact details, unreliable websites, and non-transparent business conditions. By remaining vigilant and choosing reputable shops with clear contact details and fair payment options, consumers can minimize the potential perils of online transactions.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na aukčních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8933 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1200

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi několika nakupujícími a prodejci.  

Annotation (English):
Risks of Shopping on Auction Websites
The popularity and convenience of online auction websites can often lead users into tempting yet risky buying decisions. This analysis primarily focuses on Aukro.cz, the most prominent auction platform in the Czech Republic. Aukro.cz facilitates billions in transactions annually and offers a wide variety of goods from collectibles to household items. However, despite seasoned measures like the Buyer Protection Program, users should remain vigilant. Potential risks include suspiciously low prices, pre-payment scams, newly registered user accounts with minimal feedback, sellers with questionable sales history interpreting high-value items uncharacteristically, and offers that are too good to be true. This expose seeks to educate users on maintaining caution and scrutinizing seller profiles and auction terms to minimize potential fraud in online auction environments.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 27-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9172 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1203

Před časem jsme na stránkách našeho portálu zveřejnili podrobné výsledky výzkumu kyberšikany zaměřené na české učitele základních a středních škol, který jsme zrealizovali v rámci aplikovaného výzkumu s našimi partnery – společností O2 Czech Republic a Seznam.cz. V rámci výzkumu jsme rovněž sledovali, zda a jakým způsobem byli pachatelé potrestáni.

Annotation (English):
Cyberbullying Targeting Teachers – How are the Perpetrators Actually Punished?
In a comprehensive study published in our portal, we presented detailed results of cyberbullying against Czech elementary and secondary school teachers, conducted in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz. The research highlights that 21.7% of teachers experienced cybernetic attacks. However, in more than 24% of these cases, the perpetrators remained unidentified and thus unpunished. Even when perpetrators were identified, if they were not directly affiliated with the school (e.g., former partners or neighbors of the teacher), they were generally not penalized. The study detailed penalties applied to student perpetrators, which included remarks by class teachers, reduction in behavior grades, and, in fewer instances, exclusion from school or referral to disciplinary programs. Unfortunately, nearly half of the incidents (49.14%) resulted in no punishment due to either the school management not deeming the situations severe enough, or due to failure in identifying the perpetrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na internetových bazarech nebo inzertních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 30-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9731 | Publikováno: 29.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1201

Internetové bazary a inzertní portály, jako např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avízo.cz, Annonce apod., jsou plné inzerátů a lákavých nabídek prodeje nejrůznějšího zboží. Můžeme zde velmi levně nakoupit, ale také narazit i na falešné nabídky neexistujícího zboží.

Annotation (English):
Risks of Shopping on Online Marketplaces
Online marketplaces such as Bazos.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avizo.cz, Annonce, and others, offer numerous advertisements and enticing deals for a wide range of products. These platforms allow users to shop economically but also pose a high risk of encountering fraudulent offers of non-existent goods. The article provides cautionary advice on recognizing fraudulent listings, such as absence of authentic photos, poorly written descriptions, unnaturally effective products, suspiciously low prices, avoidance of face-to-face transactions, requirement of advance payments, and the use of confidential replicated documents among others. It emphasizes that disregarding these warning signs, particularly with high-value items, significantly increases the probability of becoming a fraud victim and recommends educating vulnerable groups like the elderly on these risks.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 32-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9841 | Publikováno: 16.12.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1206

Počet případů sextingu evidovaných online poradnou projektu E-Bezpečí trvale roste, v průběhu letošního roku oznámilo problémy spojené se sdílením svých vlastních intimních materiálů více než 70 klientů. Řada z klientů pak potvrdila, že se stala obětí vydírání.

Annotation (English):
E-Safety and the Rise of Sexting Incidents
The number of sexting cases recorded by the online advisory service of the E-Safety project has been consistently increasing, with over 70 clients acknowledging issues related to the sharing of their intimate materials during the course of this year alone. Many clients admitted to becoming victims of blackmail. Cases usually follow a similar pattern: after sharing intimate materials, victims experience blackmail, pressure, and threats. Victims are often hesitant to report these incidents to the police or their parents due to the sensitive nature of the materials and fear of public disgrace. Not only men, but women have also been perpetrators in several instances. The article suggests steps to take if someone threatens to publicize intimate photos or videos, including saving all communication showing threats, cutting off further communication with the blackmailer, and considering reporting the incident to the police or confiding in a trusted adult.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 10)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 1
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 1

Webcam trolling s Chatroulette se po letech opět vrací, poradna projektu E-Bezpečí za poslední měsíc eviduje hned několik případů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12565 | Publikováno: 25.01.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1209

V posledních měsících zachytila online poradna projektu E-Bezpečí hned několik případů tzv. webcam trollingu, tedy zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím podvržených videozáznamů. K případům došlo v oblíbeném prostředí videochatovacího systému Chatroulette. Oběťmi vydírání se stali zejména muži.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent months, the E-Safety project's online consulting service has documented several cases of so-called webcam trolling, where webcams are misused to manipulate internet users through spoofed video recordings, primarily occurring in the popular Chatroulette video chatting environment. Predominantly male victims are lured into private video chats, for instance, on Skype by seemingly attractive and interesting women who may, after a while, invite the men to engage in reciprocal undressing, ultimately aiming to acquire intimate videos for potential blackmail. The article details the mechanisms of this exploitation and provides advice on recognizing and defending against such deceit, highlighting the absence of sound in videos as a key indicator of fraud.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Vydírání prostřednictvím úniku intimních fotografií se stále častěji týká dospělých! Oběťmi bývají často osamělí movití muži.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 4-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15506 | Publikováno: 18.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1218

O online vydírání, které využívá intimních materiálů obětí, jsme Vás na stránkách projektu E-Bezpečí informovali již v minulosti, v našich předchozích článcích jsme se zaměřovali především na vydírání dětí. V poslední době se však oběťmi stávají stále častěji dospělí – především osamělí muži.

Annotation (English):
Extortion through Intimate Photo Leaks Increasingly Targeting Adults
In the realm of online extortion, a rising threat has emerged where intimate photos are misused to blackmail individuals, especially targeting affluent, solitary men. The article discusses various tactics used by perpetrators initiating contact through social profiles pretending as young, attractive women who are supposedly lonely and seeking companionship. After garnering trust, the conversation shifts to sexual contexts and escalated to video calls where manipulated recordings can compromise the victim. The piece illuminates crucial detection points for such scams and underscores the importance of maintaining presence of mind, not yielding to ransom demands, and consulting with specialists for proper handling of the situation to safeguard one's privacy and integrity.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybergroomingu spojených s Minecraftem roste. Rodiče, pozor!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14367 | Publikováno: 28.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1222

Termínem kybergrooming označujeme nebezpečnou manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce. S rostoucí oblibou online her orientovaných na mladší hráče narůstá i počet případů, ve kterých bylo dítě vystaveno manipulaci internetovým útočníkem.  První případy se objevily také v souvislosti s oblíbenou hrou Minecraft.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the alarming trend of cyber grooming related to the game Minecraft, emphasizing the cases where such interactions have led to actual harm to the children involved. It highlights instances of manipulation where online predators target younger players in popular games to establish personal contact and potentially harmful encounters. The dangerous manipulation typically starts within the game environment and can escalate to serious threats in real life, as witnessed in incidents involving minors in Switzerland and Great Britain. Consequently, it is crucial for parents to educate their children about safe online communication practices to protect them against such online threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování – Internetoví vyděrači opět cílí na modelky. Nabízejí jim lukrativní práci v zahraničí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 11-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9022 | Publikováno: 16.03.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1227

V posledních dnech poradna projektu E-Bezpečí opět zachytila případy online vydírání, které je zaměřeno především na mladé ženy. Internetoví vyděrači je oslovují s nabídkou lukrativních zakázek pro zahraniční společnosti, především z USA.

Annotation (English):
Warning – Internet Extortionists Targeting Models Again
In recent days, the E-Bezpečí advisory service has once again detected cases of online extortion primarily targeting young women. Internet extortionists approach them with offers of lucrative assignments for foreign companies, predominantly from the USA. The scenario always unfolds similarly: an alleged agency manager contacts a young woman with a lucrative offer to model for a foreign magazine. However, she must first connect with the manager via an instant messaging system—usually Skype—to discuss details. During a video call, the manager asks the model to pose first in clothes, then in swimsuits, and finally undressed. After this, the extortion begins—the manager shows her the photos and videos taken during their video call and threatens to destroy her career and personal life by making them public along with her name and contact information (phone number, email) unless she complies with his demands, which might include a payment, further erotic materials, or a meeting in person.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je syndrom FoMO

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 14-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 35478 | Publikováno: 04.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1229

Jste náruživými uživateli sociálních sítí? Pravidelně kontrolujete dění na profilech svých přátel, aktualizujete své statusy, hodnotíte příspěvky ostatních a reagujete na ně, pravidelně přispíváte do diskusních skupin? Procházíte online fotogalerie svých přátel? Možná se u vás začne brzy rozvíjet syndrom, který je označován zkratkou FoMO.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017: Syndrom FoMO
Are you a frequent user of social media, constantly checking updates, interacting with posts, and engaging in group discussions? You might be on the verge of developing the FoMO syndrome, a behavioral addiction where individuals are compelled to perpetually stay connected with their social environments to avoid the fear of missing out. Characterized by the constant need to be online, this syndrome can lead to psychological stress and anxiety, especially prevalent among those aged eighteen to thirty. As technology continues to advance and internet access becomes even more convenient, recognizing and addressing the symptoms of FoMO is increasingly critical.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 17-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 245356 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1230

Modrá velryba, hra, před kterou v těchto dnech varuje policie a která si našla cestu i do českého Internetu. Masově se šíří mezi uživateli sociálních sítí a prostřednictvím propracovaného systému kurátorů nutí děti plnit destruktivní úkoly vedoucí k sebepoškozování a dokonce i k sebevraždě. Stovky zdokumentovaných sebevražd. Také jste uvěřili a bojíte se o své děti? Pak se nebojte, vše je jinak, než se zdá…

Annotation (English):
Blue Whale – A game inciting children to suicide? A common scam.
Blue Whale, a game currently warned about by the police and found on the Czech internet, is spreading massively among social network users. Through a sophisticated system of curators, it compels children to complete destructive tasks leading to self-harm and even suicide, with hundreds of documented cases of suicide. However, fear not; everything is not as it seems. The information about the Blue Whale game (more accurately discussion groups that began appearing on the Russian social network VKontakte), reached Europe via Russian web portals Novaja Gazeta and Siberian Times. Despite reports of over 130 child suicides in Russia between 2015-2016, with most victims being members of similar discussion groups, subsequent investigations revealed that none of the suicides were directly linked to these online groups. Initial reports from Novaja Gazeta were widely criticized by global media, and statistics on the causes of child and adolescent suicides in the area (Russia, Kyrgyzstan, Central Asia) showed most suicides were linked to family conflicts, anxiety, and societal changes rather than these online communities.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy 3x častěji, než je celosvětový průměr… aniž by hrály tuto hru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18164 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1231

V našem předchozím textu jsme se zaměřili na fenomén nebezpečné hry (memu, výzvy) s názvem modrá velryba. K jeho správnému pochopení si však musíme vysvětlit, proč a v jakém prostředí tento fenomén vznikl.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
To comprehend the phenomenon of the "Blue Whale" game, it's crucial to understand that Russia is not a promised land. Russian children commit suicide three times more often than the global average before even engaging with this game. The "Blue Whale" challenge, a dangerous social media game associated with numerous youth suicides across Russia, has sparked much debate. Despite media speculation linking the game directly to specific suicides, authorities assert that while the two Russian girls who jumped from a building were influenced by other social media users, there was no conclusive evidence tying their deaths directly to game participation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 27-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14637 | Publikováno: 22.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1235

V posledních dnech českým internetem stále rezonují zprávy o nebezpečné výzvě modrá velryba, kterou posilují různé druhy tiskových zpráv. Na projekt E-Bezpečí se v průběhu velikonočního týdne a následující dní obrátilo více než 70 klientů – dětí, rodičů a dětí, které upozorňují na vysoký stupeň nápodoby fenoménu – nejenom, že se děti zkoušejí zapojit se do hry/výzvy, ale také si např. malují na ruce symboly velryb, hovoří o hře/výzvě jako o skvělé zábavě, šíří informace a fotografie a dále fenomén posilují. Děje se přesně to, na co jsme upozornili již minulý týden. Policie argumentuje – s odkazem na zdroje InSafe a policejní varování z jiných zemí, že je její povinností upozornit na existující rizika, která jsou s hrou spojena. A argumentuje tím, že si myslí, že je nutné o rizikových fenoménech otevřeně mluvit. Ano, má pravdu, ale pouze částečně, ve velké části prohlášení se totiž bohužel mýlí…

Annotation (English):
E-Safety: The Role of Primary Prevention and How to Inform About Internet-Related Risks
In recent times, the Czech internet has been abuzz with news about the dangerous 'Blue Whale Challenge', which has been fueled by various types of media reports. During the Easter week and the following days, the E-Bezpečí project was approached by more than 70 clients – children, parents, and educators, drawing attention to the high level of danger associated with the phenomenon – not only are children trying to participate in these challenges/games, but some are also drawing whale symbols on their hands, discussing the game/challenge as if it's an exciting form of entertainment, and spreading information and photos, thereby amplifying the phenomenon. This is precisely what we warned about last week. The police argue – with references to sources from InSafe and police warnings from other countries – that it is their duty to alert about the existing risks associated with the game, arguing that it is necessary to openly talk about risky phenomena. Indeed, they are right, but only partially, as, unfortunately, they also make mistakes...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15048 | Publikováno: 23.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1236

V souvislosti se stále pokračující diskusí a různými duely na téma „modrá velryba“ jsme se pokusili sestavit malý přehled citací významných expertů a institucí z jednotlivých zemí, ve kterých byl fenomén zaznamenán. Všechny informace vycházejí z ověřených zdrojů (u všech vuvádíme i odkaz na původní text obsahující danou citaci či prohlášení).  

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017: Awareness and Misinformation about the "Blue Whale" Phenomenon Across Different Countries
In the context of the ongoing discussion and various debates about the "Blue Whale" phenomenon, this article presents a concise overview of significant citations from experts and institutions from different countries where the phenomenon has been reported. All information is derived from verified sources, each of which includes a reference to the original text containing the respective citation or statement. The article focuses on clarifying the origins and spreading mechanisms of the "Blue Whale" scenario, which has been often tagged as a dangerous social media challenge inciting youth to harmful behaviors, though fundamentally, many authorities recognize it as a hoax that has been amplified by media sensationalism.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 40-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13290 | Publikováno: 27.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1237

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.  

Annotation (English):
E-Safety - Minimizing the Panic Impact of "Blue Whale" in School Environments: Strategies for Teachers and Parents
In this article, the author discusses the urgent necessity for educators and parents to address the "Blue Whale" hoax effectively within schools and households. It emphasizes proactive engagement and detailed discussion with children about the phenomenon in order to demystify and dismantle the fears associated with it. The article provides a guide on how to initiate conversations about online myths and the mixing of truth and misinformation in the digital age. The recommended approach includes debunking the false narratives surrounding the "Blue Whale" and educating children about safe and responsible internet behaviors, thereby equipping them to critically assess and question the validity of alarming information found online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Online vydírání zaměřené na české děti probíhá i v angličtině. E-Bezpečí eviduje nové případy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 47-52| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8462 | Publikováno: 15.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1242

Znalost cizího jazyka se v posledních letech stala trvalou součástí českého vzdělávání, děti se cizí jazyk učí již na 1. stupni ZŠ, preferována je pak především znalost angličtiny. Nově nabyté jazykové kompetence poskytují dětem řadu výhod –  děti jsou schopny v angličtině vyhledávat informace, porozumět anglickému textu, dokáží v angličtině také aktivně komunikovat a třeba se i seznamovat s anglicky mluvícími uživateli internetu. Ne vždy je však komunikace bezproblémová.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017, 2(1): Page 47-52
The article discusses the phenomenon of online extortion targeting Czech children who have basic English skills. It explores a case where 15-year-old Petr from Jihlava was manipulated into sharing intimate images through an online platform. By analyzing communications patterns between the perpetrator and the victim, it delves into the strategies used by offenders to build trust and then coerce the children into compromising situations. The effectiveness of prevention and the importance of not sharing personal intimate materials over the internet are emphasized. The role of educational organizations in providing crisis intervention and the essentials of not responding to blackmail threats are also highlighted.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům byly odebrány děti kvůli obvinění ze šikany. Vše zaznamenávali a sdíleli na YouTube.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 53-54| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10809 | Publikováno: 22.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1245

Pojem “youtuber“ si většina z nás spojuje s člověkem, který na internetovém serveru YouTube publikuje video tvorbu za účelem oslovit a pobavit ostatní uživatele. V českém prostředí je tento fenomén reprezentován většinou mladšími lidmi, kteří prostřednictvím svých videí získali značnou popularitu a jsou vnímáni jako účinný marketingový nástroj. Ovšem málokoho napadne, že tento fenomén se netýká pouze jednotlivců.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017, 2(1): Page 53-54
The article discusses the phenomenon of "YouTubers" who are individuals or families publishing videos on YouTube mainly to entertain and engage the audience. This has become an effective marketing tool, particularly highlighted by the example of the Martin family from the USA who regularly posted prank videos on their channel DaddyOFive, often involving their children in distressing scenarios. The situation escalated with their "Ink Prank" video, which led to severe criticism and legal actions resulting in their children being taken away. This case underscores the potential ethical implications and consequences of seeking viewership and popularity without considering the welfare of all participants involved.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europol využívá výzkum odborníků z E-Bezpečí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 55-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6899 | Publikováno: 29.06.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1250

Evropský policejní úřad (Europol) vydal strategický materiál zaměřený na rizika spojená se sexuálním nátlakem a online vydíráním dětí v prostředí internetu. V materiálu nazvaném „Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children“ podrobně objasňuje příčiny těchto forem útoků, způsoby řešení a také preventivní postupy. Využívá a cituje výsledky výzkumů Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The European Police Office (Europol) has published a strategic document addressing the risks of sexual coercion and online extortion targeting children in the digital environment. Titled "Online Sexual Coercion and Extortion as a Form of Crime Affecting Children," the report extensively details the causes of these types of attacks, resolution strategies, and preventative measures. It incorporates and cites research findings from the Center for Risk Prevention in Virtual Communication at the Faculty of Education, Palacky University in Olomouc. This Europol strategy not only informs about these phenomena but also offers recommendations for preventative and protective measures across all EU member states, ultimately leading to the launch of a Europe-wide campaign against child abuse, named "Say No! (SayNo)."


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 13)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 2
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 2

České chlapce seznamuje se sexem internet, u dívek zatím dominuje matka. S otcem sex řeší jen zlomek z dětí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10002 | Publikováno: 13.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1251

Internet je pro děti primárním zdrojem informací o sexu, informace o sexu na něm vyhledává přes 42 % českých dětí. Vyplývá to z výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v letošním roce zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí ve věku 7-17 let z celé České republiky.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017, 2(2): Page 1-4
The study "Sexting and Risky Dating of Czech Children in Cyberspace", conducted by the Center for the Prevention of Risky Virtual Communication of the Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, in collaboration with O2 Czech Republic, involved 4878 children aged 7-17 from across the Czech Republic. It reveals that the internet is the prime source of sexual information for Czech children, with more than 42% using it for this purpose. The research highlights significant gender differences in sources of sexual information: mothers are the main source for girls, whereas boys predominantly turn to the online environment. Additionally, the study notes that discussions about sex with friends and classroom sexual education also play critical roles in how children learn about sex.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13252 | Publikováno: 15.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1253

Klonování profilů uživatelů sociálních sítí a následné přebírání jejich identity představuje klasickou invazivní techniku využívanou v rámci různých druhů internetových podvodů (lze ji zařadit mezi tzv. scam). Často se klonované profily využívají v rámci podvodných mobilních plateb, o kterých jsme vás informovali již v minulosti a na jejichž rizika upozornila v současnosti také Policie ČR a národní bezpečnostní tým (CSIRT).  

Annotation (English):
Profile Cloning as a Classic Invasive Technique
Profile cloning in social networks is a classical invasive method utilized in various types of Internet frauds, including scams that often exploit cloned profiles in mobile payment frauds, previously reported by us and currently highlighted by the Czech Republic Police and the national security team (CSIRT). The operation of this attack remains the same as years before: the attacker clones the profile of a selected individual and sends friendship requests to their friends list. The victim then receives a message asking for their phone number and a code from a received SMS, which is from a payment gateway confirming a transaction ranging around 1000-2000 CZK. Besides this type of scam, a cloned internet "friend" might also lead to links to infected websites, virus-laden photos or videos, or phishing-targeted sites. Experiences with cloned profiles and communication with strangers online are not only common among children but also adults, underlining the pervasive risk and challenges in accurately identifying genuine versus fake profiles in the digital social space.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberflashing - staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11236 | Publikováno: 20.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1255

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

Annotation (English):
Kyberflashing - A New-Old Form of Sexual Contact in the Online World
Kyberflashing represents a new-old type of sexual contact that utilizes IT technologies, based on the sharing of intimate materials without verifying the identities of the involved individuals. In practice, it involves primarily sending intimate materials to mobile phones of nearby people without them knowing from whom the material (e.g., pornographic photos or videos) originated. This practice often employs the Airdrop application, and in the past, mostly file transfers via Bluetooth technology. Airdrop, an application allowing the simple file sharing via mobile phone or tablet, in which incoming files can be accepted either from anyone or only from listed contacts, has become a tool misused in places with high person density, like buses, subways, and trains, primarily for distributing pornographic materials, especially to women. The first documented cases have been reported in the United Kingdom and the USA, where incidents in public transports like the New York subway system saw individuals receiving unsolicited pornographic content directed predominantly towards women.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

U dětí 1. stupně ZŠ dominuje YouTube. Facebook jej předežene až ve 14 letech věku dítěte.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8323 | Publikováno: 02.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1256

Děti prvního stupně ZŠ aktivně i pasivně využívají řadu internetových služeb, především však server zaměřený na sdílení a streamování videí YouTube. Ten žáci aktivně využívají v podstatě od útlého věku. Vysoký zájem o YouTube je dán především generací tzv. youtuberů, kteří jsou schopni nabídnout zajímavý a poutavý obsah i velmi malým dětem.

Annotation (English):
E-Safety: Children's Internet Services Usage Patterns
Children in primary grades are both active and passive users of various internet services, primarily YouTube, which they start using from a very early age. The interest in YouTube is largely attributable to the generation of YouTubers who provide engaging content for very young audiences. Research titled "Sexting and Risky Online Dating among Czech Children" conducted by the Risk Prevention Center at Palacky University's Faculty of Education in collaboration with O2 Czech Republic, found that YouTube remains the dominant platform until about 14 years of age, after which Facebook takes over significantly by the age of 17. At the age of 10, children use YouTube twice as much as Facebook, with usage differences between the two platforms evening out around the age of 14. Children predominantly prefer videos created by YouTubers, especially let’s plays (video game playthroughs), comedic channels, and fashion-related content for girls. The study highlighted ongoing challenges in regulating appropriate content on YouTube, given the platform's inability to automatically filter all inappropriate material due to the vast amount of content uploaded every minute.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním online her

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14029 | Publikováno: 13.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1258

Kyberšikana velmi často probíhá v prostředí online her, proto se v dnešním textu zaměříme právě na její specifické formy, které jsou s hráčským prostředím spojeny. 

Annotation (English):
Specific Forms of Cyberbullying Associated with Online Gaming
This article explores the various forms of cyberbullying entrenched within the sphere of online gaming, emphasizing the unique challenges and threats these environments present to players. As internet accessibility and connection speeds have improved, more children are drawn to online gaming, particularly Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) and Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs). The allure of these games often lies in their community-based (team) aspects, where cooperation with other players is essential for success. However, this interdependence can also foster cyberbullying through tactics such as stealing players’ user accounts or virtual goods, which can damage a player’s advancement and status within the game. Furthermore, these virtual treasures, linked to extensive time and sometimes real money investments, become prime targets for cyber aggression, introducing real-world consequences into the virtual gaming arenas. This study delves into the specific cyberbullying behaviors witnessed in these virtual worlds and discusses the impact on both young and older players, urging the need for educational strategies that incorporate the understanding of online gaming risks within cyberbully prevention curricula.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele nebo oprávněná kritika? Hodnocení učitelů online.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 22032 | Publikováno: 10.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1260

V posledních letech se stále častěji setkáváme s formami útoků na učitele, které jsou na hranici opodstatněné či neopodstatněné kritiky a zároveň kybernetické agrese či přímo kyberšikany. V dnešním textu se zaměříme na tzv. hodnocení či známkování učitelů v online prostředí.

Annotation (English):
Cyberbullying Aimed at Teachers or Justified Critique? Online Evaluation of Teachers
In recent years, we increasingly encounter forms of attacks on teachers, which border on justified or unjustified criticism and are simultaneously a form of cyber aggression or outright cyberbullying. This text focuses on the so-called evaluation or grading of teachers in the online environment. It is undoubtedly clear that the evaluation of any human profession is a beneficial activity - if done correctly, evaluation can reveal the worker's strengths and weaknesses, suggest ways to improve efficiency and quality, such as improving working conditions and achieving overall positive change. However, the evaluations we often encounter on the internet are not crafted in this manner - instead of providing objective information about the workers, they merely simplify the assessment of personal experience with them, provide references, or sometimes even a venue for revenge for actual or perceived grievances. The environment of the teaching profession directly encourages diverse experiences with teachers, and perhaps everyone has experienced a situation that felt unfair, led to frustration, and prompted thoughts of revenge.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Centrum prevence Univerzity Palackého se přidalo k Noci vědců, hravou formou vzdělávalo rodiče i děti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 26-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6554 | Publikováno: 11.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1261

V pátek 6. října 2017 proběhla dnes již tradiční celonárodní akce popularizující vědu s názvem Noc vědců. Až do půlnoci byly otevřeny brány univerzitních center a laboratoří, aby odhalovaly návštěvníkům tajuplný svět vědy. Otevřena byla také laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, aby představila návštěvníkům svět moderních IT nástrojů a také je seznámila s problematikou internetové bezpečnosti.

Annotation (English):
E-Safety in Education: Embracing Technology for Creative Learning
On October 6, 2017, Palacký University Olomouc’s Risk Prevention Center participated in the nationwide "Night of Scientists" event, demonstrating the fascinating world of modern IT tools and raising awareness about internet safety. At their open lab, both children and adults were introduced to VR devices like Oculus Rift and Google Cardboard, and explored 3D printing, engaging in hands-on activities that blend virtual ideas with the real world. The event showcased how educational technologies, such as interactive autonomous robots, not only entertain but also enhance logical thinking, creativity, and problem-solving skills among youngsters.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky fake news

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 29-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9000 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1324

Termínem fake news označujeme lživé a nepravdivé zprávy (hoaxy, dezinformace), někdy se termínem fake news označuje také samotná žurnalistika, která je založena právě na úmyslném šíření těchto nepravdivých informací prostřednictvím masmédií – v posledních letech především sociálních médií (sociálních sítí).

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The term "fake news" refers to fabricated and false news (hoaxes, misinformation), and sometimes also to journalism that is specifically based on the deliberate spread of such misinformation through mass media – notably in recent years through social media platforms like Facebook. The article discusses the alarming trend where social media has become a primary source of information for an increasing number of users, such as during the U.S. presidential elections where 40% of Americans got their news from social networks. Social networks, unlike serious media that verify information from multiple sources, do not differentiate between true and false information, leading to scenarios where readers must learn to filter content and distinguish facts from misinformation. The dissemination of information has accelerated with the advent of new online media, blending false information with the truth, impacting millions of internet service users.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18663 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1264

V prostředí sociálních sítí dochází ke sdílení a šíření velkého množství informací nejrůznější kvality – vedle informací, které jsou pravdivé, ověřené a pocházejí ze seriózních zdrojů, velmi často narazíme také na informace zcela nepravdivé, vymyšlené, manipulující, na tzv. fake news a hoaxy. A právě na tyto informace se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
Fake News - An Introduction to the Issue
In the realm of social media, a vast volume of information of varying quality is disseminated – including truthful, verified information from serious sources and, quite often, completely false, invented, and manipulated information known as fake news and hoaxes. The current text focuses on these latter categories. The term "fake news" refers to false and deceptive news (hoaxes, misinformation), sometimes also denoting journalism based on the deliberate spread of incorrect information through mass media – predominantly social media in recent years. The problem is that for an increasing number of users, social media becomes the primary source of information (for instance, during the USA presidential elections, 40% of Americans got news mainly from social media like Facebook). Unlike serious media outlets that verify information from multiple sources, social networks today do not distinguish between true and false information – meaning readers themselves must filter content and separate facts from falsehoods. The top five most shared articles about the American elections were all fake news (Buzzfeed).


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Uprchlíci v pražském metru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7560 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1328

V dnešním textu si představíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat. Celý postup si vyzkoušíme na zprávě zaměřené na problematiku migrace, která se aktuálně šíří českými diskusními skupinami v prostředí sociální sítě Facebook. Zprávu jsme pracovně nazvali Uprchlíci v pražském metru. Co tvrdí zpráva?

Annotation (English):
Refugees in Prague's Metro
In today's article, we introduce the basic techniques for verifying the truthfulness of news within the online environment, particularly on social media platforms like Facebook. The entire process is demonstrated using a news item concerning migration issues, which is currently spreading across Czech discussion groups on Facebook titled "Refugees in Prague's Metro." This report includes photographs taken on different types of public transport, falsely presented as the Prague metro, stirring strong negative emotions. Our analysis aims to determine the truthfulness of this news, identifying it as a typical example of fake news; the report did not originate from a reliable source, and the photographs used were misleadingly taken out of context.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Uprchlíci v pražském metru aneb Jak si ověřit pravdivost informací v prostředí internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19179 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1267

V našem předcházejícím článku jsme se zaměřili na problematiku tzv. fake news (nepravdivých zpráv, dezinformací) v prostředí internetu. Seznámili jsme se se základními vlastnostmi těchto zpráv (neuvedený zdroj, využívání stereotypů, emoční náboj, využívání obrazových materiálů k navození emocí) a popsali si metody, jak jsou mezi uživateli šířeny. Dnes se naučíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat.

Annotation (English):
Refugees in Prague Metro: Identifying Truth in the Online World
In this article, we explore the concept of "fake news" within the online environment, focusing on a message circulating among Czech discussion groups on Facebook about refugees in Prague's metro. The message combines three distinct images—a praying Muslim in public transit, a dark-skinned individual in a metro car, and a black man sleeping surrounded by trash—with emotionally charged text, prompting strong negative reactions. We employ basic verification techniques, debunking this as fake news by addressing its unknown and unreliable source, mismatch between text and photos, and by conducting reverse image searches. Interestingly, the photos were traced back to diverse international origins, none related to the Czech Republic, further proving the misinformation propagated by the message. This detailed analysis exemplifies the critical need to verify online information and challenges the spreading of fake news.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů. Výrazně vzrostl počet vydírání s využitím intimního materiálu oběti.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 48-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6380 | Publikováno: 26.12.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1280

Online poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů spojených se zneužitím internetových služeb či mobilního telefonu. Výrazně vzrostlo množství případů úniku intimních materiálů na internet spojených s následným vydíráním a vyhrožováním.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The online advisory service of the E-Safety project recorded over 300 cases this year, witnessing a significant surge in incidents involving the misuse of internet services or mobile phones. There has been a notable increase in cases related to the leakage and subsequent blackmail involving intimate materials of victims, often leading to threats. In total, 306 cases were addressed by the online advisory this year, focusing on the issues related to risky behaviors in online environments and cybercrime. Both children and adult internet users sought help. The beginning of the year was marked by cases of cyberbullying, stalking/unmanaged breakups, and the misuse of intimate materials online (commonly referred to as sexting). Many children sought help in situations where they had shared intimate materials with someone they trusted, only for those records to be leaked online and used for defaming. Primarily, they requested technical support (removal of materials, diagnostics of spreading) and psychological support (how to act, how to inform parents, how to communicate with the aggressor).


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 1
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 1

Můžeme se v online prostředí setkat s agresí?

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7027 | Publikováno: 11.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1412

Většina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Z toho důvodu je pro ty, kdo musí čelit nějaké formě online agrese, často velmi těžké uniknout. Děti a dospívající touží po intenzivním kontaktu se svými vrstevníky a přestat používat internet je pro ně nemyslitelné, protože by to mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je pro toto prostředí charakteristická, zvyšuje ochotu jedince k agresivnímu chování. Jakými způsoby se tato agrese na internetu projevuje? A proč k ní vůbec dochází? Lze se před ní nějak chránit? Na to se podíváme v dnešním článku.

Annotation (English):
E-Safety: Open Access Journal
Most children and adolescents today cannot imagine life without the internet, and being online is crucial for them. For those who must face any form of online aggression, escaping can be very challenging. Children and adolescents crave intense contact with their peers, and giving up the internet is unthinkable for them as it could lead to social exclusion. The physical and emotional distance characteristic of this environment increases individuals' propensity for aggressive behavior. This article explores the manifestations of such aggression on the internet, why it occurs, and how it can be defended against in today's digital realm.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Dezinformace z ukrajinského serveru ovlivňují volby českého prezidenta

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 6-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13027 | Publikováno: 17.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1283

V době prezidentských voleb se v prostředí internetu objevuje velké množství dezinformací (fake news), jejichž cílem je ovlivnit voliče jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. V dnešním textu se zaměříme na analýzu 2 zpráv, které lze zařadit mezi dezinformace/fake news, které k nám dorazily z Ukrajiny, putují sociálními sítěmi, jsou aktivně sdíleny, komentovány a dále rozšiřovány.

Annotation (English):
Fake News - Disinformation from Ukrainian Servers Influencing Czech Presidential Elections
In the period of the presidential elections, a significant amount of disinformation (fake news) appears on the internet, aiming to influence the voters of one of the two candidates who advanced to the second round of the presidential elections. This text focuses on the analysis of two news items that can be classified as disinformation/fake news coming from Ukraine, which travel through social networks, are actively shared, commented on, and further disseminated.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Spamování Byzantským katolickým patriarchátem pokračuje. Kritiku zaměřuje i na rádio Proglas

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8555 | Publikováno: 22.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1285

21. a 22. ledna 2018 se opět prostřednictvím e-mailů (nově z adresy byzcathpatriarchat@t-online.de) začala rozšiřovat 2. verze dezinformačních spamů tzv. Byzantského katolického patriarchátu, která je cílena především na věřící voliče. Spam má - stejně jako v předcházejících případech - podobu klasického e-mailu se dvěma PDF přílohami (zde a zde), na webu BKP visí nový text (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37985). První text nese název Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury, druhý pak Co chce Proglas: život nebo smrt?

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In the January 2018 issue, the article discusses the continued efforts of the Byzantine Catholic Patriarchate to spread disinformation through spam emails, predominantly targeting the conscious electorate. This spam, like previous instances, came in the form of emails with two PDF attachments and involves new texts posted on the BCP website. The content criticizes the presidential candidate, urging him to withdraw from the race, framing his potential resignation as a heroic, saintly act, and subtly questioning his health or life expectancy. Additionally, the spam attacks Radio Proglas, accusing it of withholding information about the Club of Rome's alleged agenda to decimate the global population to a 'golden billion' and supporting Islamization. Both the content and intentions behind these emails are consistently denounced by the Archbishop of Olomouc and Radio Proglas as disinformation and defamation, aiming to mislead voters.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prezidentské volby spustily velké množství dezinformací, fake news a hoaxů. Podlehnout jim je snadné, stejně tak je snadné fakta ověřit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9158 | Publikováno: 24.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1288

Nikdy v minulosti nezažila Česká republika tak velkou vlnu dezinformací, pomluv, hoaxů a nepravdivých zpráv jako nyní – v období prezidentských voleb. V rámci projektu E-Bezpečí evidujeme desítky nepravdivých informací šířených o obou prezidentských kandidátech. Podstatně více dezinformací je zaměřeno na očerňování prof. Jiřího Drahoše (zhruba 30krát více hoaxů/fake news cílí právě na něj, na jeho oponenta Zemana míří především různé vulgární a urážlivé zprávy a koláže, skutečně nepravdivých informací cílených na stávajícího prezidenta je velmi málo), některé z dezinformací jsou aktivně šířeny také ze zahraničí.

Annotation (English):
E-Safety in the Age of Information: Combating Misinformation During Elections
The 2018 issue of the 'E-Bezpečí - Open Access Journal' details the significant challenge posed by misinformation, fake news, and hoaxes that surged during the presidential elections. Authored by Kamil Kopecký from Palacký University in Olomouc, the article emphasizes how easily the public can fall prey to falsehoods which are readily spread through social media and email. It highlights the election period in the Czech Republic, which experienced unprecedented levels of false information aimed disproportionately at discrediting one presidential candidate over another. Additionally, the article notes the broader context where over 40% of Americans sourced their news from social media during the U.S. presidential elections, often perceiving such platforms as their primary news source. This reality underlines the critical need for individuals to verify facts and seek out primary sources actively, rather than passively consuming content tailored to reinforce existing biases, a scenario frequently capitalized on by state leaders and influencers to manipulate public opinion. This analytical piece ultimately calls upon internet users, particularly those frequenting social media, to rigorously assess the authenticity of information and become informed participants in their informational ecosystems.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Starci na netu - nejzajímavější zjištění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7772 | Publikováno: 09.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1295

Počátkem týdne jsme vám přinesli výsledky našeho nového výzkumu Starci na netu. Pokud jste ale neměli čas pročíst si podrobně celou zprávu, máme pro vás dnešní shrnující text, který obsahuje nejzajímavější výzkumná zjištění.  

Annotation (English):
Elders on the Net - Key Research Findings
At the beginning of the week, we presented the results of our new research "Elders on the Net." Here is a summary for those who did not have time to read the detailed report. The study found that older adults are active users of various online services, but they do not always practice safe online behavior. Approximately 60% of respondents over the age of 55 do not use secure passwords for online services, and around 20% of this age group also writes passwords on slips of paper. Similar behavior is observed with PINs for credit cards, with about 10% of users who possess a credit card writing their PIN on a paper slip, sometimes kept in the same wallet as the card. Additionally, one-fifth of the seniors engage in risky practices concerning online banking. The research also highlighted that seniors are significant disseminators of email spam, including truthful messages as well as hoaxes and misinformation, spreading them more frequently as their age increases. With regards to online marketplace experiences, approximately 40% of older users reported encountering dishonest sellers, and in online auctions, about one-fifth had negative experiences with sellers. Lastly, the study pointed out the engagement of the elderly in online dating, with a considerable number converting these online interactions into real-world relationships.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oslovila vás generálka americké armády s nabídkou k seznámení? Pak jste se pravděpodobně stali terčem nové vlny tzv. romance scamu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16876 | Publikováno: 14.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1298

Online poradna projektu E-Bezpečí opětovně zachytila několik případů tzv. romance scamu, tedy podvodu, jehož základem je zneužití oběti (typicky seniora) prostřednictvím nabídnutí romantického vztahu, přičemž v průběhu komunikace pachatel/pachatelka od oběti vyláká peněžní prostředky. Pachatel nově předstírá, že je příslušnicí americké armády, která se chystá žít v ČR a investovat zde své finanční prostředky.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article, published in E-Bezpečí 2018, sheds light on a significant increase in romance scam cases reported by the E-Bezpečí online advisory platform. The scam typically involves deception wherein the perpetrator, often posing as an American army official, entices victims (usually seniors) into providing financial means under the pretext of a romantic relationship. The article includes a distressing example where a victim is swindled out of substantial money by someone claiming to be General Nadja West of the US Army, intending to retire and live in the Czech Republic. The account critically highlights the misuse of real identities in scams and discusses measures to identify and prevent falling victim to such fraudulent acts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Omegle: Víte, s kým si vaše dítě videochatuje?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 20-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 46303 | Publikováno: 06.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1300

Zeptejte se svého dítěte, zdali zná název služby, pomocí které může na internetu neomezeně anonymně videochatovat – a to bez nutnosti zakládat si vlastní účet. Odpověď bude pravděpodobně Omegle, Tinychat nebo Whisper. A právě na první zmíněnou službu a rizika, která jsou s jejím používáním spojena, se zaměříme v našem dnešním textu.  

Annotation (English):
Omegle: Do You Know Who Your Child Is Video Chatting With?
This article examines the popular service Omegle, an anonymous text and video chat platform launched in 2009, highlighting its risks and the potential dangers it poses, especially to minors. Initially started as a simple text chatting service, Omegle introduced its video chatting option in 2010. Despite efforts to monitor and filter content, the platform quickly became infested with sexual and pornographic content. This piece explicates the structural vulnerabilities such as the lack of rigorous monitoring, exposing children to inappropriate content and potential sexual coercion or blackmail—commonly known as "sextortion." The article urges parents to have open discussions with their children about the online environments they engage in, emphasizing the importance of media literacy and critical thinking to help mitigate these risks.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 24-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7920 | Publikováno: 07.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1408

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges - tento termín můžeme slýchat z různých stran. Co to ale vlastně je? A může ta nebezpečná internetová výzva ublížit dětem? Je jich více?

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the concept of "dangerous challenges," which are phenomena widely discussed across various platforms. These are risky online activities where individuals replicate and document certain actions to prove their accomplishment to others or share on the internet. It illustrates both harmless challenges and those that pose serious threats to participants, such as The Fire Challenge, The Choking Game, and The Duct Tape Challenge. The piece delves into specific challenges, detailing their procedures and potential health risks, which range from severe injuries to fatal outcomes. It also advises on recognizing signs of participation in such dangerous games and emphasizes the importance of sensitive and open communication with children involved in these activities.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Posouvání věkových hranic pro vstup do prostředí sociálních sítí nic neřeší - ochranu dětí a jejich dat v kyberprostoru toto opatření nezajistí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 28-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9583 | Publikováno: 21.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1303

Zní to dobře, že? Posuneme věkovou hranici pro vstup do prostředí sociálních sítí třeba na 15 let a zajistíme tak ochranu dětí a jejich osobních údajů. Ve skutečnosti však tento posun neřeší vůbec nic a přinese s sebou jen komplikace.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the ineffective nature of merely raising age limits for social network access as a means to protect children and their data in cyberspace. It argues that this measure does not solve the underlying issues and introduces unnecessary complications. The author points out that children often bypass age restrictions with parental consent, highlighting a study which shows that a significant percentage of parents are aware of their underage children's Facebook accounts. Furthermore, the discourse raises concerns about the verification processes proposed by some platforms, deeming them unrealistic in the context of GDPR. It emphasizes parental responsibility and education as vital components in safeguarding children online, rather than the imposition of technical age barriers which are easily circumvented.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

HOAX: BFF jako test zabezpečení účtu Facebooku? Hoax.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 32-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9972 | Publikováno: 12.04.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1304

Narazili jste na zprávu, že stačí v prostředí sociální sítě napsat zkratku BFF, pomocí které zjistíte, jestli máte bezpečný účet? A vyzkoušeli jste ho? Pak jste se nechali nachytat, jde totiž o hoax.

Annotation (English):
HOAX: BFF as a Test for Securing Your Facebook Account? A Hoax.
Have you encountered the message that simply typing the acronym 'BFF' in a social network can determine if your account is secure, and tried it? Then you have been fooled; it is indeed a hoax. According to the widespread claims, Mark Zuckerberg invented the BFF word to check the security of Facebook accounts. If 'BFF' turns green in the comments, it supposedly means your account is secure; if not, you should change your password immediately as your account might be vulnerable to hacking. This hoax has proliferated internationally in several languages and has gained traction among thousands of users, especially following Mark Zuckerberg’s address to the US Congress. Typing BFF on your Facebook wall changes color depending on whether animations are enabled on your account, with green indicating active animations, not account security. Other text shortcuts that trigger animations are XO, XOXO, 'you’re the best', 'best wishes', 'you got this', 'congrats' and their Czech equivalents. The BFF acronym does not test account security.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tým projektu E-Bezpečí letos zrealizoval již více než 180 vzdělávacích akcí v terénu. Lektoři projektu vzdělávali nejenom děti, ale také pedagogy a policisty.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 34-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6528 | Publikováno: 22.05.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1309

Od počátku roku tým projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zrealizoval více než 180 vzdělávacích akcí cílených na prevenci rizikového chování v online prostředí. Nechyběly aktivity pro děti, ale také dospělé - pedagogy, policisty.

Annotation (English):
E-Safety in Education and Community
The E-Safety team of the Pedagogical Faculty at Palacký University in Olomouc has implemented over 180 educational activities focused on preventing risky behavior online since the beginning of the year. These sessions have not only engaged children but also educators and police officers. Starting from innovative programs like the 'Children's University', expanded to include topics on verifying true and false information online, to hosting public discussions in collaboration with Czech Television on Fake News and misinformation, the project effectively addressed various pressing issues related to digital safety in educational and public domains. Additionally, the project marked its presence in various forums and conferences, notably presenting on sexting and cyber grooming, bringing forth a comprehensive approach to fostering safe online environments.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 2
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 2

Komentář: Zakázat mobilní telefon o přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 72482 | Publikováno: 25.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1316

V posledních dnech zasypaly média informace o zákazech mobilních telefonů ve škole, přičemž se stále častěji řeší, zda používání mobilních telefonů zakázat i o přestávkách. K tématu se vyjadřuje kdekdo, od herců, právníků, prodavaček, učitelů, rodičů či politiků.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent commentary, discussions have risen about the prohibition of mobile phones in schools, especially during breaks. This issue draws opinions from various stakeholders including actors, lawyers, salespeople, teachers, parents, and politicians. The primary purpose of school breaks is to give students time to rest after cognitive activities, enhancing further productivity and creativity in subsequent sessions. The article debates whether resting the brain is feasible if students continue to use mobile phones during breaks, which may not allow for genuine downtime as the brain remains active. Furthermore, the text touches on the potential risks and pressures that mobile usage poses, including eye strain and reduced cognitive functions like memory and concentration. Thus, creating a balance between relaxation and controlled mobile phone usage is essential for holistic development and safety in educational environments.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

MOMO Challenge - nový druh rizikové výzvy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 5-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 52930 | Publikováno: 26.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1318

Momo Challenge je druh rizikové výzvy, která se rozšiřuje prostřednictvím sociálních sítí a mobilních telefonů. Uživatelé (především děti), kteří se do této hry zapojí, jsou kontaktováni prostřednictvím různých profilů Momo na sociální síti WhatsApp a vyzváni, aby provedli několik nebezpečných úkolů. Pokud hráči odmítnou úkoly splnit, případně se jim úkoly splnit nepodaří, dojde k vyhrožování a vydírání. 

Annotation (English):
MOMO Challenge - A New Type of Risky Dare
The MOMO Challenge represents a risky dare that spreads through social media and mobile devices. Participants, primarily children, are contacted through various MOMO profiles on the social network WhatsApp and tasked with performing dangerous activities. If the players refuse or fail to comply, they face threats and blackmail. Perpetrators may threaten that MOMO will harm their parents or friends and expose their sensitive data, with threats often accompanied by frightful images and sometimes even 'magical' or supernatural threats (curses). There are urban legends associated with MOMO, suggesting that it can access personal information via mobile phones. Users are advised to block and report MOMO profiles.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romové, muslimové, skauti, křesťané, důchodci, vegetariáni, homosexuálové, matky s dětmi, politici …  aneb Všichni můžeme být obětmi hatingu

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 10-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5338 | Publikováno: 09.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1413

V současné době se v souvislosti s internetem, a především se sociálními sítěmi, mluví o tzv. hatingu. Co si pod tímto pojmem máme představit? Koho se hating týká? A lze se proti jeho vlivu nějak bránit?  Tyto a další informace se dozvíte v dnešním článku. Pojem hating označuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích, komentáře v internetových diskuzích, chatech apod., které jsou nejčastěji zaměřeny proti nejrůznějším etnickým, sociálním, sexuálním, náboženským a dalším skupinám, s cílem danou skupinu co nejvíce ponížit, a šířit tak nenávist k této skupině mezi ostatními uživateli internetu. Tyto „virtuální“ nenávistné projevy pak často vedou k násilí a trestným činům v reálném světě.

Annotation (English):
E-Safety - Online Hate and Its Effects on Different Social Groups
In the realm of the internet, particularly through social media, hating refers to hostile posts or comments targeted at specific racial, social, sexual, or religious groups with an intent to demean or incite hatred. This article elaborates how virtual displays of hostility, which primarily manifest in the form of negative comments and posts on social networks and discussion forums, can lead to real-world violence and criminal acts. Despite the focus on certain groups, anyone can become a target of this so-called 'hating', which indiscriminately affects individuals from various backgrounds including Romani people, Muslims, scouts, Christians, pensioners, vegetarians, homosexuals, mothers with children, and politicians, highlighting the universal vulnerability to online hate.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Svoboda slova vs. cenzura

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14756 | Publikováno: 12.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1325

V souvislosti se svobodou slova (svobodou projevu) v online prostředí se často diskutuje o tom, kde jsou hranice svobody vyjadřování a zda se např. v případě mazání příspěvků a blokování uživatelů nejedná o cenzuru. Abychom dokázali rozeznat hranice mezi cenzurou a svobodou slova, pokusíme se nejdříve vymezit, co to vlastně svoboda slova je.

Annotation (English):
Freedom of Speech vs. Censorship
In the context of online environments, there is often a debate regarding the boundaries of freedom of expression and whether actions like deleting posts and blocking users constitute censorship. This article attempts to define the essence of freedom of speech in order to differentiate it from censorship effectively. Understanding the legal bases of freedom of expression, such as its inclusion in various human rights decrees and international agreements, helps clarify its scope and limitations. The framework established by laws suggests that while freedom of speech is a fundamental right, it is not absolute and is subject to legal restrictions necessary for respecting the rights of others, maintaining public order, and safeguarding national security. By examining these principles, the article provides a comprehensive insight into when regulatory actions might overlap with censorship and how these interventions are sometimes necessary in maintaining societal norms and safety.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak si ověřit informace na internetu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 69412 | Publikováno: 13.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1329

Úvod do problematiky Internet je masmédium, které je přesyceno velkým množstvím rozmanitých informací nejrůznější kvality. V minulosti byla odpovědnost za pravdivost informace a její ověření kladena na vydavatele konkrétního média, který musel posuzovat v souladu s etickými kodexy zpravodajství a publicistiky. V zásadě platilo, co je psáno, to je dáno (v původním kontextu platilo pro smlouvy). Většina populace byla především příjemci informací, nikoli jejich tvůrci. Produkce informací vyžadovala také finance (kapitál), bez kterého nebylo možné obsah masově rozšiřovat. Významnou úlohu hrály (a dosud hrají) mezinárodní tiskové agentury (sbírají fakta a nic než fakta) = Reuters, Associated Press, ITAR-TASS, stejně jako lokální tiskové agentury - ty mohou sbírat zprávy v domovských zemích a také přejímat zprávy z tiskových agentur a těm dále posílat zprávy lokální = ČTK (Česká tisková kancelář).

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article delves into the widespread issue of navigating and verifying the vast variety of information quality on the internet. In the past, publishers were responsible for the truthfulness of their content; however, with the internet era, anyone can produce content without the need for capital or a verification process. Only some of the information comes from verified sources like news agencies, with the majority of people also being content creators, heightening the need for individuals to discern fact from fiction. The article discusses the challenges of relying on common sense alone to evaluate information and emphasizes the importance of verifying sources, reading beyond headlines, and utilizing specialized internet servers when encountering unverified claims. By highlighting the numerous and nuanced strategies needed to verify online content, it also stresses the critical need for media literacy in the digital age.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to mediální gramotnost a proč je důležité se jí vůbec zabývat

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 28-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7607 | Publikováno: 19.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1333

Média, masmédia, ale také sociální sítě či jen běžně dostupné plakátovací plochy na nás chrlí informace, ve kterých je obtížné se vyznat. V minulosti fungoval zažitý úzus, že co je psáno či řečeno, je pravda, a bylo důležité jen najít toho, kdo říkal celou pravdu a tuto si „neohýbal“ podle svých potřeb či cílů. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In today’s era, overflowing with information from various media sources, understanding and navigating through this sea of data has become increasingly challenging. The concept of media literacy addresses this issue by highlighting the necessity of having the skills to effectively find, analyze, and use information in an era where traditional media boundaries are blurred. Media literacy is slowly integrating into the foundational topics of primary and secondary education, suggesting that future generations will potentially have better capabilities in managing and discerning information pertinent to them compared to previous generations. This paper explores not only the teaching of media literacy across age groups but also the societal implications and challenges posed by the rapid dissemination of information, including fake news and misinformation, and their impact on public opinion and behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo jsou vlastně pachatelé kyberšikany?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 31-40| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13364 | Publikováno: 20.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1335

Při analýze chování pachatelů šikany jsme byli léta zvyklí úlohu a pozici pachatele zjednodušovat – pachatel byl jednoduše agresor, kterého bylo třeba potrestat. S příchodem kybernetických forem šikany se však situace stala složitější – u řady pachatelů dochází k tzv. přepínání rolí (z oběti na pachatele) a svůj útok vnímají jako oprávněnou pomstu za násilí, které vůči nim spáchal někdo jiný. U dalších pachatelů je pak kyberšikana spíše nezvládnutým žertem, který se vymknul kontrole (např. v prostředí sociálních sítí). Na pachatele kyberšikany se proto podíváme podrobněji.

Annotation (English):
Cyberbullying Perpetrators: An Insight into Their Behavior
In the article, Kamil Kopecký delves into the complex background of cyberbullying perpetrators, highlighting the shifts in behavior from traditional in-person bullying to digital forms. Traditional views simplified the bully as merely an aggressor deserving punishment. However, cyberbullying introduces roles that can flip, where victims can become aggressors, viewing their actions as a justified retaliation for wrongs experienced. Moreover, among the cyberbullies, there's a heterogeneous group consisting of individuals across various socio-economic and personal backgrounds. This broad range underscores the difficulty in strictly categorizing cyberbullies, bringing to light scenarios where the bully was initially a victim, or where acts of bullying stem from mischief that spirals out of control. The article urges a nuanced view of cyberbullies, where understanding their motives and circumstances is crucial for effective intervention and prevention.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kybernemoci - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 41-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14548 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1338

Nadměrné používání informačních a komunikačních technologií má na zdraví člověka velmi často negativní dopad. Ten se projevuje např. nárůstem počtu obézních dětí, zvýšením počtu očních onemocnění, rozvojem cukrovky, onemocnění srdce apod. S nadměrným používáním informačních a komunikačních technologií se však pojí také celá řada onemocnění, se kterými jsme se v minulosti běžně nesetkávali. Ta se označují jako tzv. kybernemoci. A právě na ně se zaměříme v našem dnešním článku.

Annotation (English):
Cybernemoci - Úvod do problematiky
Excessive use of information and communication technologies often has a negative impact on human health, manifesting in an increase in obese children, eye diseases, diabetes, heart diseases, and other health issues. However, excessive use of these technologies also introduces a range of illnesses previously uncommon, known as "cyber diseases." This article focuses on such illnesses, including physical and mental health issues nearly every active digital device user encounters. Notable examples include "tablet neck," a specific pain caused by unnatural postures when using devices like tablets and smartphones; "text neck," from poor posture during smartphone use; and "computer mouse syndrome," related to repetitive strain in hand muscles. Additionally, the phenomenon of "phantom vibration syndrome" or the perception of a phone vibrating when it is not, is discussed alongside the increasing prevalence of 'digital amnesia,' where reliance on the internet affects memory retention. These conditions highlight the need for awareness and preventative measures in our increasingly digital lifestyles.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se děti a dospívající účastní nebezpečných výzev a jak s nimi o riziku komunikovat?

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5113 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1416

Minule jsme si již vysvětlili, co to internetové výzvy jsou . Dnes si povíme, co děti a dospívající k účasti vede a jak jim vysvětlit možná rizika, která si nemusí uvědomovat pro nedostatek zkušeností a stále se vyvíjející myšlení.

Annotation (English):
Understanding the Risks of Internet Challenges for Children and Adolescents
In this article, Pavla Strílková explores the reasons behind children and adolescents participating in potentially dangerous internet challenges and offers guidance on discussing these risks with them. It addresses the lack of maturity and experience among young people, which leads to a failure in foreseeing the consequences of their actions. Social media plays a significant role in encouraging these behaviors by offering validation and attention in return for engaging in risky activities. Strílková stresses the importance of open and sensitive communication, aiming to instruct parents on how to initiate discussions that can help children recognize and evaluate risks. By understanding what drives this behavior, parents can guide their children to make safer choices online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

K diagnostice kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8756 | Publikováno: 30.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1351

Kyberšikanu je u dítěte poměrně obtížné rozpoznat, protože se její projevy často kříží s projevy puberty – dítě mohou provázet různé změny nálad, může být uzavřené, může u něj dojít ke zhoršení prospěchu ve škole apod. V řadě případů odpovídají příznaky kyberšikany také příznakům klasických forem šikany, kyberšikana je obvykle s běžnou šikanou propojena.  Obecně lze říci, že se dítě začne chovat zásadně jinak, než jsme byli jako rodiče či pedagogové zvyklí – mění své chování, omezuje běžné aktivity, je více nervózní, roztěkané, mohou se u něj projevit také psychosomatické projevy (bolesti hlavy, nespavost, noční běs, pomočování apod.).

Annotation (English):
Cyberbullying Diagnosis
Cyberbullying can be challenging to identify in children as its signs often intersect with those of puberty – mood changes, reclusiveness, worsened school performance, etc. In many cases, the signs of cyberbullying also reflect those of traditional bullying, making them intertwined. Children subject to cyberbullying generally start to behave noticeably differently than usual, altering their behaviors, reducing their social activities, appearing more anxious, scattered, and may also show psychosomatic symptoms like headaches, insomnia, nightmares, and accidental bedwetting. Cyberbullying warning signs can vary but typically include a distinct withdrawal from using information technologies, a shift in mood when reading emails or SMS, feelings of insecurity, and a noticeable reluctance or fear regarding school attendance.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mrtví lidé na Facebooku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9464 | Publikováno: 01.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1353

Každý, kdo je v prostředí Facebooku aktivní, jistě zná celou řadu upozornění, pomocí kterých nám Facebook připomíná třeba narozeniny, důležité životní události nebo prostě jen zajímavé příspěvky na zdech našich přátel. Před časem mě však Facebook upozornit na narozeniny bývalého kolegy z práce, který je však již několik let po smrti. Jeho profil však nikoli – ačkoli zesnulý kolega již řadu let nepřispívá na svou virtuální facebookovou zeď, aktivně na ni přispívají ostatní uživatelé Facebooku – zeď je plná příspěvků jeho přátel, kteří mu přejí všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a hodně životních úspěchů. Ačkoli jsem na zeď kolegy umístil upozornění, že zesnul již před mnoha lety, jeho přátele to neodradilo a přání pevného zdraví posílají nadále…

Annotation (English):
Dead People on Facebook
Anyone active on Facebook is likely familiar with various notifications like birthdays and memorable life events. At one point, the author received a birthday reminder for a former colleague who had passed away years ago. Although inactive, the deceased's profile remains filled with posts from friends wishing him well. This experience raises questions about what happens to Facebook profiles after a user's demise. Essentially, three things can occur: the profile continues unchanged if no one reports the death, it can be memorialized, or it can be deleted upon family's request. Facebook has even introduced the ability for a designated individual to manage the account posthumously. Intriguingly, profiles of deceased individuals are counted in user statistics, underscoring ongoing interactions despite the user's death.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-maily o tom, že pachatelé pomocí viru RAT získali vaše intimní materiály, jsou podvodné, jde o scam.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 61-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14548 | Publikováno: 06.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1358

Českým internetem stále kolují vyděračské e-maily, ve kterých jsou příjemci vydírání, že pokud nezaplatí výpalné v kryptoměně bitcoin, budou zveřejněny jejich intimní materiály pořízené prostřednictvím viru RAT. Jde však pouze o podvod - tvz. scam, který se sice tváří vážně a vyvolává u příjemců strach, cílem je však pouze získat od důvěřivých finanční prostředky - a to za nic. Pachatelé samozřejmě žádná intimní videa adresátů nemají.

Annotation (English):
E-Mail Extortion Scams: A Persistent Cybersecurity Threat
The article discusses the prevalent issue of extortion through deceptive emails claiming that the sender has obtained intimate materials from the recipient via a Remote Access Trojan (RAT) virus and demands payment, usually in Bitcoin, to prevent their release. This scam, widely circulated across the Czech internet, instills fear among recipients but is fundamentally a hoax—the perpetrators do not actually possess any compromising videos. The Czech Police continue to advise the public to disregard these fraudulent communications, mark them as spam, and not settle any demanded sums. Highlighted in the article is the persistent zero balance in the Bitcoin account of one alleged extortionist, underscoring the general ineffectiveness of such scams when potential victims are properly informed and cautious.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Žádná technologie nenahradí přímou práci s dítětem! Nevěřte firmám, které slibují, že za vás vyřeší šikanu či kyberšikanu pomocí nějaké technologie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 64-67| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8281 | Publikováno: 10.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1359

Ve své praxi stále více narážím na nejrůznější projekty, které slibují, že disponují unikátní technologií, která vyřeší problémy s kyberšikanou či šikanou. Samotné tvrzení má hned dvě sporná místa - jednak drtivá většina technologií využívaných v oblasti prevence a intervence unikátní není a pouze replikuje, kopíruje či inovuje stávající řešení (když už něco unikátní je, tak je to na patent!), jednak technologie problémy sama o sobě samozřejmě neřeší (zablokuje obsah či uživatele, tím však problém není vyřešen) - maximálně předá problém živému člověku, který jej začne reálně řešit. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In his commentary, Kamil Kopecký warns against relying solely on technology for resolving issues such as bullying and cyber-bullying. He emphasizes that no technology can substitute for direct interaction with children and the careful attention of professionals such as teachers, psychologists, and law enforcement. Despite the introduction of various innovative technologies aimed at tackling these problems, real-life human intervention remains crucial in effectively addressing and resolving such issues. Throughout the article, Kopecký urges caution against firms promising automated solutions, highlighting the irreplaceable value of human empathy, understanding, and intervention in educational and safety contexts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pew Research Center: Více než polovina amerických teenagerů má zkušenost s některou z forem kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 68-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5933 | Publikováno: 22.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1362

59 % amerických teenagerů bylo v online prostředí šikanováno či nějakým způsobem obtěžováno, uvádí aktuální výzkum z Pew Research Center. Do výzkumu, který probíhal od března do dubna 2018, se zapojilo 743 teenagerů (ve věku 13-17 let) a 1058 rodičů žijících v USA. Podle výzkumu více než polovina amerických teenagerů zažila minimálně 1 z 6 forem obtěžujícího chování v online prostředí.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
According to a recent study by Pew Research Center, 59% of American teenagers have been bullied or harassed online. Conducted from March to April 2018 and involving 743 teens aged 13-17 and 1058 parents in the USA, the study found that more than half of the teens experienced at least one of six types of troubling online behaviors. The most common form of harassment experienced by 42% of young Americans is name-calling and mockery, while 32% reported the spread of false information to damage their reputation. Additionally, 16% faced threats of physical violence online. While digital communication platforms like messaging, chatting, and file-sharing enable adolescents to form and maintain social connections, one-quarter reported receiving unsolicited explicit images, and 7% admitted to further sharing these images without consent.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od začátku roku řešila již přes 260 případů rizikového chování na internetu. Zabývala se mimo jiné vydíráním, vyhrožováním, kyberšikanou a stalkingem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5137 | Publikováno: 23.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1364

Poradna projektu E-Bezpečí řešila od počátku roku přes 260 rizikových situací, ke kterým došlo v online prostředí. Ve více než polovině případů byly oběťmi kybernetického útoku děti. Přibližně třetina případů byla převzata Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu spadajícího do oblasti kybernetické kriminality.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2018, 3(2): Page 70-72
The advisory service of the E-Bezpečí project, since the beginning of the year, has addressed over 260 online risk behavior cases which included extortion, threats, cyberbullying, and stalking. More than half of these cases involved children, and about a third were handed over to the Czech Police due to suspicions of cybercriminal activities. Every day, the E-Bezpečí's online consultancy team deals with threats, extortion, cyberbullying, exposure of potentially dangerous material to cyberspace, sexting, domestic violence, illicit contacts with children, phishing, scams, and other forms of online fraud.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úhel pohledu - vybrané formy manipulace s fotografiemi v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 73-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12586 | Publikováno: 02.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1367

Fotografie a videa jsou velmi důležitými nástroji online žurnalistiky - dokáží totiž u čtenářů velmi rychle, v zásadě během několika vteřin, vyvolat jak pozitivní, tak i negativní emoční odezvu, a to bez nutnosti číst celý text sdělení. Jak jsme vysvětlovali již dříve, emoční odezva dokáže velmi dobře ovlivňovat postoje čtenářů, proto jsou také  fotografie běžnou součástí propagandy - svou úlohu hrají v rámci politických kampaní, ale také např. reklamy. V dnešním textu se zaměříme na jeden ze způsobů manipulace fotografiemi, který je postaven na změně úhlu pohledu na danou událost a na úlohu detailu.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Photographs and videos are crucial tools in online journalism—they can evoke strong emotional responses from readers within seconds, without the need to read the entire text. As previously explored, this emotional engagement can significantly influence readers' attitudes, making images a common element in propaganda used within political campaigns and advertisements. Today's text focuses on specific methods of photo manipulation, particularly altering the viewer's perspective and the role of minor details in shaping the event's narrative. This manipulation not only affects how photographs are perceived and the emotions they evoke but ultimately influences public opinion, which is fundamentally intertwined with mass media.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ve školním prostředí se objevila nová riziková výzva (hra) Oh...Sir

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 77-78| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8742 | Publikováno: 15.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1375

V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.

Annotation (English):
E-Safety
In recent days, the online counseling service of the E-Bezpečí project has recorded instances where some elementary school teachers reported the emergence of a new type of risky challenge, known as the "oh...sir" challenge. The essence of this challenge (game) involves verbally insulting an older peer or adult to score points. Besides verbal insults, the challenge also consists of physical attacks (e.g., kicking a peer), non-verbal gestures (e.g., giving the middle finger, staring into the eyes of strangers), etc. The attacks usually occur in pairs, where one executes the attack while the other confirms the task completion (sometimes recording the attack). If the victim responds, points are reduced. This practice mirrors the mechanism of the 2016 computer game "Oh...Sir! The Insult Simulator," available on Steam, where players earn points by crafting sophisticated insults against their opponents.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 17)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 1
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 1

Podvodná reklama na přípravky proti parazitům opět na Novinky.cz

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 33219 | Publikováno: 02.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1400

V reklamní síti serveru Novinky.cz (2. 1. 2019) se opět objevila podvodná reklama, jejímž cílem je vystrašit čtenáře a přimět je k nákupu zbytečného přípravku, který je zbaví fiktivního nebezpečí. Po podvodné reklamě Ling Fluent (zázračná výuka cizích jazyků), nefunkčních magických pyramidách a zázračných přípravcích na hubnutí tu opět po pár týdnech máme zázračný lék proti parazitům, kterými máme promořena naše těla.

Annotation (English):
Fraudulent Advertising for Anti-Parasite Products Returns on Novinky.cz
In Kamil Kopecký's article, published in "E-Bezpečí - Open Access Journal" 2019, issue 4(1), pages 1-4, the recurring issue of fraudulent advertising on the Novinky.cz website is analyzed. These ads shock readers into buying unnecessary and ineffective parasitic treatments. This report details the deceptive tactics used in these ads, including fictitious expert endorsements and misinformation about parasite threats, aimed at exploiting consumer fears for commercial gain. Kopecký provides critical insights into the misuse of medical images and misrepresentation of facts, highlighting the importance of critical scrutiny over online health information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Problém zvaný Tik Tok

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 5-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 120032 | Publikováno: 04.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1403

V minulých letech poměrně pravidelně poradna projektu E-Bezpečí zachycovala případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služby Musical.ly. Služba Musical.ly byla primárně zaměřena na sdílení krátkých několikavteřinových videí, zaměřených většinou na hudební produkci či reprodukci. Každý uživatel Musical.ly  pak mohl sdílet s ostatními třeba svá domácí videa a amatérské hudební videoklipy doplněné o různé filtry a efekty. Původní síť Musical.ly byla před více než rokem nahrazena novou službou/aplikací/sítí s názvem Tik Tok. A právě na ni se zaměříme v dnešním textu.

Annotation (English):
The Problem Known as TikTok
In recent years, the E-Bezpečí project advisory service has regularly documented cases of cyberbullying occurring on the online service Musical.ly, which was primarily focused on sharing short, several-second videos, mostly centered around music production or playback. Every Musical.ly user could then share with others, for instance, their home videos and amateur music video clips enhanced with various filters and effects. The original Musical.ly network was replaced more than a year ago by a new service/app/network called TikTok, which is the focus of today's text. Now, TikTok hosts approximately half a billion users worldwide every month and ranks among the six most downloaded apps globally, even topping the iPhone app list on the AppStore in 2018. Currently, TikTok is being used by more and more users from the Czech Republic, especially children, with girls predominantly being the targets of cyberbullying incidents captured by the E-Bezpečí advisory.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jste rodiče? A jste aktivní v prostředí internetu? Možná i vy provozujete sharenting

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 12-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18098 | Publikováno: 06.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1405

Termín sharenting (oversharenting) označuje nadměrné používání sociálních médií (a obecně internetových služeb) rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti. Sharenting je vlastně kombinací slov share (sdílet) a parenting (rodičovství) a můžeme si ho představit jako nadměrné sdílení fotografií či videí vlastních dětí (zpravidla bez jejich souhlasu), zakládání profilů dětí v rámci různých druhů online služeb (bez jejich souhlasu) - v extrémních podobách zakládání prenatálních profilů, zakládání různých druhů online deníčků, ve kterých je život dítěte monitorován den po dni, měsíc po měsíci apod.

Annotation (English):
E-Safety Overreach: The Concerns of Sharenting
The term 'sharenting' (a blend of 'sharing' and 'parenting') refers to the excessive use of social media and internet services by parents to share content featuring their own children without their consent. This practice has evolved into various forms, ranging from posting prenatal profiles, setting up children profiles on different online platforms without consent, to documenting daily life excessively. Michigan University's study reveals that 56% of parents share potentially embarrassing and sensitive information about their children online, and a significant number of these parents do not seek their children's consent, posing potential risks to their privacy and affecting their social and personal lives adversely as they mature.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Novinka z UPointu ochrání vás i váš počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 20-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4144 | Publikováno: 11.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1414

Poradna projektu E-Bezpečí UP v roce 2018 zachytila 15 případů, ve kterých byla webkamera využita k útoku na jiné uživatele internetu. Cílem jsou jak děti, tak i dospělí. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint proto zareagoval na zvýšenou obavu o bezpečnost na internetu a zařadil do svého sortimentu posuvnou krytku na webovou kameru, pomocí které uživatel mechanicky reguluje, kdy je možné se skrze kameru „dívat“.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In 2018, the E-Bezpečí project advisory service at Palacký University in Olomouc recorded 15 cases where a webcam was used to attack other internet users. As a response to increased concerns about online safety, the university’s IT center and the UPoint store introduced a new product—a sliding webcam cover. This simple device allows users to physically control their webcam's visibility, thereby preventing unwanted access and misuse. This measure is part of an effort to combat the prevalent issues of webcam trolling, hacking, and other forms of cyber manipulation and extortion that exploit unsuspecting users through deceptive or malicious webcam access.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Deep fake - stručný úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 23-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21915 | Publikováno: 13.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1417

Deep fake je fenomén, který v budoucnu zásadním způsobem ovlivní práci s informacemi -  významným způsobem zasáhne především ověřování jejich pravdivosti. Bude pak pravděpodobně velmi obtížné, či dokonce nemožné odhalit, zda je materiál - v případě deep fake videozáznam - autentický, nebo zda byl upraven. Dostupnost této technologie posílí šíření dezinformací online prostředím a postupně posílí úloha autorit - informace budou posuzovány podle toho, kdo je publikoval, odpovědnost za jejich pravdivost bude stále více přenášena na vydavatele/autora.

Annotation (English):
Deep Fake - A Brief Introduction to the Issue
Deep fake technology, which is likely to significantly impact the way we handle information by making it very difficult, if not impossible, to verify the authenticity of modified materials - particularly video records. The accessibility of this technology enhances the spread of disinformation online and increasingly shifts the responsibility for authenticity to the publishers/authors themselves. Deep fake denotes a realistic adjustment of video, especially altering the portrayal of individuals to change expressions and speech convincingly. This technology uses advanced data processing and artificial intelligence, specifically neural networks with learning capabilities, thus continuously improving the quality of modified videos. Despite the initial detectability of early deep fake videos, largely used for parody and pornography, the community developing these is expanding, and the technology has also reached amateurs, making altered videos increasingly common on the internet. This rampant dissemination raises numerous legal, ethical, and rights protection concerns, signaling a future where validating video content may become exceedingly challenging.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Třetina švýcarských dětí byla vystavena kybergroomingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 26-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5700 | Publikováno: 16.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1436

Třetina švýcarských dětí byla v online prostředí oslovena starším dospělým uživatelem s cílem o sexuální kontakt, potvrzuje loňský výzkum Univerzity v Curychu a Swisscomu. Fenomén, který se odborně nazývá kybergrooming, zaznamenal v posledních 4 letech mohutný vzestup, ještě v roce 2014 zkušenosti s kybergroomingem potvrdilo 19 % oslovených dětí, v roce 2018 to již bylo 30 %.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 26-27
A third of young Swiss individuals have been approached by older adults online with the intention of pursuing sexual contact, according to the latest research from the University of Zurich and Swisscom. This phenomenon, known as cyber grooming, has seen a significant rise over the last four years, climbing from 19% in 2014 to 30% in 2018 among the surveyed children. In addition, the study reveals that Swiss youth spend an average of 2.5 hours daily online, primarily engaging in social media use and watching entertainment content such as YouTube. While Instagram remains the dominant social platform among Swiss children, Facebook has observed a continued decline in its usage.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13975 | Publikováno: 17.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1438

Diskuse o využívání a zákazech používání mobilních technologií ve škole probíhá již několik měsíců a v drtivě většině příspěvků na toto téma dochází s naprostému smíchávání informací do jednoho nepřehledného ovocného koláče. Argumentace jednotlivých stran se opírá o řadu mýtů a nepřesností, zvláště výrazně je tento problém vidět na příkladu komentářů a vstupů zástupců České školní inspekce. Proto se pokusíme ještě jednou vstoupit do veřejné diskuse a napravit řadu nepřesností a mýtů, které se v rámci této otevřené debaty vyrojily.

Annotation (English):
Mobile Phones Redux: Let's Not Mix Apples, Pears, Plums, Peaches, and Tangerines
The article provides an insight into the misconceptions and myths surrounding the use of mobile phones in schools, specifically addressing the common misunderstandings that lead to an unproductive merging of information into a "fruit pie". The authors aim to join the public debate again to clarify these inaccuracies and myths that have emerged in this ongoing conversation. Through their discussion, they highlight the necessity of differentiating between various usages of mobile phones within educational settings, advocating for clear guidelines that benefit both teachers' instructional strategies and students' learning experiences.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook umírá, žezlo přebírá Instagram

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10003 | Publikováno: 18.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1440

Z Instagramu se stala nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Aplikace, která patří společnosti Facebook, v loňském roce překročila 1 miliardu aktivních uživatelů, čímž dosáhla na třetí místo pomyslného žebříčku. Z obyčejné fotogalerie se tak stal účinný marketingový nástroj, který se potýká s rizikovými jevy.

Annotation (English):
Facebook is Dying, Instagram Takes Over
Instagram has become the fastest growing social network globally. Owned by Facebook, this platform surpassed the milestone of 1 billion active users last year, positioning itself as a major player in the digital landscape. Originally a simple photo gallery, Instagram has evolved into a potent marketing tool, albeit facing various risk phenomena. It serves as a dual-edged sword, providing vast opportunities for user engagement and business marketing while entailing risks like cyberbullying and the spread of misinformation. The platform's simplicity and array of features have also made it a replacement for traditional blogging, turning it into a significant influencer in digital communication.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat už nepřináší revoluční novinky, pouze rizika

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 28751 | Publikováno: 19.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1441

Oblíbenost aplikace, která nám přinesla novinku ve sdílení fotografií a videí, začíná klesat. Přesto jde pořád o jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě. Ačkoliv už nepřichází výrazná vylepšení, o nová rizika, s ní spojena, není nouze.

Annotation (English):
Snapchat No Longer Bringing Revolutionary Features, Only Risks
The popularity of the app that introduced a new way of sharing photos and videos is declining, yet it remains one of the most used social networks worldwide. Despite lacking significant improvements, the risks associated continue to emerge. Initially a Stanford University student project named Picaboo in 2011, Snapchat has evolved similarly to Instagram, gaining considerable popularity, especially among children. Its distinct feature, copied by competitors, allows users to send photos and videos that can only be viewed for a limited time, such as ten seconds, before disappearing. This makes Snapchat an ideal platform for sharing moments of one's life with friends without leaving a permanent record on their phones. The app is also enriched with colorful texts, drawings, icons, or special filters, enhancing the sharing experience. Available on iOS App Store and Google Play, after installation, it prompts for registration and phone number verification via SMS. Users can then search for friends, follow their posts, and share their own. However, risks associated with Snapchat include cyberbullying, with abusers able to send threatening messages that disappear after being read, making them untraceable as evidence. The app also heavily relates to the risky phenomenon of sexting, predominantly among adults but also teenagers and children, sending risqué photos or videos through Snapchat, posing a dangerous practice as the potential offender easily acquires a hurtful weapon.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Pexeso: Několik rozdílů mezi hrou zprostředkovanou počítačem a hrou dětí a rodičů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8837 | Publikováno: 27.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1445

Hned na úvod naše čtenáře uklidním - dnešní komentář nebude výbušný, nebude řešit vyloženě palčivé téma, neobjeví se agrese, ani únik intimních materiálů do online prostředí. Zaměříme se na docela jinou věc - podíváme se totiž na některé rozdíly mezi hrou, ve které spolu hraje dítě a rodič, a hrou, ve které hraje dítě s počítačem.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The commentary aims to distinguish between games mediated by computers and games involving children and parents, focusing on the game "Pexeso." It drives into the early engagement of children with technology through a tablet and compares it with playing the same game with parents, emphasizing massively different learning outcomes. Digital play equips children with operational rules and device handling, whereas physical play with parents enriches them with social interaction, conflict resolution, and more complex motor skills, further aiding in emotional and social development.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europoslankyně Charanzová se na pedagogické fakultě zajímala o rizika v kyberprostoru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 46-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4810 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1467

Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, navštívila pedagogickou fakultu. V Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PrVoK, E-Bezpečí) získala informace o tom, jak bezpečný nebo nebezpečný je život dětí v kyberprostoru. Během dne se seznámila i s konceptem Učitel21.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Dita Charanzová, a Member of the European Parliament, visited the Faculty of Education and learned about the safety risks associated with children living in cyberspace at the Risk Prevention in Virtual Communication Center (PrVoK). The discussions focused on child protection online and explored the potential of enhancing their safety. Additionally, the use of mobile phones in schools, regulation possibilities, and the impact of social media platforms like Instagram, Snapchat, YouTube, and TikTok were examined, particularly discussing the excessive sharing of children's personal data by parents. The session highlighted the growing importance of incorporating technology into teaching and the broader educational context.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

YouTube bude banovat videa s nebezpečnými výzvami, jako je např. TidePod Challenge či v současnosti populární BirdBox Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 49-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6312 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1447

YouTube (podobně jako Netflix) nechce, aby si jeho uživatelé při napodobování různých druhů nebezpečných výzev ublížili, proto upravuje svá pravidla spojená se zveřejňováním zábavných videí, pranků a výzev. Bude více kontrolovat, zda videa nepřekračují hranice humoru a nestávají se pro uživatele nebezpečnými. Tvůrcům videí, která jsou pro uživatele nebezpečná, bude YouTube nejdříve posílat žádost k odstranění tohoto obsahu, pokud tvůrci video neodstraní, dostanou varování, při opakovaném nevyhovění pak může být smazáno nejen samotné video, ale také celý účet.

Annotation (English):
E-Safety - Regulation Adjustments for Challenges and Pranks on YouTube
YouTube is intensifying its review and regulation processes to safeguard users from harmful content linked to dangerous internet challenges and pranks, such as the Tide Pod Challenge and the Bird Box Challenge. The platform will increase scrutiny to ensure videos do not cross the boundaries of humor and become safety hazards. Creators of hazardous content will initially receive a request to remove such content, followed by warnings, and potentially, account termination if non-compliance persists. Additionally, the changes aim to protect against pranks that place victims under severe distress, potentially believing they are in physical danger, such as fake home invasions or simulated drive-by shootings.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2019

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6609 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1450

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2019), který letos připadá na dnešek. Více informací o kampani naleznete zde.

Annotation (English):
E-Safety Measures in Response to Internet Safety Day 2019
The article discusses E-Safety initiatives aligned with the celebration of Safer Internet Day 2019, emphasizing several projects aimed at combating cybercrime and enhancing digital literacy and computer security. The partnership with regional police in Czechia and Poland highlights the interdisciplinary approach to preventive and educational activities in both countries. Moreover, the collaboration with O2 Foundation is set to improve educational opportunities in Czech schools regarding digital literacy, while efforts with ESET focus on providing parents and guardians with the necessary tools and knowledge to safeguard their digital environments at home. The piece underscores the importance of multiple stakeholders working together to create a safer digital landscape for children and adults alike.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Teenageři vyhledávají plastickou chirurgii, aby vypadali jako jejich upravené selfie

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9557 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1452

Žijeme v době, kdy máme vždy a všude po ruce mobilní telefon. S jeho pomocí jsme schopni během pár minut udělat selfie, jež zdokonalíme v aplikaci Snapchat nebo Instagram. Kromě květinových korun a psích uší si dalším filtrem vyhladíme pokožku a změníme barvu očí. Plnější rty a bělost zubů zase doladíme v editoru Facetune a naše dokonalá fotografie je připravená pro sociální sítě, kde nás přátelé odmění „lajky“ a srdíčky. Norma, která mění celosvětovou představu o kráse, však vede k nové duševní nemoci. Vědci ji nazývají Snapchat dysmorphia.

Annotation (English):
Teenagers Seek Plastic Surgery to Look Like Their Edited Selfies
We live in an era where mobile phones are constantly within reach, enabling the creation of perfect selfies enhanced with apps like Snapchat and Instagram. This phenomenon, known as Snapchat dysmorphia, constitutes a mental health concern as it distorts global beauty standards and impacts psychological well-being. Youth now request cosmetic surgeries to replicate the edited versions of themselves they share on social media, altering facial features such as skin texture and eye color through simple device manipulations. This trend is raising widespread concern among experts as it propels an unattainable beauty paradigm, affecting self-esteem and potentially leading to body dysmorphic disorders.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 58-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17242 | Publikováno: 13.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1454

Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Public service media are immensely important for the security of the state. Those who challenge their independence threaten the security of the entire country. Recently, public service media have been under constant and increasing pressure from politicians and the public. Some political party leaders attack the objectivity and balance of broadcasts, despite research data (2018) showing that the balance of news reporting is at 98%, and they call for the nationalization of public service media, budget cuts (including the direct elimination of license fees), or even wish to directly intervene in the content and composition of programs and orders. Trust in Czech Television is declining, with the credibility index dropping to 63-65 percent (2017), which the institution attributes mainly to external circumstances - questioning its independence by alternative media, attacks by disinformation media, high representatives of political representation including the president, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí & UPoint: Beseda o rizicích spojených s webovými kamerami upozornila na aktuální hrozby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 63-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5012 | Publikováno: 21.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1470

V úterý 19. února 2018 proběhla v prostorách UPointu Univerzity Palackého beseda o rizicích spojených se zneužitím webkamery. Diskutovalo se např. o vyděračském spamu vyhrožujícím zveřejněním intimních materiálů zachycených webkamerou vašeho počítače, o webcam trollingu, útocích prostřednictvím virů, ale také např. o fenoménu sextortion a kybergroomingu. Diskuse se zúčastnili Kamil Kopecký a René Szotkowski z týmu projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a Pavel Schweiner, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality olomoucké policie a odborný konzultant a lektor projektu E-Bezpečí.

Annotation (English):
E-Bezpečí & UPoint: Discussion on the Risks Associated with Webcams
In a session held on February 19, 2018, at the UPoint of Palacký University, participants discussed the various risks associated with the misuse of web cameras. Topics included the threats of sextortion, the dangers of webcam trolling, and the vulnerabilities to virus attacks through webcams. The event highlighted how blackmail emails leveraging RAT (Remote Access Trojan) viruses threaten to expose personal intimate materials captured via webcams unless a ransom is paid. It also addressed how such scenarios are generally a bluff to scare victims into opening malware-laden email attachments. The discussion emphasized the need for public awareness and presented protective measures against these cyber threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Příběh fotografie dětí s mobilními telefony před Noční hlídkou aneb Jak snadné je posunout význam fotografie šířené internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 67-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19183 | Publikováno: 01.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1486

Internetem se opět šíří fotografie dětí zahleděných do mobilních telefonů před obrazem Noční hlídka, která má charakterizovat současnou generaci dětí. Uživatelé sociálních sítí pak fotografii sdílejí a vášnivě komentují, aniž by znali situaci, ve které byla pořízena.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(1): The Story of Children with Mobile Phones in Front of The Night Watch, or How Easy It Is to Shift the Meaning of a Photograph Spread on the Internet by Kamil KOPECKÝ
Once again, photographs of children engrossed in their mobile phones in front of The Night Watch painting are spreading on the internet, characterizing the modern generation of children. Users on social networks share and comment on the photo fervently, without knowing the circumstances under which it was taken. This viral phenomenon highlights a significant issue—the context in which photographs are viewed can drastically alter their perceived meaning. Originally, these children were using a museum's multimedia app on their phones to look up information about the paintings as directed by their teacher. However, the photo shared online led to it being interpreted as a sad commentary on youth being more interested in their phones than in appreciating art. This case underscores the importance of understanding the context of images and serves as a reminder of the critical media literacy needed to navigate today's complex media landscapes.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Senioři jsou v online prostředí cílem podvodných reklam a dalších druhů online podvodů. Dezinformace jsou pouze jedním z celé řady rizik, kterým jsou senioři trvale vystaveni.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8912 | Publikováno: 04.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1487

S rozšířením internetových služeb mezi běžnou populaci začali být senioři na internetu aktivní. Aktivně pracují s e-mailovými službami, vyhledávají informace pomocí internetových vyhledávačů, diskutují a také obchodují a účastní se internetových aukcí. Stejně jako v reálném světě se i v tom virtuálním setkávají s rizikovými formami chování a stávají se oběťmi různých druhů trestných činů, především různých druhů internetových podvodů. To, že byli v online prostředí podvedeni, však často nehlásí - bagatelizují částky, o které v online světě přišli (stokoruny, tisícikoruny), obávají se sekundární viktimizace ze strany policie, stydí se, že se nechali napálit, nebo jsou skeptičtí a nevěří, že by policie pachatele skutečně dopadla.

Annotation (English):
Online Safety Concerns for Seniors in Digital Environments
With the increasing expansion of internet services among the general population, seniors have become active online users. They regularly engage with email services, search for information using internet search engines, participate in discussions, and also trade and participate in online auctions. Similarly to the real world, they encounter risky behaviors in the virtual environment and become victims of various types of criminal acts, primarily various forms of internet frauds. Despite being deceived online, seniors often do not report these incidents – they trivialize the amounts lost online (hundreds or thousands of crowns), fear secondary victimization by the police, are embarrassed about being deceived, or are skeptical that the police would actually catch the perpetrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co děti motivuje k tomu, aby páchaly kyberšikanu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 73-80| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13852 | Publikováno: 22.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1501

Ve většině případů kyberšikany, o kterých informují média a organizace, které se intervencí či prevencí v oblasti kyberšikany zabývají, se velmi často dozvídáme pouze to, co bylo výsledkem kyberšikany. Na naše emoce pak silně působí příběhy dětských obětí - dozvídáme se např. informace o tom, že se spolužáci v online prostředí posmívají spolužačce, sdílí její fotografie s posměšnými komentáři, snaží se poškodit její pověst, natáčí ji o přestávkách, jak se dehonestující video spolužáka šíři po YouTube či TikToku apod. Abychom však pochopili, proč ke kyberšikaně dochází a jak minimalizovat riziko jejího vzniku v prostředí školy, nesmíme se dívat pouze na její výsledek, ale také na to, proč k situaci došlo. A právě na motivy, které ke kyberšikaně vedou, se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
In most cases, cyberbullying, as reported by the media and organizations that deal with cyberbullying intervention or prevention, we very often learn only what was the result of cyberbullying. Our emotions are strongly influenced by the stories of child victims - for example, we learn that classmates in the online environment mock classmate, share her photos with mocking comments, try to damage her reputation, filming her during breaks, how to decapitate classmate video However, in order to understand why cyberbullying occurs and how to minimize the risk of its occurrence in the school environment, we must look not only at its outcome, but also at why the situation has occurred. And it is the motives that lead to cyberbullying that we will focus on in today's text.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a dezinformace o Evropské unii opět rezonují veřejným prostorem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 81-88| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15637 | Publikováno: 28.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1507

Volby do Evropského parlamentu opět doprovázejí mýty a dezinformace, které začínají prostupovat sociálními sítěmi. Dezinformace a polopravdy spojené s členstvím ČR v EU jsou aktivně šířeny představiteli různých politických stran a uskupení, stejně jako jejich příznivci. V dnešním textu se zaměříme na nejčastější mýty, které o Evropské unii panují a které jsou v těchto dnech opět aktivně v prostředí sociálních sítí sdíleny a rozšiřovány.

Annotation (English):
The elections to the European Parliament are again accompanied by myths and misinformation, which are beginning to permeate social networks. Misinformation and half-truths connected with the Czech Republic's membership in the EU are actively disseminated by representatives of various political parties and groups, as well as their supporters. In today's text, we will focus on the most common myths about the European Union, which are again actively shared and disseminated in the social networking environment these days.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. Wollner

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 89-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12904 | Publikováno: 01.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1508

Takřka v přímém přenosu mohli pravidelní uživatelé Facebooku vidět vznik dezinformace (chcete-li fake news či hoaxu), která se velmi rychle rozšířila internetem a vyvolala vlnu nenávistných projevů (hate speech). Terčem útoku se tentokrát stal Marek Wollner, moderátor pořadu Reportéři ČT, a jeho kolegyně Nora Fridrichová. Tvůrcem samotné dezinformační zprávy byl pak Tomio Okamura (či administrátor jeho oficiálního profilu). 

Annotation (English):
The Birth of Disinformation in Live Broadcasting: Okamura vs. Wollner
Regular users of Facebook could witness the creation of disinformation (also known as fake news or hoax) during live broadcasts, which rapidly spread across the internet and sparked a wave of hate speech. This time, the targets were Marek Wollner, a moderator for the Czech Television show Reporters, and his colleague Nora Fridrichová. The perpetrator of the disinformation was Tomio Okamura or the administrator of his official profile. Although initiated by Okamura, the hateful and false claim was quickly shared and believed by many, evidencing the dangerous speed at which disinformation can permeate through social media, inciting significant public misjudgment and hostility without substantial factual basis.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podle dánské studie chytrá zařízení negativně ovlivňují komunikaci mezi dětmi

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 93-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6446 | Publikováno: 02.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1512

Již několik měsíců se vedou diskuse o využívání a zákazech mobilních telefonů ve škole. Média pravidelně informují o sporech mezi mnohými řediteli základních škol, kteří jsou pro zákaz telefonů i o přestávkách, a Českou školní inspekcí, která varuje před neodůvodněným zásahem do soukromého vlastnictví dětí. Na webu E-bezpečí vyšly již dva komentáře, které se vyjadřují k této problematice. Ovšem tentokrát se nebudeme zabývat úlohou školních přestávek ani nepřesnostmi a mýty, které se objevují ve veřejné diskusi. Podíváme se, co si o tom myslí přímo děti ze základních škol.

Annotation (English):
Impact of iPads on Communication in Schools
In a study investigating the effects of iPads on school break times, a noticeable shift in children's activities and interactions was documented. The Danish study conducted in 2017 found that the introduction of iPads has not only changed how students spend their break times but also has had a profound impact on their social interactions. The research highlighted that younger students tend to use iPads for playing games, which decreases their physical activities and face-to-face interactions with peers. Older students also reported a significant shift towards digital engagement over traditional playground activities. This shift raises concerns about the reduction in physical social interactions, as most students are observed to be engaged in solitary or parallel play on their devices rather than participating in group activities that foster social skills and physical health.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Základní techniky propagandy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13569 | Publikováno: 08.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1514

V online prostředí je velmi snadné šířit nepravdivé informace, pravdivé informace záměrně zkreslovat, případně promíchávat pravdu a lež. Proto je dobré umět rozpoznat, zda autoři příspěvků skutečně nabízejí čtenářům a komentujícím ověřená fakta opřená o jasné důkazy a zdroje, nebo se snaží prostřednictvím manipulativních technik spíš ovlivnit ve svůj prospěch názory a postoje čtenářů a přimět je k nepřiměřené reakci - třeba verbální agresi, výhrůžkám apod. Proto vám dnes přinášíme základní přehled technik propagandy, které se (nejenom) v online prostředí k ovlivňování čtenářů využívají.

Annotation (English):
Basic Propaganda Techniques
In the online environment, it is exceedingly easy to spread false information, deliberately distort true information, or blend truth and lies, making it crucial to discern whether contributors actually present verified facts supported by clear evidence and sources, or attempt to manipulate opinions through deceptive techniques for personal gain. Today, we provide a basic overview of propaganda techniques (not exclusively) used online to influence readers. The term "propaganda" was not always perceived negatively; in the past, it served non-negative purposes and was not entirely based on falsehoods. However, nowadays, propaganda is almost exclusively associated with manipulation, deceit, argumentative fallacies, emotional and prejudicial targeting, exploiting low media literacy and laziness (no need for fact-checking). These manipulative devices aim primarily at affecting receivers' emotions and prejudices, using a variety of linguistic (slogans, various types of argumentative fallacies) and non-linguistic (photos, videos, graphic symbols) means.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak nastavit na Windows 10 rodičovský režim umožňující regulovat aktivity dítěte na počítači

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9288 | Publikováno: 13.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1518

V loňském roce jsme ve spolupráci s O2 Czech Republic zrealizovali celonárodní výzkum Rodič a digitální rodičovství (2018), ze kterého vzešlo, že drtivá většina rodičů (přes 80 procent) nevyužívá žádné softwarové nástroje, které by umožnily omezit např. dobu, kterou dítě s počítačem tráví, případně regulovat aktivity, které na počítači provozuje. Rodiče se spoléhají především na ústní dohodu s dítětem, kterou však dítě ne vždy dodrží. V našem dnešním textu si vysvětlíme, jak jednoduše nastavit rodičovský režim na operačním systému Windows 10.

Annotation (English):
E-Safety in Windows 10: Setting Parental Controls
In 2018, a national study conducted by O2 Czech Republic and Palacký University in Olomouc revealed that over 80% of parents do not use any software tools to limit their children's time or regulate activities on computers. Most parents rely primarily on verbal agreements, which children may not always follow. This article explains how easy it is to set up parental controls in the Windows 10 operating system. By using accounts.microsoft.com/family, parents can set up which account belongs to the guardian and which to the child, manage the child's online activities, restrict access to inappropriate websites, and limit screen time directly through user-friendly interfaces. Moreover, for Windows 10 or Android phones, the system also enables location tracking of the child and options to request additional screen time, which the guardian can approve or deny via email notifications.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Flag-waving

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6702 | Publikováno: 18.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1522

V našem předcházejícím textu jsme se zaměřili na základní přehled technik, které se využívají k ovlivňování čtenářů v online prostředí, s úspěchem se však dají využít (a také se využívají) i mimo internetový prostor. Technika, kterou si dnes popíšeme, se velmi často používala v dobách minulých (např. k propagandě v období světových válek a komunismu). K ovlivňování čtenářů, diváků či přímo voličů se používá i v současnosti. Tato technika se nazývá flag-waving (mávání vlajkou).

Annotation (English):
Flag-waving
In our preceding text, we focused on an overview of techniques used to influence readers in the online environment, which are also applicable outside the internet. The technique described today, often used in historical contexts such as during world wars and communism for propaganda, continues to be employed currently to sway readers, viewers, or even voters. Known as "flag-waving," it is a classic propaganda tactic used to justify one's actions (e.g., violence) by claiming they are acts of patriotism benefiting the country. This often emotionally charged approach exploits and manipulates existing biases and beliefs about various groups (e.g., minorities, sexual orientations, religions) and frequently employs various kinds of symbolism including religious or cultural symbols, flags, and national emblems.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí opět řeší případy zneužití intimních materiálů dětmi. Roste počet případů spojených s TikTokem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 107-109| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7139 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1525

V posledních dnech opět poradna projektu E-Bezpečí zachytila řadu případů spojených se zneužitím intimních materiálů dětí - a to především ve formě vyhrožování a vydírání. Nedávno se nám svěřila dnes již 16letá dívka Sylvie, která se stala terčem online útoku již ve svých 12 letech a útoky přetrvávají až do současnosti. Na počátku celého problému byl sexting, tedy dobrovolné sdílení vlastního intimního materiálu...

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The latest reports from the E-Safety counseling project have captured numerous cases related to the misuse of intimate materials by children, especially involving threats and extortion. Most recently, we heard from 16-year-old Sylvia who became the target of online attacks at 12, which continue to date. The core issue was sexting—voluntarily sharing personal intimate material. Sylvia's case highlights the ongoing issues teens face online and underscores the importance of diligent evidence collection, ceasing communication with the perpetrator while not blocking them, and encouraging children to confide in adults, a critical yet challenging step. The advisory also suggests using various anonymous helplines and online counseling services like the Safety Line or the E-Safety Online Counseling Project, which provide essential support for youths facing such distressing situations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí na AFO 2019 (AFO#54): O fake news, dezinformacích a mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 110-112| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5426 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1526

Academia Film Olomouc - mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů - je tradičním festivalem plným zajímavé filmové tvorby, přednášek, workshopů, fanoušků a především vědy. Posláním festivalu je pak především prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách a prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti. Již potřetí jsme byli na tento festival pozváni také my, abychom pronesli inspirativní přednášku zaměřenou na některé z aktuálních a ožehavých témat a otevřeli témata, která jsou aktuální a zajímavá.

Annotation (English):
E-Safety at AFO 2019: On Fake News, Disinformation, and Media Literacy
The article "E-Bezpečí at AFO 2019" explores the critical issue of misinformation in contemporary society, covered during the Academia Film Olomouc, an international festival dedicated to scientific and educational films. Delivered by Kamil Kopecký, the focus of the lecture was on different forms of propaganda identified by colors—white, black, and gray—each representing different nuances and techniques used in spreading false information. Highlighting the pervasive influence of fake news, hoaxes, and disinformation, the presentation aimed at educating the audience on the severity of these issues and their impact on societal well-being. The lecture took place at the beautifully located Chapel of the Holy Body at the Arts Center of Palacky University, initiating discussions on the transformation of informational society and the challenges posed by the overwhelming flood of data generated daily.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dokument V SÍTI Víta Klusáka opět otevírá téma internetového zneužívání dětí. Plynule tak navazuje na filmy Seznam se bezpečně!, Na hory a na aktivity pořadu Černota.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 113-117| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14124 | Publikováno: 08.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1542

Internet je nástroj, jehož dopad na dětské i dospělé uživatele internetu je převážně pozitivní - internet je místem podporujícím kreativitu, komunikaci, spolupráci, vzdělávání i zábavu. Přesto však může být i místem rizikovým, přičemž rizika představují především samotní uživatelé, nikoli technologie. A právě na jedno z těchto rizik se zaměřuje nový snímek Víta Klusáka. Chystaný dokument V SÍTI se orientuje na téma sexuálních predátorů v online prostředí, logicky tak navazuje na snímky Martina Kožíška Seznam se bezpečně! a Na hory, které se zabývají podobným tématem.

Annotation (English):
Online Safety in the Digital Age: Challenges and Solutions
The article titled "E-Bezpečí - Open Access Journal" presents an in-depth exploration of the prevailing internet risks particularly affecting children, delving into subjects such as cyberbullying, sexting, and online sexual exploitation. Kamil Kopecký offers a detailed analysis of various types of online offenses, highlighting the tactics of sexual predators and the psychological and social impacts on victims. The discussion is framed within the context of recent studies and the implementation of preventive measures aimed at safeguarding internet users, especially minors. This comprehensive approach emphasizes collaboration among psychologists, law enforcement, educators, and parents to effectively address and reduce cybersecurity threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodič je nejdůležitějším článkem prevence rizikového chování, proto vzdělávání cílíme přímo na něj - třeba v rámci programu O2 Chytrá škola

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 118-119| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5711 | Publikováno: 11.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1543

Úloha rodiče je v oblasti prevence rizikového chování nezastupitelná, proto je velmi důležité, aby měl rodič nejen aktivní zájem o realizaci preventivních aktivit v prostředí rodiny, ale také dostatek informací o problematice, kterou chce s dítětem řešit. V praxi to znamená být informován o tom, se kterými riziky se může jeho dítě v online prostředí setkat, jak problémům předcházet a jak je také řešit, případně jaké alternativní pozitivní aktivity dítěte nabídnout.

Annotation (English):
E-Safety - Strategic Parental Guidance for Digital Wellbeing
The most essential factor in reducing risky behavior patterns in children is the involvement of parents, as indicated by the program 'O2 Smart School'. Parents not only need to have an interested and active role in implementing preventive strategies within the family but also require substantial information on handling the risks their children might encounter online. This involves understanding the risks present on the Internet, knowing the ways to prevent and address these issues and potentially offering alternative beneficial activities to their children. Significant findings from a recent study highlighted that although a majority of parents believe they understand their children's online interests (over 82%) and visitations (over 81%), about 80% admitted lacking technical skills to secure their children's computer use, such as content filtering or limiting usage time.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýtus o pedofilech zneužívajících děti opět rezonuje internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 120-123| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10878 | Publikováno: 15.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1551

V souvislosti s natáčením dokumentu Víta Klusáka V síti opět začala českým internetem rezonovat informace o pedofilech sexuálně zneužívajících děti v online a offline prostředí. Jedná se však o velmi starý mýtus (film tento mýtus vyvrací), drtivou většinu dětí sexuálně zneužívají lidé, kteří touto ani obdobnou deviací netrpí.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In the context of Víta Klusák's documentary "In the Network," the Czech internet has again resonated with information about pedophiles sexually abusing children both online and offline. However, it highlights a very old myth (the film debunks this myth) since the overwhelming majority of children are sexually abused by individuals who do not suffer from this or similar deviance. It is also emphasized that no one knows exactly how many children are sexually abused, as official statistics only contain information about reported cases. It is estimated that the real number of abused children is ten times higher than what the official statistics show because many children do not report their abuse due to fear, shame, post-traumatic stress disorder, fear of secondary victimization, or manipulation within the family that tries to cover up the situation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 124-125| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4630 | Publikováno: 21.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1557

V těchto dnech startuje nový projekt zaměřený na oblast kybernetické bezpečnosti Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě, který realizuje tým složený ze zástupců osmi policejních ředitelství z České republiky a Polska a odborníků projektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak již název projektu napovídá, projekt se zaměřuje především na nové způsoby boje s internetovou kriminalitou, a to prostřednictvím zefektivnění práce policie (v ČR a PL), podpory prevence cílené na děti, pedagogy a rodiče a také podpory poradenské činnost umožňující anonymní pomoc obětem internetové kriminality. Součástí projektu jsou také výzkumné aktivity, umožňující odhalovat nové formy kybernetických hrozeb, se kterými jsou online uživatelé v kontaktu.

Annotation (English):
Enhancing Czech-Polish Cooperation in Combating Cybercrime
The new project, "Enhancing Czech-Polish Cooperation in Combating Cybercrime," led by representatives from eight police directorates in the Czech Republic and Poland along with experts from the E-Bezpečí project at Palacky University Olomouc, has recently been launched. As the title suggests, the project primarily focuses on introducing innovative methods to combat internet crime through effective policing in both countries, enhanced preventive measures targeted at children, educators, and parents, and fostering advisory activities that provide anonymous assistance to victims of internet crimes. The project also includes research activities aimed at identifying new forms of cyber threats that online users face.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za hranicemi Facebooku - WeChat

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 126-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5820 | Publikováno: 25.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1558

Situace, kterou zná nejspíš každý z nás – potřebujeme se zeptat kamaráda, z čeho máme úkol do matiky, nebo si dohodnout rande s holkou. Bývaly doby, kdy jsme se museli zvednout a jít jednat osobně. Později, s rozvojem techniky, jsme dostali možnost zvednout telefon a zavolat či poslat zprávu. Vývoj šel ale pořád kupředu a zanedlouho poté se objevil fenomén, bez kterého si mnoho dnešních dětí, ale i dospělých nedokáže svůj život už téměř představit – Facebook. Prostřednictvím něj se stala komunikace s okolím ještě mnohem jednodušší a rychlejší. Mohli jsme si v reálném čase chatovat s kamarádem, který se v tu chvíli nacházel třeba na opačné straně světa. Za tímto účelem se později objevila aplikace s názvem Facebook Messenger, která víceméně převzala ze zmíněné sociální sítě především právě funkci komunikace. Facebook, respektive Messenger, využívají miliony lidí po celém světě, ale mají tuto možnost skutečně všichni?

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online predátoři netvoří homogenní skupinu, najdeme mezi nimi osoby s vysokým i nízkým stupněm společenské nebezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 132-134| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7398 | Publikováno: 04.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1561

V našem dnešním textu se zaměříme na problematiku online predátorů, kterým se věnuje celá řada populárně-naučných a osvětových snímků, jako jsou Seznam se bezpečně, Na hory či nový snímek Víta Klusáka V síti. Zaměříme se na základní charakteristiku této skupiny a také na jejich společenskou nebezpečnost.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tellonym - aplikace pro budování přátelství, nebo platforma pro kyberšikanu?

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 135-137| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20843 | Publikováno: 06.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1562

„Umožňujeme smysluplné konverzace a budování silných vztahů.“ Alespoň to uvádí tvůrci aplikace na svých webových stránkách. Tellonym, sociální síť, která si za pomoci anonymity dává za cíl zlepšovat sociální vztahy a vytvářet nová přátelství mezi uživateli. Ve skutečnosti se tato služba stává nebezpečným nástrojem pro kybernetickou agresi mezi dětmi.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Více než polovina českých dětí mladších 13 let používá služby, které jsou pro ně nevhodné

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 138-142| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14016 | Publikováno: 11.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1568

Více než polovina českých dětí mladších 13 let (reprezentativní vzorek 10-12 let) používá služby, které jsou pro ně nevhodné a rizikové. Vyplývá to z nového výzkumu České děti v kybersvětě, který byl realizován Univerzitou Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu, který probíhal od února do května letošního roku, se zapojilo 27 177 dětí ve věku 7-17 let ze všech krajů ČR (průměrný věk 13 let).

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Moderní technologie nejsou zlem, rizika představují především lidé, kteří je zneužívají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 143-145| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8445 | Publikováno: 14.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1575

V těchto dnech rezonují českým internetem výsledky letošního výzkumu České děti v kyberprostoru, který náš tým (Univerzita Palackého v Olomouci) zrealizoval ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Z výzkumu vychází velké množství velmi zajímavých dat mimo jiné o tom, jaké internetové služby a aplikace české děti aktivně používají a jaké s sebou nese jejich používání riziko. Rizikem však v drtivé většině NENÍ samotná služba či technologie, ale uživatelé, kteří ji zneužívají.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velký bratr – stále jen antiutopie?

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 146-148| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6775 | Publikováno: 17.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1579

Vzpomínáte si na román George Orwella 1984? V něm je společnost prakticky neustále monitorována a jedinci nebezpeční režimu jsou následně eliminováni. V té době tato představa působila poměrně děsivě, ale k realitě měla stále dost daleko. Od doby napsání tohoto románu však neuběhlo mnoho času a tyto praktiky se stávají skutečností. V minulém článku o aplikaci WeChat bylo již zmíněno, jak čínská vláda „využívá“ možností, které tato platforma svým uživatelům nabízí. Díky možnosti spárování aplikace s bankovním účtem má mimo jiné i dokonalý přehled o tom, co a kde nakupujeme, s kým se o čem bavíme a o mnoha dalších soukromých údajích. K čemu to vše ale je?

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo je Eugenia Cooney?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 149-151| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20739 | Publikováno: 18.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1580

Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600 000 fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji často vnímají jako svůj idol a také ji napodobují.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 38)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 2
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 2

Od počátku roku pomohla Poradna projektu E-Bezpečí 220 osobám v nouzi. Případy budeme pomáhat řešit samozřejmě i o prázdninách.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5315 | Publikováno: 03.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1585

Od počátku roku pomohla Online poradna projektu E-Bezpečí již více než dvěma stovkám klientů v nouzi - dětem, dospělým, ale třeba také seniorům. Tým poradny od začátku roku zpracoval více než 600 odborných posudků, přes 30 případů bylo předáno k řešení Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téměř třetinu případů nahlašují děti, které se v online prostředí dostaly do krizové situaci a neví, jak problém řešit.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Kauza černošské agentky 007 dokazuje, jak je důležité nečíst pouze nadpisy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12260 | Publikováno: 20.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1593

V posledních dnech vzbudilo v prostředí sociálních sítí rozruch oznámení, že se role příštího agenta 007 zhostí černošská herečka Lashana Lynch, kterou zná především mladší publikum z marvelovky Captain Marvel. Informaci “z ověřeného zdroje” nejdříve zveřejnil britský Daily Mail, zprávu pak velmi rychle převzala česká masmédia - zejména pak tzv. alternativní média. Některé portály honily clickbajty na titulcích, že novým Bondem bude poprvé v historii černoška, další informační portály se pak již cíleně zaměřily na rozšíření dezinformace a vyvolání nenávistné diskuse.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jsou autoři nenávistných příspěvků v online prostředí beztrestní?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11919 | Publikováno: 29.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1600

V posledních letech - v souvislosti s celou řadou celosvětových problémů (migrace, změny klimatu, politické krize, terorismus apod.) - došlo k výraznému zhrubnutí komunikace v prostředí sociálních sítí. Nadávky, urážky, vyhrožování či nabádání k trestné činnosti se stalo běžným… a v řadě diskusních skupin zcela normálním způsobem komunikace. Uživatelé, kteří tuto formu komunikace vzali za svou, pak argumentují především tím, že přece píší pravdu a že využívají svého práva na svobodu slova. Postupně tak posouvají hranice celospolečenských norem a to, co by před 10 lety bylo zcela neakceptovatelné a zavrženíhodné, je běžné a vlastně normální.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ještě jednou o sharentingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 17-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8557 | Publikováno: 26.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1611

Blíží se konec prázdnin a sociální sítě zaplavují statisíce fotografií z dovolených a výletů, na které se rodiče se svými dětmi v průběhu dvouměsíčního volna vypravili. Ne vždy jsou však fotografie v online prostředí sdíleny a šířeny se souhlasem všech zachycených osob a do online prostředí se dostávají fotografie dětí bez jejich souhlasu, případně o zveřejnění fotografie z výletu či dovolené děti neví. Opět se tedy dostává ke slovu fenomén sharenting. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news nejsou žádné "nevhodné názory", ale docela obyčejné lži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 23-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11429 | Publikováno: 29.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1612

Debata o dezinformacích a fake news okupuje již řadu let veřejný prostor a je již několik let součástí politického boje. Zde pak často dochází ke zkreslování základních pojmů a nepravdivé informace (=lži) jsou vydávány pouze za jakousi formu (zpravidla nevhodných) názorů či alternativní pravdu. Ve skutečnosti však zde pouze o snahu uvést čtenáře do nejistoty, zmást je a snadněji s nimi manipulovat - tam, kde přestávají platit základní hodnoty - jako jsou dobro, zlo, pravda a lež - totiž uvěří komukoli, kdo jim za tyto hodnoty nabídne alternativy.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva Choking Game Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 28-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14006 | Publikováno: 04.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1616

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. virální online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a jejich dopad může být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. Jednou z nejnebezpečnějších výzev současnosti představuje právě Choking Game Challenge. Veřejnost se s touto výzvou setkala poté, co bylo zveřejněno množství tragických nehod zejména dětských uživatelů internetu, kteří si tuto aktivitu vyzkoušeli. Samotná výzva však existovala i před příchodem internetu a sociálních sítí, které akcelerovaly její rozšíření.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizikové výzvy v online prostředí  (fenomén online challenges)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 33-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15895 | Publikováno: 16.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k ohromnému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a v zásadě mohou být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. A právě nebezpečnými výzvami se budeme zabývat v dnešním textu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mobilní telefon ve škole – co dělají děti s mobilním telefonem o školních přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8960 | Publikováno: 22.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1642

V českém prostředí, ale i v ostatních zemích Evropy v posledních letech velmi silně rezonuje otázka, jakým způsobem regulovat používání mobilních telefonů dětí v prostředí školy. Zda tedy např. mobilní telefon zakázat v hodině i o přestávce, nebo omezit zákaz pouze na vyučovací hodiny, ale ne na přestávky (viz stanoviska České školní inspekce). Zajímavá data k problematice využívání mobilního telefonu žáky 1. a 2. stupně ZŠ v prostředí školy poskytuje výzkum České děti v kybersvětě (2019) realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic. V tomto výzkumu, do kterého se zapojilo více než 27 000 dětí z celé ČR, jsme se zaměřili mimo jiného na to, k čemu děti mobilní telefon ve škole využívají, jaké aktivity o přestávce preferují či jaký vliv má na používání mobilního telefonu ve škole regulace (např. zákaz).

Annotation (English):
The question of how to regulate the use of children's mobile phones in the school environment has been very resonant in the Czech environment and in other European countries in recent years. Whether, for example, to prohibit a mobile phone in an hour or during a break, or to limit the ban to lessons only, but not to breaks (see opinions of the Czech School Inspectorate). Interesting data on the use of mobile phones by primary and secondary school pupils in the school environment is provided by the Czech Children in Cyber World research (2019) conducted by the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. In this research, involving more than 27,000 children from all over the Czech Republic, we focused, among other things, on what children use their mobile phone at school, what activities they prefer during the break or how it affects the use of mobile phone at school regulation (such as a ban).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Adolf Hitler jako dítě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12209 | Publikováno: 24.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1643

Před 86 let spatřil světlo světa jeden z prvních hoaxů využívajících fotografii doplněnou o nepravdivý text. Zpráva vyšla v roce 1933 a velmi rychle rozšířila se po celé Anglii a USA. Pod fotografií byl uveden následující text: "Toto je obrázek muže, který ovládá osudy národů, ve věku, když mu nebyl ještě ani jeden rok. Myslíte si, že fotografie předpovídá, kým se v budoucnu stane?" Na fotografii měl být údajně zachycen mladý Adolf Hitler. Šlo však o hoax.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit domácí počítačovou síť

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21908 | Publikováno: 06.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1651

Internet je velmi užitečným nástrojem, který svým uživatelům nabízí nepřeberné množství možností, je to prostor pro komunikaci, vzdělávání a také zábavu, je také v současnosti primárním zdrojem informací všeho druhu. Bohužel je také prostředím, ve kterém může být náš počítač, tablet či mobilní telefon vystaven velkému množství hrozeb, proto je třeba zajistit bezpečnost jak jednotlivých zařízení, která internet využívají, tak i samotné počítačové sítě, která je k internetu připojena.

Annotation (English):
The Internet is a very useful tool that offers its users a wealth of possibilities, communication, education and entertainment, as well as a primary source of information of all kinds. Unfortunately, it is also an environment in which our computer, tablet or mobile phone may be exposed to a large number of threats, so it is necessary to ensure the safety of both individual devices using the Internet and the computer network itself connected to the Internet.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 51-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 26308 | Publikováno: 07.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1653

V našem předchozím textu jsme se věnovali tomu, jak zabezpečit počítačovou síť. Seznámili jsme se se způsoby, jak zabezpečit router, jak správně nastavit bezdrátovou síť (wifi), jaké šifrování zvolit, jak lze regulovat obsah, který router do naší sítě propustí apod. Dnešní text věnujeme zabezpečení koncového zařízení, tj. samotného počítače, notebooku či tabletu, který pro přístup k internetovým službám používáme.

Annotation (English):
In our previous text, we focused on how to secure a computer network. We got acquainted with ways to secure the router, how to properly set up a wireless network (wifi), what encryption to choose, how to regulate the content that the router allows into our network, etc. Today's text is dedicated to securing the terminal, ie the computer, laptop or tablet that we use to access Internet services.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Syndrom FoBO aneb Méně je někdy více

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 64-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8134 | Publikováno: 09.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1657

Stáli jste někdy v supermarketu před regálem s desítkou různých značek kečupu a nemohli se rozhodnout, který si odnést domů? Nebo jste možná jeli na dovolenou tzv. pas blind a na místě strávili celý den hledáním toho nejlepšího ubytování, místo toho, abyste už několik hodin aktivně odpočívali. Jinak řečeno, možná jste se báli špatného rozhodnutí a zažili jev zvaný FOBO.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Facebok vs. Instagram? Který z nich u dětí dominuje? Záleží, jak staré děti sledujeme

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6787 | Publikováno: 11.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1658

Po zveřejnění přehledu nejčastějších sociálních sítí a služeb, které české děti využívají (České děti v kybersvětě, 2019), se na nás obrátily desítky uživatelů s otázkou – jak je možné, že je Facebook před Instagramem? Vždyť přece na Facebook přešli rodiče dětí a děti tak logicky tuto síť opustily? A právě na tyto otázky se bude snažit zodpovědět tento komentář.

Annotation (English):
Facebook vs. Instagram: Which Dominates Among Children?
After publishing an overview of the most common social networks and services used by Czech children ("Czech Children in Cyberspace, 2019"), we received numerous inquiries questioning how Facebook could possibly lead over Instagram. Parents predominantly occupy Facebook, logically prompting children to move away, right? This commentary aims to address these questions, particularly focusing on different usage patterns among various age demographics based on data from the "Czech Children in Cyberspace" study.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sexting a právo

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16869 | Publikováno: 29.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1681

V dnešním textu se zaměříme na základy právního minima spojeného se sextingem jako rizikovou formou online komunikace, která často doprovází trestné činy spadající do oblasti kybernetické kriminality.

Annotation (English):
In today's text, we will focus on the basics of the legal minimum associated with sexting as a risky form of online communication that often accompanies cybercrime offenses.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Právo přijímat z masmédií lež je stejný nesmysl, jako třeba právo být okraden či právo být zavražděn

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8343 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1688

V posledních letech se ve veřejné diskusi o smyslu a podstatě masmédií stále častěji setkáváme s tvrzením, že člověk má právo na pravdu i lež. Tato tvrzení slyšíme ve veřejném prostoru nejenom z úst nejrůznějších politiků, u kterých je lež předpokládanou součástí jejich řemesla, ale také u těch, kteří byli v minulosti pokládáni za experty, v současnosti je však lze více považovat za osoby, které pod vlivem populismu a tzv. doby postpravdivé rezignovali na rozlišování pravdy a lži.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Každý druhý případ řešený poradnou projektu E-Bezpečí je spojen se zneužitím intimních materiálů v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 80-82| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5737 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1691

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality poskytuje již 10 let pomoc obětem kybernetické kriminality, a to jak dětem, tak i dospělým uživatelům. V posledních letech pak - v souvislosti s nárůstem případů mravnostní kriminality - stále častěji řeší případy spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. V letošním roce pak počet těchto incidentů tvořil plných 46 % všech případů. 

Annotation (English):
The E-Safety Counseling Center for Cybercrime Victims has been providing assistance to victims of cybercrime for both children and adults for 10 years. In recent years, in connection with the increase in cases of moral crime, they have been increasingly dealing with cases involving the use of intimate materials in cyberspace. This year, the number of these incidents accounted for 46% of all cases.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: Mobilní telefon ve škole

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 83-89| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13997 | Publikováno: 14.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1693

Diskuse o tom, zda a jakým způsobem používat mobilní telefon ve škole, probíhá v posledních několika letech nejenom v České republice, ale i dalších zemích nejen v Evropě, ale i mimo ni. Téma rezonuje jak v komunitě pedagogů, psychologů, tak i rodičů. Názory na používání mobilních telefonů lze rozdělit do několika kategorií: Mobilní telefon do školy vůbec nepatří Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale po dobu školního vyučování jej nesmí použít. Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale může jej používat pouze po dobu přestávek, v jinou dobu pouze na pokyn pedagoga. Mobilní telefon může dítě použít kdykoli v průběhu školního využívání.

Annotation (English):
The debate over whether and how to use a mobile phone at school has been taking place not only in the Czech Republic but also in other countries not only in Europe but also outside it in the last few years. The topic resonates in the community of educators, psychologists and parents alike. Opinions on the use of mobile phones can be divided into several categories: Mobile phone does not belong to school at all Mobile phone can bring a child to school, but it must not be used during school. The mobile phone can bring the child to school, but can use it only during breaks, at other times only on the instruction of the teacher. The child can use the mobile phone at any time during school use.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zástupce projektu E-Bezpečí přednášel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 90-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3902 | Publikováno: 19.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1694

V pondělí 18. 11. 2019 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Heleny Válkové a europoslankyně Dity Charanzové  odborný seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti dětí v online prostředí. Univerzitu Palackého v Olomouci na akci reprezentoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí PdF UP. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti je jiný než předchozí snímky orientované na oblast rizikové komunikace v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 93-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12631 | Publikováno: 25.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1696

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti bude mít oficiální premiéru v březnu příštího roku, již nyní lze ale říci, že bude jiný než ostatní produkce preventivně zaměřených snímků orientovaných na problematiku sexuálního zneužívání dětí v online prostředí. Přestože zpracovává téma, se kterým se v České republice již v minulosti pracovalo (např. v rámci projektů Seznam se bezpečně!, Na hory či Marty is dead, případně Seznamování na internetu), k materiálu přistupuje jiným osobitým způsobem. 

Annotation (English):
The new film by Vít Klusák and Barbora Chalupová will be officially premiered in March next year, but it can already be said that it will be different from other productions of preventive films focusing on the issue of child sexual abuse in the online environment. Although he is working on a topic that has been worked on in the Czech Republic in the past (eg in the framework of the projects Seznam se safely !, Na hory or Marty is dead, or Internet Dating), he / she approaches the material in a different way.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody spojené s m-platbami stále častěji cílí na starší uživatele internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 98-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8127 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1712

Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

Annotation (English):
Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jednoduchá metodika pro policisty obvodních oddělení pomáhá s přijímáním oznámení o oblasti kybernetické kriminality.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5764 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1713

V listopadu letošního roku jsme ve spolupráci s vyšetřovateli a analytiky oddělení kybernetické kriminality připravili jednoduchou metodiku pro policisty obvodních oddělení, na které se velmi často se svými případy obracejí právě oběti různých forem kybernetické kriminality a jsou tak místy prvního kontaktu. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 514 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1714

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4133 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1715

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ČŠI - S kyberšikanou má zkušenost 29,9 % českých základních škol

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 107-108| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6210 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1718

Podle nové zprávy České školní inspekce Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 má s kyberšikanou zkušenost 29,9 % českých základních škol, přičemž trend je vzrůstající. Podle ČŠI může tento stav souviset s rostoucími zkušenostmi pedagogů s identifikací této formy rizikového chování žáků a skutečností, že téměř každý žák vlastní nějaký informační a komunikační prostředek nebo má k němu přístup.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phishing zaměřený na uživatele PayPal opět prochází českými internetovými službami. Nenechte se nachytat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 109-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9237 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1719

Možná i vám přišel v těchto dnech e-mail odeslaný z “PayPal Support” s předmětem “Neznámé zařízení se pokouší získat přístup k vašemu účtu PayPal”. Zpráva, která se zdá být velmi důležitá, vás informuje o tom, že se na váš účet pokouší získat přístup neznámé zařízení z Iránu, váš účet byl proto automaticky zablokován a vy se na něj musíte co nejdříve přihlásit a potvrdit svou identitu. Nenechte se však nachytat, jde o klasický phishingový podvod.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 1
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 1

Poradna projektu E-Bezpečí v roce 2019 řešila 353 případů, zaznamenala meziroční nárůst o 9 procent.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4238 | Publikováno: 04.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1727

Online poradna projektu E-Bezpečí řešila v letošním roce 353 případů rizikových forem chování v online prostředí. Poslední případ pak do poradny dorazil 31. 12. 2019 přibližně hodinu a půl před půlnocí. Nezletilé oběť ohlásila napadení jejího účtu na sociálních sítích expartnerem a únik potenciálně zneužitelných fotografií a videonahrávek do online prostředí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečnostní chyba Facebooku odhalila, jak je svět sociálních sítí iluzorní

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5806 | Publikováno: 11.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1732

Včerejší bezpečnostní chyba Facebooku alespoň na chvíli otevřela dveře do iluzorního světa facebookových profilů a opět potvrdila, že anonymita uživatelů sociálních sítí je skutečně pouze zdánlivá.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí v roce 2019

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3986 | Publikováno: 13.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1739

V roce 2019 zrealizoval tým projektu E-Bezpečí 475 terénních vzdělávacích akcí, čímž jsme překročili svůj dosavadní rekord. Náš tým zrelizoval 380 akcí pro žáky, 46 pro učitele, 34 akcí pro rodiče, 5 pro policisty a 4 akce pro seniory. Samotným výcvikem pak prošlo více než 13000 osob. Z měst, která jsme navštívili, můžeme zmínit například Kojetín, Přerov, Olomouc, Ostravu, Opavu, Kroměříž, Zábřeh na Moravě, Prahu, Hradec Králové, Jeseník, Brno, Plumlov, Jablunkov nebo Čachovice. Těmito terénními akcemi jsme rozšířili naší mapu proškolených institucí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům: Jak s dítětem komunikovat o tématech spojených s online seznamováním a online abuzéry?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7092 | Publikováno: 29.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1756

Seznamování dětí s jiným uživateli v online prostředí je tématem, které je velmi důležitou součástí prevence rizikového chování jak v rodině, tak i v prostředí školy. Není třeba připomínat, že právě rodina je základním a nejdůležitějším článkem prevence, na kterou přirozeným způsobem škola a další organizace navazují. 

Annotation (English):
TO PARENTS: HOW TO COMMUNICATE WITH THE CHILD ON ONLINE LISTING AND ONLINE ABUSERS?
Introducing children to other users in an online environment is a topic that is a very important part of preventing risky behavior in both the family and school. Needless to say, it is the family that is the basic and most important element of prevention, which naturally follows school and other organizations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Google pomáhá kontrolovat aktivity dětí pomocí služby Family Link

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10834 | Publikováno: 30.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1757

Nevhodný obsah, příliš mnoho času stráveného u telefonu či tabletu nebo nečekaně vysoký účet za mobilní aplikace. Neomezený přístup na internet představuje pro děti i pro jejich rodiče množství rizik, kterým se společnost Google snaží zamezit pomocí služby Google Family Link.

Annotation (English):
Inappropriate content, too much time spent on your phone or tablet, or an unexpectedly high mobile app bill. Unlimited Internet access presents a number of risks for children and their parents that Google seeks to avoid with Google Family Link.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4623 | Publikováno: 10.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1770

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

Annotation (English):
Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Stanou se sexuální predátoři preventisty, kteří budou radit rodičům, jak mají zajistit bezpečí svých dětí na internetu?  

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 21-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9366 | Publikováno: 14.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1777

Po zhlédnutí dalšího interview s Martinem Mertlem alias Meluzínem, známým sexuálním predátorem, který má na svém kontě zneužití více než 39 dětí a který byl nedávno propuštěn z vězení, se nemohu ubránit pocitu, že úlohu preventistů již brzy převezmou právě pachatelé trestné činnosti, u kterých je přece jasné, že se po odchodu z vězení napravili a že chtějí ve svém budoucím životě páchat pouze dobro a nic víc. A to s podporou médií.

Annotation (English):
COMMENT: Will the pre-predictive SEXUAL PREDATORS WILL BE ADVISED TO PARENTS TO SAFE THE CHILDREN'S SAFETY ON THE INTERNET?
Watching another interview with Martin Mertl, aka Meluzin, a well-known sexual predator who has been abused by more than 39 children and recently released from prison, I can't help feeling that the perpetrators of crime will soon assume the role of preventors. after all, it is clear that they have remedied after leaving prison and that they only want to do good and nothing more in their future lives. And with media support.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: V síti & V síti: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7030 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1783

Nový film Víta Klusáka a Barbory Chalupové se orientuje na fenomén online komunikace dětí a dospělých, často online abuzérů a internetových "predátorů". Otevírá divákům temnější stránky internetové komunikace a prostřednictvím preventivní kampaně nabízí způsoby, jak lze pomoci dětem chovat se v online světě bezpečně.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V sítí: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7561 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1784

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti: Za školou (63 minut) je zaměřen na rizikovou komunikaci v online prostředí, především pak na fenomény sexting a kybergrooming. Svou náplní je pak snímek kompatibilní jak s klíčovými tématy Národní strategie primární prevence rizikového chování (např. rizikové sexuální chování, interpersonální agresivní chování apod.), tak i s obsahem vybraných oborů a průřezových témat RVP ZV (Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Mediální výchova apod.).

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, nepanikařte! Film V síti je sice syrový, ale bezpečnost dětí v online prostředí není těžké zabezpečit. Stačí se držet několika rad!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 31-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24367 | Publikováno: 19.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1791

V těchto dnech putují českým mediálním prostorem informace o novém filmovém počinu Báry Chalupové a Víta Klusáka V síti, který se orientuje na problematiku sexuálních predátorů a abuzérů v online prostředí a který bude mít premiéru 27. 2. 2020. Film zachycuje věrohodně různé situace, kterým mohou být děti - především dívky - v online prostředí vystaveny. Zejména pak odhaluje temný svět videochatů, online seznamek a sociálních sítí, ve kterém se dětský uživatel může setkat např. s masturbací, různými druhy manipulace, v některých případech pak může být dokonce neznámým uživatelem donucen k osobní schůzce. V laickému publiku - především rodičích - pak může vyvolat strach, že jsou jejich děti využívající online služby v přímém a trvalém ohrožení a že je třeba věc okamžitě - a pokud možno co nejvíce radikálně řešit. Pozor, radikální řešení mohou napáchat více škody, než užitku!

Annotation (English):
PARENTS, DO NOT PANIC! YOUR FILM ON THE NETWORK IS RAW, BUT THE SAFETY OF CHILDREN IN THE ONLINE ENVIRONMENT IS NOT HARD TO ENSURE. IT IS EFFECTIVE TO HOLD A FEW ADVICE!
These days, information about the new film act of Bara Chalupova and Vit Klusak in the network, which focuses on the issue of sexual predators and abusers in the online environment and which will have its premiere on 27 February 2020, is wandering through the Czech media space. children - especially girls - may be exposed online. In particular, it reveals the dark world of video chat, online dating and social networking, in which a child user may encounter eg masturbation, various types of manipulation, and in some cases may even be forced into a personal meeting by an unknown user. In a lay audience - especially parents - it can then raise the fear that their children using online services are in direct and permanent danger and that the matter needs to be dealt with immediately - and as radically as possible. Beware, radical solutions can do more harm than good!


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti vyvrací drtivé množství stereotypů o sexuálních predátorech a také o prevenci rizikového chování. Vybíráme některé z nich.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 39-41| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9920 | Publikováno: 24.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1797

Film V síti, který půjde do kin 27. února, je v posledních dnech podrobován velkému množství kritiky, a to často od lidí, kteří jej neviděli a své představy o filmu odvozují z obsahu traileru či snad klipu Tomáše Kluse. Často pak do mediálního prostoru vypouštějí velmi zkreslené představy o tom, co je vlastním obsahem filmu, na co se film zaměřuje a jak sexuální abuzéry charakterizuje. Proto je nutné opět si vysvětlit, jaké mýty film vyvrací a zcela rozbíjí.

Annotation (English):
COMMENTS: FILM NETWORKS A WRITTLE STEREOTYPE OF SEXUAL PREDATORS AND ALSO PREVENTING RISK BEHAVIOR. WE CHOOSE SOME OF THEM.
In the network, which will go to cinemas on February 27, has been subject to a lot of criticism in recent days, often from people who have not seen it and derive their ideas about the film from the content of the trailer or perhaps a clip of Tomas Klus. They often release into the media space very distorted notions of what the film's own content is, what it focuses on, and how it characterizes sexual abuse. It is therefore necessary to explain again what myths the film disproves and completely breaks down.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký je vlastně věk pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti páchané na dětech (dle §193b)?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 42-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5860 | Publikováno: 11.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1819

V posledních měsících se v souvislosti s premiérou filmu V síti Barbory Chalupové a Víta Klusáka stále častěji diskutuje o tom, jaký je ve skutečnosti věk pachatelů trestné činnosti páchané na dětech v online prostředí, jaké je jejich věkové rozpětí, jak velkou část tvoří pachatelé mladší 18 let či kolik pachatelů na nachází na opačném konci populačního spektra. Zachytit přesné věkové složení pachatelů je velmi obtížné – u některých trestných činů nelze rozlišit, zda skutek proběhl v online prostředí apod. Proto jsme se rozhodli provést alespoň krátkou analýzu věkového rozložení osob, se kterými bylo ve vybraných regionech v posledních 3 letech zahájeno trestné řízení dle § 193b TZ.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Startujeme nový výzkum: Český učitel ve světě technologií

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4568 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1821

Vážená paní učitelko, pane učiteli, v posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků i učitelů. Ačkoli předpokládáme, že digitální technologie jsou na českých školách poměrně hojně využívány a digitální gramotnosti žáků i učitelů se zlepšuje, neexistuje dostatek relevantních údajů o aktuálním stavu. Náš výzkum se primárně zaměřuje na zjištění informací o využívání vzdělávacích technologií v prostředí školy. V souvislosti s výše uvedenou problematikou nás rovněž zajímá bezpečnostní hledisko využívání vzdělávacích technologií.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9819 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1822

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Instagram - základy zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10226 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1823

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 54-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24358 | Publikováno: 20.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1825

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít. 

Annotation (English):
TIKTOK - BASIC SECURITY AND PRIVACY
A survey of Czech children in the cyber world last year showed that Czech children spend the most time on social networks on the Internet. Surprisingly, the top positions were occupied by social networks and online tools that children have been actively using for several years. However, since the latest research focused on online services, new features such as TikTok or Tellonym are beginning to appear in the results. Overall, according to the survey, it is a colorful palette of services, which often have complex and specific ways to secure a user profile. Not surprisingly, it can sometimes be difficult for both adults and children to familiarize themselves with the interface of these services, and users often have no idea what can be set up and secured. Before you start using and setting up any social network or online service, remember - there is no privacy on the Internet. Keep in mind that whatever you put on the Internet, you will probably never really remove from it. Any photo, video or text can always find its way to people who can misuse this material in some way.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 59-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20171 | Publikováno: 21.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1826

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Návrat delfínů do Benátek nebo opilé stádo slonů? Fake news, kterým rádi věříme

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 63-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7507 | Publikováno: 23.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1827

V posledních dnech se na nás ze všech stran valí samé negativní zprávy. Ve všech médiích je nám stále připomínáno počítadlo nakažených virem COVID-19 a v záplavě tiskovek, ohraných vyjádření a všemožných obav nám každá pozitivní zpráva zlepšuje náladu a posiluje optimismus. Zároveň však začínáme být méně kritičtí a každou šťastnou zprávu či novinku ihned vítáme s otevřenou náručí, aniž bychom si připustili možnost, že může jít o lež.

Annotation (English):
THE RETURN OF DOLPHINS TO VENICE OR A DRINKED HERD OF ELEPHANTS? FAKE NEWS, WHICH WE LOVE TO BELIEVE
In recent days, only negative news has been pouring in on us from all sides. In all the media, we are constantly reminded of the counter infected with the COVID-19 virus, and in a flood of press releases, harsh expressions and all sorts of concerns, every positive message improves our mood and strengthens the optimum.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybernetické kriminality řešených online poradnou E-Bezpečí roste i v době koronavirové krize.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 66-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6486 | Publikováno: 10.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1829

Přestože v době koronavirové krize se řada služeb zastavila, poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje neustále a aktivně v součinnosti s Policií ČR pomáhá řešit palčivé problémy spojené se světem internetu. Meziročně dokonce zaznamenává nárůst počtu řešených případů - u vážných typů meziročně až o 60-70 procent. I v době krize pak řeší případy spojené s únikem intimních materiálů, vydíráním či dokonce vyhrožováním.

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES OF CYBER CRIMINAL RESOLUTION RESOLVED BY ONLINE CONSULTANCY E-SECURITY GROWS EVEN DURING A CORONAVIOR CRISIS.
Although a number of services stopped during the coronavirus crisis, the Palacky University E-Security counseling center in Olomouc operates constantly and actively cooperates with the Police of the Czech Republic in solving burning problems connected with the world of the Internet. It even records a year-on-year increase in the number of solved cases - for serious types by up to 60-70 percent year-on-year. Even in times of crisis, he solves cases associated with the leakage of intimate materials, blackmail or even threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 39215 | Publikováno: 13.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1828

V těchto dnech startujeme unikátní online videokurz pro rodiče, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Václav Písecký: Podvodné jednání nahlásí policii tak každý desátý podvedený. Lidé se mnohdy stydí přiznat před ostatními, jak naivní byli nebo jak hloupě se nechali napálit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 73-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16129 | Publikováno: 14.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1834

Posledních 15 let se zabývá nejzávažnějšími případy spojenými s kybernetickou kriminalitou. Vyšetřuje internetové podvody, ale také mravnostní trestné činy, ke kterým v online prostředí dochází. Dnešní rozhovor jsme vedli s majorem Václavem Píseckým, vedoucím oddělení informační kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Martin Kožíšek: Základem účinné prevence je vybudování důvěrného vztahu s dítětem. Restrikce jsou málo efektivní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 80-85| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6737 | Publikováno: 20.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1839

Stál u zrodu sociální sítě Lidé.cz, kterou také řadu let spravoval jako její admin. Zásadním způsobem v ČR rozjel preventivní projekt Seznam se bezpečně, pod jeho vedením vznikla celá řada preventivních videí orientovaných na online seznamování a s ním související rizika, které školy používají dodnes. Nakonec zakotvil v CZ.NIC, kde převzal roli koordinátora projektu Safer Internet v ČR. Dnešní rozhovor povedeme s Martinem Kožíškem.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za kybernetické útoky často nemohou “hackeři”, ale obyčejné lidské chyby. Prevenci kybernetické bezpečnosti v kritické infrastruktuře nesmíme podceňovat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 86-91| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6617 | Publikováno: 21.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1840

Hackerské útoky, útoky na kritické prvky infrastruktury, nemocnice, bankovní sektor, dokonce i útoky na počítač pana prezidenta, to vše plní pravidelně stránky online i offline masmédií a v běžném čtenáři budí často mylnou představu, že jsme pod neustálým kyberútokem neznámých hackerů a hackerských skupin, které se snaží zlikvidovat naši zemi. To však docela dobře zvládáme sami, velká část útoků je totiž způsobena nezodpovědným lidským chováním samotných zaměstnanců, kteří moderní IT technologie používají. Často pak při odhalování příčin bezpečnostních problémů vidíme především podcenění prevence, než sofistikovaný útok.

Annotation (English):
Cyber attacks are often not caused by hackers, but by human error.
Hacker attacks, attacks on critical elements of infrastructure, hospitals, the banking sector, even attacks on the President's computer all regularly fill online and offline mass media sites and often give the average reader the misconception that we are under constant cyberattack by unknown hackers and hacker groups. who are trying to destroy our country. However, we manage this quite well ourselves, because a large part of the attacks is caused by the irresponsible human behavior of the employees themselves, who use modern IT technologies. We often see an underestimation of prevention rather than a sophisticated attack when uncovering the causes of security problems.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Scammeři opakovaně míří na hráče Fortnite. Nabízejí virtuální herní měnu V-Bucks zdarma

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 92-96| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10926 | Publikováno: 03.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1846

Počítačová hra Fortnite firmy Epic Games patří k nejoblíbenějším hrám současnosti a celosvětově ji hraje přibližně 350 milionů hráčů (2020). Stejně jako další hry tohoto typu pracuje i Fortnite s virtuální měnou, tzv. V-Bucks, kterou můžete získávat za dosahování herního pokroku (např. v rámci plnění různých výzev, v PVP zápasech apod.), ale také za reálné peníze. Za virtuální měnu pak můžete ve hře nakupovat nejrůznější bonusy - skiny, herní předměty, další vylepšení postavy (back bling), tzv. “tanečky” (emote), game pass či battle pass apod. Bohužel dětští i dospělí hráči Fortnite jsou pravidelně bombardování nejrůznějšími podvodnými nabídkami, které jim slibují možnost získat V-Bucks třeba za kliknutí na odkaz, nainstalování aplikace či registraci do konkrétní online služby. A právě na tento druh podvodů se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SCAMMERS REPEATEDLY AIM FOR FORTNITE. THEY OFFER THE VIRTUAL GAME CURRENCY V-BUCKS FOR FREE
Epic Games' Fortnite computer game is one of today's most popular games and is played by approximately 350 million players worldwide (2020). Like other games of this type, Fortnite works with a virtual currency, the so-called V-Bucks, which you can earn for making game progress (eg in fulfilling various challenges, in PVP matches, etc.), but also for real money. For the virtual currency, you can buy various bonuses in the game - skins, game items, other character improvements (back bling), so-called "dances" (emote), game pass or battle pass, etc. Unfortunately, children and adult Fortnite players are regularly bombarded with various fraudulent offers that promise them the opportunity to get V-Bucks, for example, by clicking on a link, installing an application or registering for a specific online service. And it is this kind of fraud that we will focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace v době koronavirové, co se šířilo a šíří o COVID19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 97-101| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19942 | Publikováno: 06.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1849

Současná omezení spojená s šířením nemoci COVID-19 s sebou přinesla celou řadu informací, které nejsou pravdivé, vycházejí ze spekulací a konspirací a které využívají strachu obyvatel z hrozby, o které toho víme docela málo. Můžeme spekulovat o tom, odkud se virus vzal, zda unikl nebo neunikl z armádních laboratoří či zda skutečně došlo k náhodnému přenosu ze zvířete na člověka, zde je velmi obtížné dopátrat se pravdy. Existuje však celá řada informací o COVID19, které jsou jasně nepravdivé a dokonce nebezpečné, protože nabádají k nebezpečnému chování.

Annotation (English):
DISINFORMATION IN THE CORONAVIAN TIME, WHAT WAS SPREADING AND SPREADING ABOUT COVID19
The current limitations associated with the spread of COVID-19 have brought with them a wealth of information that is untrue, based on speculation and conspiracy, and that exploits the population's fear of a threat of which we know very little. We can speculate as to where the virus came from, whether or not it escaped from military laboratories, or whether there was indeed an accidental transmission from animal to human, it is very difficult to find the truth here. However, there is a wealth of information about COVID19 that is clearly untrue and even dangerous because it encourages dangerous behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nina Jakešová: Hledáme cesty, jak dětem efektivně přiblížit svět online bezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 102-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4889 | Publikováno: 07.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1851

Začínala v Googlu, kde pomáhala společně s E-Bezpečím rozjet mezinárodní projekt Web Rangers. Po třech letech přesedlala do Avastu a zaměřila se na program Buď safe online, který pomáhá rozvíjet a inovovat. Dnes si budeme povídat s Ninou Jakešovou. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se nám zobrazují reklamy, které (ne)chceme vidět

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 107-111| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9414 | Publikováno: 13.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1852

Veškerou svou činností ve virtuálním prostředí vytváříme tzv. digitální stopu. Pokaždé, když něco vyhledáváme na Googlu, lajkujeme na Facebooku nebo když nakupujeme přes internet, zanecháváme za sebou v prostředí internetu určité informace. Tato data, která jsme vědomě, či nevědomě zanechali ve virtuálním prostředí, mohou být snadno zneužita. Můžeme se setkat například s krádeží osobních informací nebo s kyberšikanou. Pravděpodobněji však bude naše digitální stopa využita pro oline marketing.

Annotation (English):
WHY WE ARE SHOWING ADVERTISEMENTS THAT WE (DON'T) WANT TO SEE
Through all our activities in a virtual environment, we create a so-called digital track. Every time we search for something on Google, like Facebook, or shop online, we leave certain information behind in the Internet. This data, which we have knowingly or unknowingly left in a virtual environment, can be easily misused. We may encounter, for example, the theft of personal information or cyberbullying. However, our digital footprint is more likely to be used for online marketing.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvod zvaný boss scam, CEO/BEC podvod

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 112-114| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7374 | Publikováno: 16.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1854

Boss scam (či CEO/BEC fraud, fake president) je druhem podvodu, ve kterém pachatelé předstírají, že jsou vaši nadřízení (např. ředitelé), kteří chtějí, abyste převedli na jejich pokyn peníze z firemního účtu na účet jiný, např. na zafinancování konkrétního projektu, případně proplatili fiktivní fakturu či fiktivní platební příkaz. Podvod využívá především nepozornosti zaměstnanců, kteří jsou zvyklí se svým nadřízeným běžně e-mailem komunikovat a již si neověřují, od koho příkaz ve skutečnosti přišel.

Annotation (English):
FRAUD INVITED BOSS SCAM, CEO / BEC FRAUD
Boss scam (or CEO / BEC fraud, fake president) is a type of fraud in which perpetrators pretend to be your superiors (eg directors) who want you to transfer money from a company account to another account, eg to financing of a specific project, or paid a fictitious invoice or fictitious payment order. The fraud mainly takes advantage of the inattention of employees who are used to communicating with their superiors by e-mail and no longer verify who the order actually came from.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, nesdílejte na školních webech záznamy z online výuky, na kterých dochází k jednoznačné identifikaci dětí. Vystavujete je tak riziku!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 115-118| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8902 | Publikováno: 17.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1859

Uzavření škol s sebou přineslo skokový přechod k online výuce, za který je třeba učitele pochválit. Ze dne na den se velké části z nich podařilo přenést velkou část vzdělávacích aktivit do online prostředí, začali tvořit vzdělávací materiály všeho druhu, organizovat online výuku, realizovat synchronní videokonference, z mnoha z nich se ze dne na den stali youtubeři a streameři. Dokázali tak, že přechod do digitálního vzdělávání není vůbec tak obtížný, jak se může stát. Online vzdělávání s sebou však kromě zjevných benefitů přineslo některá rizika. A právě na ně se podíváme v dnešním textu.

Annotation (English):
TEACHERS DO NOT SHARE ONLINE TEACHING RECORDS ON SCHOOL WEBSITES THAT OCCUR OF UNIQUE IDENTIFICATION OF CHILDREN. YOU EXPOSE THEM AS A RISK!
The closure of schools has brought with it a leap forward in online teaching, for which teachers should be commended. From day to day, a large part of them managed to transfer a large part of educational activities to the online environment, began to create educational materials of all kinds, organize online teaching, conduct synchronous video conferences, many of them became youtubers and streamers from day to day. They have shown that the transition to digital education is not at all as difficult as it can be. However, in addition to the obvious benefits, online education brought with it some risks. And we will look at them in today's text.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co dělat, když tě někdo vydírá?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 119-122| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 38140 | Publikováno: 31.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1873

Co dělat, když tě někdo vydírá, že zveřejní tvé intimní fotografie či videa? Vyhovět, nebo nevyhovět? A má smysl útočníka zablokovat? A kdy se obrátit na policii? A s jakými důkazy? To vše si probereme v dnešním článku.

Annotation (English):
WHAT TO DO IF SOMEONE BLORES YOU?
What if someone blackmails you into posting your intimate photos or videos? Pass or fail? And does it make sense to block the attacker? And when to contact the police? And with what evidence? We will discuss all this in today's article.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reverzní vyhledávání fotografií a videí v online prostředí výrazně ulehčí addon Invid WeVerify. Vyzkoušejte!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 123-124| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7318 | Publikováno: 10.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1891

V současné digitální džungli je nesmírně důležité umět si v online světě ověřovat informace všeho druhu. Pomoci pak může jednoduchý, ale velmi silný nástroj Invid/We Verify, který v sobě kombinuje potenciál vyhledávačů Google, Bing, Yandex, TinEye a Baidu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Náš projekt „České děti v kybersvětě“ se stal vítězem letošní soutěže Lemur 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 125-126| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3898 | Publikováno: 12.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1892

Skvělé absolutní vítězství v jubilejním patnáctém ročníku oborové soutěže v České ceně za public relations 2020.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a fakta o 5G sítích

Dominik VORÁČ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 127-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12991 | Publikováno: 13.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1894

Pátá generace bezdrátových systémů neboli síť 5G může znamenat revoluci v používání technologií, v poslední době se ovšem šíří zprávy, které spojují tuto novinku s možnými zdravotními či dalšími riziky. Jak je to ovšem ve skutečnosti?

Annotation (English):
MYTHS AND FACTS ABOUT 5G NETWORKS
The fifth generation of wireless systems, or the 5G network, may revolutionize the use of technology, but there have been recent reports linking this innovation to potential health or other risks. But how is it really?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Metodik prevence nemůže být jediným, na kom bude ve školách stát prevence rizikového chování. Je třeba zapojit všechny učitele.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 132-133| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8334 | Publikováno: 29.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1912

Prevence rizikového chování v prostředí školy je velmi náročná a obvykle stojí na bedrech školních metodiků prevence. Ti by pak měli spolupracovat s výchovnými poradci, případně školními psychology a řediteli (stejně jako jednotlivými učiteli), kteří by měli metodika prevence v jeho práci podpořit a aktivně s ním spolupracovat. To se však velmi často neděje. Smutnou realitou je pak to, že metodik prevence nemá sníženou přímou výukovou zátěž a učí ve stejném rozsahu jako jeho kolegové. Jeho práce navíc je pak oceněna specializačním příplatkem. Stejně tak je důležité připomenout, že velká část školních metodiků prevence nemá v této oblasti žádné vzdělání a do funkce metodika byli vhozeni, aby se sami naučili plavat.

Annotation (English):
A PREVENTION METHODOLOGY CANNOT BE THE ONLY WHO WILL BE PREVENTION OF RISK BEHAVIOR IN SCHOOLS. ALL TEACHERS NEED TO BE INVOLVED.
Prevention of risky behavior in the school environment is very demanding and usually stands on the shoulders of school prevention methodologists. They should then cooperate with educational counselors, or school psychologists and principals (as well as individual teachers), who should support the prevention methodology in his work and actively cooperate with it. However, this does not happen very often. The sad reality is that prevention methodologists do not have a reduced direct teaching burden and teach to the same extent as their colleagues. In addition, his work is then rewarded with a specialization bonus. It is also important to recall that a large number of school prevention methodologists have no education in this area and were introduced to the position of methodology to learn to swim on their own.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 34)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 2
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 2

Děti lovící online predátory na vlastní pěst? Nedoporučujeme! Pomáhají tak spíše samotným pachatelům.

Kamil KOPECKÝ, Václav PÍSECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7430 | Publikováno: 07.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1928

V posledních dnech zaplavují sociální sítě informace o tom, že děti (a dospívající) ve snaze napodobit situace zachycené ve filmu V síti zkoušejí online predátory lovit samy - na vlastní pěst. Své aktivity pak prezentují např. ve formě videí, která rozšiřují mezi další uživatele sítě.  Tyto aktivity však v žádném případě nedoporučujeme, způsobí více škody, než užitku.

Annotation (English):
CHILDREN HUNTING ONLINE PREDATORS ON THEIR OWN? WE DO NOT RECOMMEND! Rather, they help the perpetrators themselves.
In recent days, social networks have been flooded with information that children (and teenagers) are trying to hunt online predators on their own - in an effort to mimic the situations captured in the movie. They then present their activities, for example, in the form of videos, which they disseminate to other users of the network. However, we do not recommend these activities in any case, they will do more harm than good.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro běžné zaměstnance - nový materiál od společného týmu E-Bezpečí, Policie ČR a Avastu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6420 | Publikováno: 17.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1948

V posledních letech v souvislosti s kybernetickými útoky na různé druhy institucí (nemocnice, bankovní sektor, úřady apod.) vzrůstá stále více potřeba zajistit, aby měl i běžný zaměstnanec pracující s IT alespoň základní informace o tom, jak s technologiemi pracovat bezpečným způsobem. V ideálním případě pak, aby měl možnost se v této oblasti systematicky vzdělávat. A právě proto vznikl nový materiál Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro zaměstnance, který vytvořil společný tým Univerzity Palackého (E-Bezpečí), Policie ČR a Avastu. 

Annotation (English):
SECURE IN THE ONLINE WORLD: THE FUNDAMENTALS OF COMPUTER SECURITY FOR ORDINARY EMPLOYEES - NEW MATERIAL FROM THE JOINT TEAM OF E-SECURITY, THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC AND AVAST
In recent years, in connection with cyber attacks on various types of institutions (hospitals, the banking sector, authorities, etc.), there is an increasing need to ensure that even a regular IT worker has at least basic information on how to work with technologies safely. Ideally, to have the opportunity to be systematically educated in this area. And that is why a new material, Safe in the Online World: Fundamentals of Computer Security for Employees, was created by a joint team of Palacky University (E-Safety), the Police of the Czech Republic and Avast.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance scam v novém kabátě - už ne vojáci a lékaři, nově pachatelé předstírají, že jsou stavební inženýři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 8-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6120 | Publikováno: 04.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1965

Romance scam je jedním z klasických online podvodů, se kterými se čas od času setkají uživatelé různých druhů online seznamek a seznamovacích diskusních skupin, čas od času na romance scam narazíme také v rámci běžné emailové komunikace. Jeho princip je prostý - cílem pachatele je navázat s vyhlédnutou obětí v online prostředí romantický vztah a vylákávat z něj postupně co nejvíce financí, které pak putují na zahraničí. Pachatel si v rámci komunikace vymýšlí nové a nové historky, proč je nutné peníze odeslat, že na tom závisí jeho život apod. Romance scam také bývá doprovázen příslibem rychlého zbohatnutí, protože je pachatel dle svých slov finančně zajištěn a stejně tak zajistí vyhlédnutou oběť. V posledních letech se pachatelé velmi často vydávali např. za americké vojáky či lékaře pracující na zahraničí misi, nově poradna E-Bezpečí zachytila případy, kdy pachatel předstírá, že je stavební inženýr, který žije v blízké zemi (např. Německu) a chce se seznámit, následně odstěhovat do ČR, postavit si zde dům apod.

Annotation (English):
ROMANCE SCAM IN A NEW COAT - NO LONGER SOLDIERS AND DOCTORS, NEW OFFENDERS PRESENT TO BE CONSTRUCTION ENGINEERS
Romance scam is one of the classic online scams that users of various types of online dating and dating discussion groups encounter from time to time, from time to time we also come across romance scam in the context of regular email communication. Its principle is simple - the perpetrator's goal is to establish a romantic relationship with the sought-after victim in the online environment and gradually lure as much money as possible from him, which then travels abroad. As part of the communication, the perpetrator invents new and new stories, why it is necessary to send money, that his life depends on it, etc. Romance scam is also accompanied by the promise of getting rich quick, because the perpetrator is financially secured according to his words. In recent years, perpetrators have often pretended to be, for example, American soldiers or doctors working abroad on a mission, and the new E-Safety counseling center has detected cases where the perpetrator pretends to be a civil engineer who lives in a nearby country to get acquainted, then move to the Czech Republic, build a house here, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online vyděrači opět řádí, iniciují sexting, poté předstírají, že jsou 14letými dětmi, a požadují desetitisícové částky za to, že vás nenahlásí policii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6136 | Publikováno: 05.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1968

Jak ukazuje kazuistika poradny E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, online vydírání využívající intimní materiály (tzv. sextortion) je v posledních letech na vzestupu a v podstatě každý měsíc náš tým řeší několik případů vydírání tohoto typu, které cílí jak na děti, tak i dospělé uživatele internetu. Velká část případů online vydírání se však k policii nedostane, protože vydíraný přistoupí na to, že bude pachateli platit vysoké finanční částky výměnou za to, že jejich vzájemná intimní komunikace zůstane utajena. 

Annotation (English):
ONLINE BLACKMAILERS AGAIN ON SCENE, INITIATE SEXTING, THEN PRESENT TO BE 14-YEAR-OLD CHILDREN, AND ASK FOR TEN THOUSAND AMOUNTS FOR NOT REPORTING YOU TO THE POLICE
As the case report of the E-Safety counseling center of Palacky University in Olomouc shows, online blackmail using intimate materials (so-called sextortion) has been on the rise in recent years and basically every month our team solves several cases of blackmail of this type, which target both children and adult internet users. However, a large proportion of online blackmail cases do not reach the police because the blackmailer agrees to pay the offender large sums of money in exchange for keeping their intimate communication with each other secret.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Víte, co je wangiri?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13921 | Publikováno: 10.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1980

Velké množství uživatelů telefonů čas od času narazí na situaci, kdy je prozvoní neznámé zahraniční telefonní číslo. Samotný hovor však neproběhne, je ze strany volajícího okamžitě ukončen. Ve snaze zjistit, kdo nám z neznámého zahraničního čísla volal, na dané číslo zavoláme… a při měsíčním vyúčtování si pak budeme rvát vlasy, stali jsme se totiž terčem podvodu, kterému se říká wangiri.

Annotation (English):
DO YOU KNOW WHAT IS WANGIRI?
From time to time, a large number of telephone users come across a situation where an unknown foreign telephone number rings them. However, the call itself does not take place, it is immediately terminated by the caller. In an effort to find out who called us from an unknown foreign number, we will call the number and during the monthly bill we will then tear our hair out, because we have become the target of a scam called wangiri.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Finanční otroctví jako nová forma rizikové komunikace. Bohatí muži jsou ochotni posílat část svého výdělku dívkám, nepožadují přitom intimní materiály. Stačí, že nad nimi mají dívky moc.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16340 | Publikováno: 11.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1983

V online prostředí se před několika lety objevil zbrusu nový fenomén, který se dá popsat jednoduše finančním otroctvím. V podstatě jde o sexuální úchylku, která se týká dobře zajištěných submisivních mužů, kteří mají dobré postavení v práci, ale kteří mají také nutkání být (alespoň částečně) kontrolováni někým jiným, zpravidla někým nedostupným. V českém prostředí je tato úchylka poměrně raritní, podstatně více je zmapována např. ve Velké Británii, USA či Kanadě. S případy finančního otroctví jsme se nově setkali také v naší poradně.

Annotation (English):
FINANCIAL SLAVERY AS A NEW FORM OF RISK COMMUNICATION. RICH MEN ARE WILLING TO SEND PART OF THEIR EARNING TO THE GIRLS, NOT REQUIRING INTIMATE MATERIALS. IT IS JUST THAT THE GIRLS HAVE MUCH ABOVE THEM.
A brand new phenomenon appeared in the online environment a few years ago, which can be described simply by financial slavery. In essence, this is a sexual perversion that involves well-off submissive men who are in a good position at work, but who also have the urge to be (at least partially) controlled by someone else, usually someone unavailable. In the Czech environment, this deviation is relatively rare, it is significantly more mapped, for example, in the United Kingdom, the USA or Canada. We also encountered cases of financial slavery in our counseling center.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Záznamy z počítačových her jako součást dezinformací - 3 příklady

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7195 | Publikováno: 12.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1984

Počítačové hry se velmi rychle vyvíjejí, jsou stále realističtější a je jen otázkou času, kdy bude - co se týče realističnosti - strhnuta bariéra mezi počítačovou hrou a skutečným světem a většina z nás nedokáže odlišit, zda je na daném videu/fotografii zachycena skutečně realita, nebo pouze fikce vygenerovaná počítačem. Proto se také záznamy z počítačových her staly součástí dezinformací všeho druhu a účinně slouží k propagandě a šíření dezinformací všeho druhu.

Annotation (English):
COMPUTER GAME RECORDS AS PART OF DISINFORMATIONS - 3 EXAMPLES
Computer games are evolving very fast, they are becoming more and more realistic, and it is only a matter of time before - in terms of realism - the barrier between the computer game and the real world is removed and most of us cannot tell if reality is captured in a given video / photo, or computer-generated fiction only. Therefore, computer game recordings have become part of misinformation of all kinds and effectively serve to propagate and spread misinformation of all kinds.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana na TikToku - opakuje se to samé, co v minulosti na Facebooku, Snapchatu či Instagramu - únik intimních materiálů a jejich zneužití

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 20-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7952 | Publikováno: 19.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1995

Sociální síť TikTok využívá celosvětově přibližně 800 milionů aktivních uživatelů (uživatelských účtů je přes miliardu), přičemž přibližně cca 41 % uživatelů patří do věkového rozmezí 16-24 let. TikTok je nejvíce používán v Indii (která jej nakonec zakázala), dále Číně a USA (které o zákazu TikToku či přeprodání americké části TikToku USA v současnosti jedná). V České republice pak TikTok využívá přibližně třetina dětí (data z roku 2019, v současnosti bude toto číslo pravděpodobně vyšší). Na rizika, která jsou spojena s TikTokem, jsme opakovaně upozorňovali v našich předchozích textech. Dnes se zaměříme na jeden příklad kyberšikany z českého prostředí, která se právě na TikToku v době prázdnin odehrála.

Annotation (English):
CYBERBULLYING ON TIKTOK - THE SAME THAT IN THE PAST ON FACEBOOK, SNAPCHAT OR INSTAGRAM - LEAKAGE OF INTIMATE MATERIALS AND THEIR ABUSE
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě technologií 2020 - výsledky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 22-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6355 | Publikováno: 15.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2006

Vážení přátelé, od počátku letošního roku jsme ve spolupráci se společností O2 Czech Republic a projektem O2 Chytrá škola sbírali a vyhodnocovali data o tom, jaký je vztah českých učitelů k moderním informačním a komunikačním technologiím, jaké technologie učitelé ve výuce reálně používají, kde jsou jejich limity apod. Zajímaly nás také bezpečnostní otázky spojené s IT - zdali se školy potýkají s kybernetickými útoky, jak mají zabezpečeny své sítě apod. Nesměli jsme také zapomenout na restrikce spojené s využíváním mobilních telefonů ve škole (tentokráte pohledem učitelů). Letošní pravidelný výzkum jsme proto nazvali: Český učitel ve světě technologií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Chytrá škola). V následujícím textu naleznete shrnutí nejdůležitějších zjištění s odkazem na výzkumnou zprávu, ve které naleznete detaily.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
Dear friends, since the beginning of this year, in cooperation with O2 Czech Republic and the O2 Smart School project, we have been collecting and evaluating data on the relationship of Czech teachers to modern information and communication technologies, what technologies teachers actually use in teaching, where are their limits, etc. We were also interested in security issues related to IT - whether schools face cyber attacks, how they secure their networks, etc. We should also not forget the restrictions associated with the use of mobile phones at school (this time from the perspective of teachers). We therefore called this year's regular research: Czech teacher in the world of technology (Palacký University in Olomouc & O2 Smart School). In the following text, you will find a summary of the most important findings with a link to the research report, in which you will find details.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Čtvrtina správců počítačových sítí českých škol potvrdila, že jejich škola zažila útok na počítačovou síť. Převažují útoky spojené s ransomware.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4812 | Publikováno: 18.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2008

Potvrzuje to nový český výzkum Český učitel ve světě technologií, který zrealizovala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo přes 2000 učitelů z celé České republiky - včetně správců školních počítačových sítí.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
This is confirmed by the new Czech research Czech Teacher in the World of Technology, carried out by Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. More than 2,000 teachers from all over the Czech Republic took part in the research - including school computer network administrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nová aplikace z dílny E-Bezpečí pro Apple iPad bojuje proti dezinformacím na internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5393 | Publikováno: 26.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2016

Nová aplikace, která vznikla ve spolupráci s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, se věnuje dezinformacím v online prostředí. K dispozici je pro všechny majitele Apple iPad.

Annotation (English):
NEW APPLICATION FROM E-SECURITY WORKSHOP FOR APPLE IPAD FIGHT AGAINST INTERINFORMATION ON THE INTERNET..
The new application, which was created in cooperation with the E-Security project of Palacký University in Olomouc, deals with misinformation in the online environment. It is available to all Apple iPad owners.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, pozor! Žáci zvou do online výuky další uživatele, kteří pak výuku narušují, své trollování nahrávají a streamují záznamy hodin… třeba na Twitchi nebo TikToku.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 33-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 47452 | Publikováno: 15.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2034

S přechodem škol na distanční formu vzdělávání - především pak na online synchronní výuku - se v online světě opětovně objevují rizikové fenomény spojené s únikem osobních údajů do online světa (nahrávky vyučovacích hodin bez souhlasu učitele a jejich sdílení prostřednictvím sociálních sítí, trollování online výuky změnami profilové fotografie, spamováním na zeď, sdílením odkazů na nevhodný obsah apod.), nově se pak objevují situace, kdy se do online výuky připojí další osoba, která začne výuku narušovat. Žáci totiž sdílejí své přihlašovací údaje do online výuky (např. ID číslo a PIN pro přístup do systému Zoom, kód pro přístup ke konkrétní videokonferenci atd.) s dalšími osobami, které pak mohou výuku sabotovat.

Annotation (English):
TEACHERS, BEWARE! PUPILS INVITE OTHER USERS TO THE ONLINE TEACHING, THEN THOUGH THE DISCLAIMER, RECORDING their TROLLING AND STREAMING THE CLOCK RECORDS… for example on a TWITCHI OR TICKET.
With the transition of schools to distance education - especially to online synchronous teaching - risk phenomena associated with the leakage of personal data into the online world (recording of lessons without the consent of the teacher and their sharing via social networks, trolling online teaching by changing profiles) photos, spamming on the wall, sharing links to inappropriate content, etc.), then there are new situations where another person joins the online teaching and starts disrupting the teaching. Pupils share their online learning credentials (eg ID number and PIN for access to the Zoom system, code for access to a specific video conference, etc.) with other people, who can then sabotage the lesson.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální výchova je v současnosti zásadní, mediální gramotnost obyvatel je klíčovou kompetencí!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 36-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8102 | Publikováno: 23.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2043

Indoktrinace, potlačování nevhodných názorů, politická agitka, vymývání mozků, eurohujerství ve školách, potlačování svobodné diskuse, cenzura, alternativní pravda, agitátoři placení Bruselem, to vše jsme slyšeli v posledních letech od vrcholných politických představitelů naší země v souvislosti s realizací mediální výchovy v českých školách. Přitom právě současná pandemie ukázala, jak je pro společnost důležité disponovat vysokou úrovní mediální gramotnosti a jak zásadně může mediální negramotnost ovlivnit fungování celé země.

Annotation (English):
MEDIA EDUCATION IS ESSENTIAL, MEDIA LITERACY OF THE POPULATION IS A KEY COMPETENCE!
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Aplikace Family Safety nabízí rodičovskou kontrolu napříč produkty Microsoft

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 43-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8164 | Publikováno: 28.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2046

Microsoft přichází s aplikaci Family Safety pro mobilní platformy Android a iOS, která je navržená, aby zajistila ochranu dětí v oblasti digitální a fyzické bezpečnosti a pomohla vám udržet si přehled o všech členech domácnosti, kteří používají Microsoft účet. Za pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní lze blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu vašeho dítěte na mapě.

Annotation (English):
FAMILY SAFETY APPLICATION OFFER PARENTAL CONTROL ACROSS MICROSOFT PRODUCTS
Microsoft comes with the Family Safety app for Android and iOS mobile platforms, which is designed to protect children in digital and physical safety and help you keep track of all household members who use a Microsoft account. With the help of a mobile application or web interface, you can block inappropriate content, set a limit for time spent at the screen or display your child's location on a map.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit online výuku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 46-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8847 | Publikováno: 24.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2063

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jakým způsobem zabezpečit online výuku (jak v synchronních, tak i asynchronních formách), proč bychom měli respektovat věkové hranice pro využívání různých komunikačních nástrojů a proč bychom měli dávat přednost jednotným vzdělávacím prostředím. Zopakujeme si také základní bezpečnostní pravidla a standardy a popíšeme si, proč je důležité podporovat zdravé vztahy mezi žáky a pedagogy.

Annotation (English):
HOW TO ENSURE ONLINE TEACHING
In our text today, we will focus on how to secure online learning (in both synchronous and asynchronous forms), why we should respect the age limits for using different communication tools and why we should prefer a unified learning environment. We will also review basic safety rules and standards and describe why it is important to promote healthy relationships between students and educators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oceněný seriál #MartyIsDead nezachycuje typickou kyberšikanu, ale její zvláště toxické formy. Ty však mají na oběti velmi vážný dopad.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6703 | Publikováno: 28.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2070

V těchto dnech získal jednu z nejprestižnějších filmových cen International Emmy český seriál #Martyisdead, který vznikl v koprodukci Mall.TV, Bionautu a CZ.NIC. Na seriálu spolupracovala celá řada institucí. kteří se věnují prevenci rizikového chování (E-Bezpečí) a také policie či psychologové. Příběh je složen ze střípků různých případů, které se odehrály v posledních letech v České republice. Na úvod je třeba upozornit také na to, že seriál nezachycuje nejvíce rozšířené formy kyberšikany, ale především ty, které mají na děti největší dopad.

Annotation (English):
THE AWARD-WINNING #MARTYISDEAD SERIES DOES NOT CAPTURE TYPICAL CYBERBULLY, BUT ITS SPECIALLY TOXIC FORMS. BUT THEY HAVE A VERY SERIOUS IMPACT ON THE VICTIMS.
These days, the Czech series #Martyisdead, which was co-produced by Mall.TV, Bionaut and CZ.NIC, won one of the most prestigious International Emmy film awards. A number of institutions collaborated on the series. who deal with the prevention of risky behavior (E-Safety) and also the police or psychologists. The story is composed of fragments of various cases that have taken place in recent years in the Czech Republic. It should also be noted at the outset that the series does not capture the most common forms of cyberbullying, but especially those that have the greatest impact on children.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook bojuje s falešnými účty, jejich nárůst je v posledních letech enormní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7866 | Publikováno: 02.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2071

Facebook jako největší sociální síť světa aktivně bojuje s falešnými účty. Jejich nárůst je ovšem v posledních letech enormní. Podle údajů z Facebooku tato sociální síť ještě v roce 2018 smazala čtvrtletně kolem 500-800 milionů falešných účtů, v prvním čtvrtletí roku 2020 již však již smazala 1,7 miliard, v druhém čtvrtletí pak 1,5 miliard. V 3. čtvrtletí roku 2020 dosáhl počet odstraněných účtů 1,3 miliard. Nárůst fake profilů může souviset jak s pandemií COVID19, tak i prezidentskými volbami či dalšími kontroverzními celosvětovými tématy. Řada z falešných profilů je pak také využívána pro realizaci různých vlivových operací v rámci hybridních forem válek.

Annotation (English):
FACEBOOK FIGHTES WITH FALSE ACCOUNTS, THEIR GROWTH IS ENORM IN LAST YEARS.
Facebook, as the world's largest social network, is actively fighting bogus accounts. However, their growth has been enormous in recent years. According to data from Facebook, this social network deleted around 500-800 million fake accounts quarterly in 2018, but in the first quarter of 2020 it had already deleted 1.7 billion, and in the second quarter 1.5 billion. In the third quarter of 2020, the number of deleted accounts reached 1.3 billion. The increase in fake profiles may be related to both the COVID19 pandemic and the presidential election and other controversial global issues. Many of the false profiles are then also used to carry out various influential operations within hybrid forms of war.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzvy jsou dle dětí nebezpečné, ale stejně je na internetu sledují a vyhledávají

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4241 | Publikováno: 16.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2092

Informační společnost současnosti je charakteristická velmi rychlou komunikací uživatelů světové komunikační sítě - vyhledávání, sdílení, posílání a přijímání informací je dnes otázkou několika vteřin. Současně však s sebou pokrok v komunikaci nese přehlcení informacemi všeho druhu, ve kterých je obtížné zorientovat se a vyhodnotit závadnost obsahu.

Annotation (English):
CHALLENGES ARE DANGEROUS FOR CHILDREN, BUT THEY ARE WATCHED AND LOOKED ON THE INTERNET
The information society today is characterized by very fast communication of users of the world communication network - searching, sharing, sending and receiving information is today a matter of a few seconds. At the same time, however, progress in communication entails being overwhelmed by information of all kinds, in which it is difficult to orientate oneself and evaluate the faultlessness of the content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů řešených online poradnou E-Bezpečí meziročně opět vzrostl o desetinu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 62-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4446 | Publikováno: 28.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2098

I v letošním roce vzrostl počet případů řešených online poradnou projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, a to meziročně o 10 procent. Dominantní byly především problémy spojené s únikem intimních materiálů na internet a jejich následné zneužití, poradna však stále více zachycuje také případy spojené s nezvládnutým rozchodem a tzv. stalkingem (nebezpečným pronásledovánám). Mnoho uživatelů se také stalo terčem online podvodů (scam, phishing, vyděračské dopisy apod.). Dominantními platformami, na kterých útoky probíhají, zůstává Facebook a Instagram. 

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES SOLVED ONLINE BY CONSULTATIVE E-SAFETY HAS ALREADY INCREASED BY A TENTH.
Also this year, the number of cases resolved by the online counseling project of the E-Security of Palacký University in Olomouc increased by 10 percent year-on-year. Dominant were mainly the problems associated with the leakage of intimate materials on the Internet and their subsequent misuse, but the counseling center is also increasingly covering cases associated with uncontrollable separation and so-called stalking (dangerous persecution). Many users have also been the target of online scams (scam, phishing, extortion letters, etc.). Facebook and Instagram remain the dominant platforms on which the attacks take place.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 19)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 1
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 1

Online videokurzem E-Bezpečí pro rodiče prošlo v loňském roce téměř 2000 tatínků a maminek z celé ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3798 | Publikováno: 07.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2103

Opatření spojená s pandemií COVID19 dopadla samozřejmě také na projekt E-Bezpečí, který musel omezit (a často zcela zrušit) stovky prezenčních vzdělávacích akcí. Proto jsme velkou část našich aktivit převedli do online světa a prezenční vzdělávací akce nahradili e-learningovými webináři (v reálném čase) či online videokurzy (předtočenými videopřednáškami s doprovodnými aktivitami). Pro rodiče, kteří jsou pro nás klíčovou skupinou, jsme pak nachystali ucelený online videokurz. A právě o něj byl (a v letošním roce stále je) velký zájem. Během půl roku se do kurzu přihlásilo více než 1900 rodičů z celé České republiky.

Annotation (English):
NEARLY 2000 DADS AND MOMS FROM ALL OVER THE CZECH REPUBLIC TOOK THE ONLINE E-SAFETY VIDEO COURSE FOR PARENTS LAST YEAR
The measures associated with the COVID pandemic19 have of course also impacted the E-Safety project, which has had to cut back (and often completely cancel) hundreds of face-to-face training events. Therefore, we have transferred a large part of our activities to the online world and replaced the face-to-face training events with e-learning webinars (in real time) or online video courses (pre-recorded video lectures with accompanying activities). For parents, who are a key group for us, we have prepared a comprehensive online video course. And it was (and still is this year) in great demand. Within half a year, more than 1900 parents from all over the Czech Republic signed up for the course.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání dětí prostřednictvím intimních materiálů pokračuje i v novém roce, do hry vstupuje opět Snapchat. Vážné případy přebírá policie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4379 | Publikováno: 26.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2121

V posledních třech týdnech zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci opětovný nárůst případů vydírání s využitím intimních materiálů. Jako nástroje útoku bývají využity především FB Messenger a Snapchat. Vzhledem k vážnosti útoku se řadou z případů zabývá Policie ČR.

Annotation (English):
THE EXTORTION OF CHILDREN THROUGH INTIMATE MATERIAL CONTINUES IN THE NEW YEAR, WITH SNAPCHAT COMING INTO PLAY AGAIN. SERIOUS CASES ARE BEING TAKEN OVER BY THE POLICE.
In the last three weeks, the online counselling centre of the E-Safety project at Palacký University in Olomouc has seen a renewed increase in cases of blackmail using intimate materials. FB Messenger and Snapchat are used as tools of attack. Due to the seriousness of the attack, many of the cases are dealt with by the Police of the Czech Republic.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na mikroplatby, děti aktivně nakupují virtuální předměty a služby platebními kartami svých rodičů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 5-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 36211 | Publikováno: 31.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2122

Poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci stále častěji řeší situace spojené se zneužitím platebních karet pro online platby. Naši klienti si např. stěžují, že se jim na účtu objevila celé řada drobných finančních transakcí, které však neautorizovali a netuší, odkud by mohly pocházet. Vinu pak svádějí na neznámé hackery či vlastní blbost, se kterou sdíleli informace o kartě na internetu. Vysvětlení však může být jednoduché - karty rodičů velmi často využívají k finančním transakcím právě děti...  

Annotation (English):
BEWARE OF MICROPAYMENTS, CHILDREN ARE ACTIVELY BUYING VIRTUAL ITEMS AND SERVICES WITH THEIR PARENTS' CREDIT CARDS.
The E-Safety Project Advisory Board of Palacký University in Olomouc is increasingly dealing with situations related to the misuse of payment cards for online payments. Our clients complain, for example, that a number of small financial transactions have appeared on their account, but they did not authorize them and have no idea where they might have come from. They then blame it on unknown hackers or their own stupidity in sharing their card information online. However, the explanation may be simple - it is very often children who use their parents' cards for financial transactions...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana! Pokud se rozhodneme za narušení výuky žáky potrestat, trest by měl odpovídat provinění.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 7-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7481 | Publikováno: 07.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2125

Pandemie COVID19, s ní spojené uzavření škol a přechod na online výuku se v řadě aspektů negativně podepsala na psychickém zdraví dětí. Obavy o zdraví (své i svých blízkých - rodičů či prarodičů), sociální izolace, negativní informace z médií o množství případů a lockdownu celé země, ale také náročnost online výuky a omezení relaxačních aktivit u řady z žáků způsobila frustraci, nárůst stresu a deprese. To se podepsalo mimo jiného na jejich přístupu k online výuce - po měsících každodenního zírání na obrazovky počítačů je velká část žáků unavena, demotivována, znuděna, touží po rozptýlení a především po tom, až se budou moci setkávat tváří tvář v rámci běžné výuky ve školách (či po škole).

Annotation (English):
NOT EVERY DISRUPTION TO ONLINE LEARNING IS AUTOMATICALLY CYBERBULLYING! IF WE DECIDE TO PUNISH STUDENTS FOR DISRUPTING LEARNING, THE PUNISHMENT SHOULD FIT THE OFFENCE.
The COVID pandemic19, the associated closure of schools and the shift to online learning has had a negative impact on children's mental health in a number of ways. Concerns about their health (their own and that of their parents or grandparents), social isolation, negative media coverage of the number of cases and the lockdown of the entire country, as well as the demands of online learning and the limitations of relaxation activities have caused frustration, increased stress and depression for many of the students. This has had an impact on their attitudes to online learning, amongst other things - after months of staring at computer screens every day, a large number of pupils are tired, demotivated, bored, longing for distraction and, most importantly, to be able to meet face-to-face in mainstream school (or after school).


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Den bezpečnějšího internetu 2021 s E-Bezpečím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6355 | Publikováno: 08.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2126

Stejně jako každý rok i letos se projekt E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se svými partnery zapojuje do oslav Dne bezpečnějšího internetu 2021, který letos připadá na úterý 9. února. V tento den také pravidelně představujeme naše nové aktivity, na které se v průběhu letošního roku můžete těšit. Tak jdeme na to!

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem putuje staronová výzva s názvem Blackout challenge. Jde o variaci na starou poměrně dost rozšířenou výzvu Choking Challenge…

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 13-15| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 113323 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2129

V posledních dnech média informovala o několika úmrtích dětí, která souvisejí s tzv. výzvou Blackout Challange šířící se především prostřednictvím TikToku. Po letech se tak opět objevila variace na dnes již poměrně latentní výzvu choking challenge. Výzva blackout challenge tak opět nabádá uživatele sociálních sítí, aby se samostatně/vzájemně škrtili až do bezvědomí a dokázali tak, že mají odvahu. Zároveň je upozorňuje na to, že se z bezvědomí rychle probudí. Což ale nemusí být pravda.

Annotation (English):
A NEW CHALLENGE CALLED BLACKOUT CHALLENGE IS ON THE WAY. IT IS A VARIATION OF THE OLD CHOKING CHALLENGE...
In recent days, the media has reported on several deaths of children related to the so-called Blackout Challange, which has spread mainly through TikTok. After years, a variation of the now quite latent choking challenge has reappeared. The blackout challenge thus once again encourages social network users to choke themselves/each other to unconsciousness to prove that they have courage. It also warns them that they will quickly wake up from unconsciousness. Which may not be true.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Facebooku (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 16-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24648 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2130

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Facebooku jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Facebook svým uživatelům nabízí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Instagramu (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 22415 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2131

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu, případně jej upravíme. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Instagramu jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Instagram svým uživatelům nabízí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí: Mediální výchova - nový videokurz právě online

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 24-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7293 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2132

Projekt E-Bezpečí právě otevírá nový online videokurz zaměřený na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy pro pedagogy, ale i další zájemce o tuto problematiku. Kurz jsme se snažili pojmout podobně, jako tomu bylo o našeho videokurzu E-Bezpečí pro rodiče - kurz je tvořen sadou předtočených videopřednášek s prezentacemi, které lze poslouchat a sledovat kdekoli a kdykoli. Opadá tedy omezení spojené s místem a časem realizace. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální gramotnost je pro fungování současné společnosti zásadní. Kauza AstraZeneca nám opět ukazuje, že nestačí číst pouze titulky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5355 | Publikováno: 20.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2161

V posledních dnech zahýbaly celým světem zprávy o údajné nebezpečnosti vakcíny společnosti AstraZeneca, která údajně způsobila řadu závažných zdravotních komplikací a samozřejmě také úmrtí osob, které byly touto vakcínou naočkovány. Zprávy o nebezpečnosti vakcíny samozřejmě vystrašily desetitisíce osob, které na očkování touto vakcínou čekaly a které začaly masově vakcinaci odmítat. 

Annotation (English):
MEDIA LITERACY IS ESSENTIAL TO THE FUNCTIONING OF CONTEMPORARY SOCIETY. THE ASTRAZENECA CASE SHOWS US ONCE AGAIN THAT IT IS NOT ENOUGH TO READ THE HEADLINES.
In recent days, the world has been abuzz with news about the alleged dangers of AstraZeneca's vaccine, which has allegedly caused a number of serious health complications and, of course, deaths of people who have been inoculated with the vaccine. The news of the dangers of the vaccine naturally frightened tens of thousands of people who were waiting to be vaccinated with the vaccine and who began to refuse vaccination en masse.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak se bránit před herními podvody a co dělat, když mi někdo nabourá účet

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 30-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 51226 | Publikováno: 30.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2164

Podle mezinárodního průzkumu zveřejněného společnosti Kaspersky Lab, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc respondentů ze 17 zemí světa, se třetina hráčů (33 %) on-line her stala obětí herního podvodu. U nás jsou podle Policie ČR případy spojené s herními podvody relativně ojedinělé. Přesto najdeme několik příkladů. V tomto článku si řekneme, čemu se ve virtuálním světě vyvarovat a jak postupovat, pokud nám někdo nabourá herní účet.

Annotation (English):
HOW TO DEFEND AGAINST GAME FRAUD AND WHAT TO DO WHEN SOMEONE CHARGES MY ACCOUNT
According to an international survey published by Kaspersky Lab, which was attended by more than five thousand respondents from 17 countries, a third of players (33%) of online games became victims of gaming fraud. According to the Police of the Czech Republic, cases related to gaming fraud are relatively rare in our country. Nevertheless, we find a few examples. In this article, we will talk about what to avoid in the virtual world and how to proceed if someone breaks our game account.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala za 1. čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s předchozím rokem téměř čtyřicetiprocentní nárůst počtu případů. Dominantní jsou pak případy spojené se zneužitím intimního obsahu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 38-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5143 | Publikováno: 14.04.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2186

Online poradna projektu E-Bezpečí (www.napisnam.cz) pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2021 mohutný nárůst hlášených případů (o téměř 40 %). Od počátku roku se na ni obrátilo 155 dětí a dospělých, kteří hledali pomoc. V drtivé většině případů oběti ohlásily incidenty spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. Celkově poradna řešila více než 4100 případů rizikových situací spojených s online prostředím.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Level 2 online vzdělávací hry o internetové bezpečnosti pro žáky základních škol je tu! Tématem je tentokrát problematika ochrany osobních údajů na internetu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 45-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4608 | Publikováno: 10.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2209

Pedagogové z E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech otevírají nový level online hry zaměřené na online bezpečnost pro žáky základních škol Internet Highway (www.internethighway.cz). Hlavním tématem je ochrana osobních údajů v online prostředí a rizika, která se s nadměrným sdílením těchto informací na internetu pojí. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Netiketa, pravidla slušného chování uživatelů internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 48-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9417 | Publikováno: 22.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2226

Již více než 25 let máme definována pravidla slušného chování uživatelů internetu, která známe pod zjednodušeným názvem netiketa. Netiketa by měla být základem mezilidské komunikace na internetu, ne vždy se však její zásady v praxi skutečně dodržují a ne každá diskuse v online prostředí je kultivovaná, vedena věcně a nekonfliktně. V dnešním článku se zaměříme právě na to, co netiketa je, jak a proč vznikla, jak ji můžeme využít.

Annotation (English):
NETIQUETTE, RULES OF DECENT BEHAVIOUR FOR INTERNET USERS
For more than 25 years, we have defined rules of decent behaviour for Internet users, known by the simplified name netiquette. Netiquette should be the basis of interpersonal communication on the Internet, but its principles are not always actually followed in practice and not every discussion in the online environment is cultivated, conducted in a factual and non-conflicting manner. In today's article we will focus on what netiquette is, how and why it came into being, and how we can use it.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva TikTok Fire Challenge - hrátky s ohněm na TikToku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 59-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6195 | Publikováno: 11.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2230

V těchto dnes média po celém světě informovala o rizikové výzvě (challenge), která se objevila na oblíbené sociální síti TikTok. Podstatou této výzvy je nakreslit pomocí hořlaviny na zrcadlo nějaký tvar, zhasnout a zápalit obrazec. Vše si samozřejmě natočit mobilním telefonem a sdílet s ostatními přáteli na sociálních sítích, především TikToku. 

Annotation (English):
TIKTOK FIRE CHALLENGE - PLAYING WITH FIRE ON TIKTOK
Today, media around the world reported on a risky challenge that appeared on the popular social network TikTok. The idea behind the challenge is to draw a shape on a mirror using a flammable substance, extinguish it and set it on fire. Of course, you have to film everything with your mobile phone and share it with your friends on social networks, especially TikTok.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Při ověřování dezinformací musíme počítat s tím, že výsledné zjištění nemusí odpovídat našemu názoru a pohledu na věc. Fact-checking musí stát na faktech, ne dojmech. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 62-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7250 | Publikováno: 30.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2245

V posledních třech letech internet doslova zaplavily desítky fact-checkingových iniciativ, které se zaměřují na ověřování informací cirkulujících ve virtuálním prostoru. Záměr je jistě celospolečensky prospěšný a pro dobré fungování společnosti je jistě žádoucí znát fakta a umět je oddělit od dojmů, spekulací a konspirací. Bohužel tento trend s sebou nese jeden velký problém - vedle kvalitních a renomovaných factcheckingových komunit a organizací internet zaplavily desítky stránek a skupin, které sice hovoří o tom, že se zabývají ověřováním dezinformací (a mají to také ve svém názvu), ve skutečnosti však mnohé dezinformace aktivně šíří. 

Annotation (English):
WHEN FACT-CHECKING MISINFORMATION, WE HAVE TO TAKE INTO ACCOUNT THAT THE RESULTING FINDINGS MAY NOT MATCH OUR OPINION AND PERSPECTIVE. FACT-CHECKING MUST BE BASED ON FACTS, NOT IMPRESSIONS.
In the last three years, the Internet has been flooded with dozens of fact-checking initiatives that focus on verifying information circulating in virtual space. The intention is certainly a societal one, and it is certainly desirable for the good functioning of society to know the facts and to be able to separate them from impressions, speculation and conspiracies. Unfortunately, this trend brings with it one big problem - alongside the quality and reputable factchecking communities and organisations, the internet is awash with dozens of sites and groups that, while they claim to be in the business of verifying misinformation (and have it in their name), are in fact actively spreading much misinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 16)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 2
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 2

Co je Roblox a proč je důležité o něm vědět?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 62468 | Publikováno: 14.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2304

Tráví vaše děti hodně času v online světě a baví je Minecraft či Fortnite? Pak je téměř jisté, že určitě narazily na herní platformu, která je populární hlavně u menších dětí - Roblox. A právě na něj se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
WHAT IS ROBLOX AND WHY IS IT IMPORTANT TO KNOW ABOUT IT?
Do your kids spend a lot of time online and enjoy Minecraft or Fortnite? Then it's almost certain that they've come across a gaming platform that's especially popular with younger children - Roblox. And that's what we're going to focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzkumníci z E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zjišťovali, jak rozumí čeští učitelé médiím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4122 | Publikováno: 15.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2305

Většina učitelů základních a středních škol považuje mediální výchovu žáků za důležitou. Zároveň ale drtivá část pedagogů sama neprošla žádným mediálním kurzem a nepovažují za nutné mít mediální výchovu jako samostatný předmět. Tato zjištění přináší unikátní výzkum Český učitel ve světě médií, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně se společností O2. Výzkum se konal od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů.

Annotation (English):
RESEARCHERS FROM E-SAFETY AT PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC INVESTIGATED HOW CZECH TEACHERS UNDERSTAND MEDIA
The majority of primary and secondary school teachers consider media education for pupils to be important. At the same time, the vast majority of teachers have not taken any media courses themselves and do not consider it necessary to have media education as a separate subject. These findings are the result of a unique research, Czech Teacher in the World of Media, conducted by the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc together with O2. The research took place from February to June 2021 among more than two thousand Czech teachers.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě (dez)informací - umí čeští učitelé rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace na síti? Většina ano!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6201 | Publikováno: 18.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2306

V tomto týdnu jsme publikovali výzkumnou zprávu Český učitel ve světě médií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Czech Republic), která se věnovala kromě dalších oblastí také problematice rozpoznávání pravdivých a nepravdivých informací (či přímo dezinformací) a schopnostem učitelů je relevantně posuzovat. V dnešním textu si shrneme nejdůležitější zjištění, která výzkum odhalil.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF (MIS)INFORMATION - CAN CZECH TEACHERS DISTINGUISH BETWEEN TRUE AND FALSE INFORMATION ON THE NET? MAJORITY YES!
This week, we published a research report Czech Teacher in the World of Media (Palacký University in Olomouc & O2 Czech Republic), which, among other areas, focused on the issue of recognizing true and false information (or misinformation) and teachers' ability to assess it in a relevant way. In today's text we will summarise the most important findings of the research.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 17-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3545 | Publikováno: 09.10.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2329

Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení (např. počítač či tablet) na jednoho studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových a cloudových úložištích, začíná shromažďovat mnohem více dat a informací než v předchozích letech. Další výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořena edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Strategie využívané podvodníky u podvodných reklam (a podvodných nákupů)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 19-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4962 | Publikováno: 16.11.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2365

K nejčastějším a nejrozšířenějším druhům kyberkriminality patří zcela jistě podvody, ty ostatně tvoří více než polovinu případů, které česká policie v oblasti kriminality páchané s pomocí IT na internetu každoročně řeší. Zároveň je potřeba říci, že velké množství podvedených z různých důvodů incidenty nenahlašuje - v některých případech se obávají sekundární viktimizace ze strany policie, jindy odkazují na to, že přišli o příliš malou částku, než aby se jí zabývala policie, v některých situacích pak také neví, jak postupovat, koho a jak kontaktovat, jaké důkazy připravit apod. Podle seriózních odhadů policie podvody hlásí skutečně pouze zlomek poškozených a velká část poškozených se prostě smíří s tím, že byli v online prostředí okradeni. K velmi rozšířeným druhům podvodů patří podvody spojené s phishingem a scamem (romance scam, scam419, ceo scam, invoice scam apod.), významná část podvodů je také spojena s podvodnou reklamou a podvodným prodejem zboží či služeb. A právě na tuto oblast se zaměříme v dnešním textu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Squid Game ohrožuje české děti! Nebo ne?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 25-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10802 | Publikováno: 10.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2390

V posledních měsících se objevila v zahraničí (a v omezené míře i v České republice) četná varování, která upozorňují na to, že některé děti začaly napodobovat populární násilnou a hororovou sérii Squid Game (Hra na oliheň), která je k dispozici na Netflixu, a že je nutné, aby rodiče nenechávali své děti tento seriál sledovat. Dnešní komentář tedy věnuji právě tomuto fenoménu, který si velmi rychle získal popularitu a pozornost médií.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Anatomie dezinformací v kontextu pandemie Covid-19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 32-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5759 | Publikováno: 13.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2408

Dezinformace spojené s pandemií Covid-19 masivně zasáhly a stále zasahují celý svět již více než rok a zásadně ovlivnily lidskou společnost. V dnešním textu si shrneme klíčové poznatky o dezinformacích a jejich šíření v době pandemie Covid-19. Zaměříme se na to, jak mohou dezinformace ovlivnit vnímání reality, proč lidé dezinformacím věří, v čem je nebezpečná polarizace společnosti, kdo dezinformace aktivně šíří a jaký je vlatně výhled do budoucna.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jak manipulovat s naší myslí pomocí obrázků - vakcíny vs. podpora imunity

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 39-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6635 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2422

Současný online svět je skutečně velmi složitý a je zřejmé, že zažíváme pandemii informací (infodemii), ve kterých je velmi obtížné (a také velmi únavné a časově náročné) se zorientovat. Dnes si ukážeme příklad toho, jak lze ovlivnit pomocí jednoduchého obrázku uživatele sociální sítě, přimět je k polarizované diskusi a podpořit sdílení zavádějícího obsahu napříč internetem.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto roce více než 450 případů. O pětinu více než v loňském roce.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 45-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4563 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2423

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz), která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 450 případů. Ve srovnání s předchozím rokem se na poradnu obrátilo o pětinu více klientů, nárůst počtu případů se projevil především v posledních měsících letošního roku.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonované profily jsou běžnou součástí internetových podvodů. Ověřujme si, koho si přidáváme do přátel.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3993 | Publikováno: 22.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2429

Možná se i vám stalo, že vás někdo z okruhu vašich známých či přátel na sociálních sítích požádal o přátelství a vy jste později zjistili, že ho již v přátelích máte, a to dokonce dvakrát. To může být signál, že došlo k naklonování profilu - někdo zkopíroval profil vašeho známého a využil k tomu informace a fotografie z veřejné části jeho profilu. A pod tímto profilem se pokusil zařadit se mezi vaše přátele. Může to být varovný signál toho, že něco není v pořádku.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem se opět šíří Penny Challenge. Jejím principem je vytváření jisker pomocí mince položené na nabíječku částečně připojenou do zásuvky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 52-55| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5054 | Publikováno: 28.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2439

Penny Challenge je druhem nebezpečné internetové výzvy (challenge), která se v posledním roce rozšířila především prostřednictvím sociální platformy TikTok a velmi rychle si našla mnoho následovníků, kteří si tuto nebezpečnou zábavu vyzkoušeli a natočili/nasdíleli o tom video. Jde však o velmi nebezpečnou zábavu - kromě požáru hrozí samozřejmě úraz elektrickým proudem s potenciálně smrtelnými následky.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformační obsah snadno a rychle - Jak změnit titulky i texty na důvěryhodných www stránkách?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 56-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7881 | Publikováno: 31.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2442

V posledních letech jsou stále více k rozšiřování nepravdivých informací (ať už je nazýváme fake news, dezinformace či hoaxy) využívany různé druhy grafického materiálu - upravené fotografie, videa či např. upravené články publikované v masmédiích. V našem dnešním textu si ukážeme, jak snadné je tyto materiály vytvořit - s použitím běžných nástrojů bez nutnosti disponovat nějakými specifickými technickými dovednostmi.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 1
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 1

Vydírání zvané sextortion neustává ani v novém roce. V průběhu ledna evidujeme dosud 11 případů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5239 | Publikováno: 30.01.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2472

Sextortion patří k velmi nepříjemným a nebezpečným formám vydírání, při kterém jsou využívány intimní materiály, které vyděrač vyláká od oběti a poté je zneužije. S vydíráním tohoto typu se setkáváme v prostředí sociálních sítí či komunikačních nástrojů (WhatsApp), stále častěji však na něj narážíme také v prostředí různých online seznamek (Tinder). V posledních letech obdobných případů neustále narůstá, mnoho z nich se však nikdy nedostane k policii a vyděrači nejsou dopadeni. Klesá také věk vydíraných - vydírání se týká bohužel i dětí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online svět v dětských domovech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 3-8| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5152 | Publikováno: 07.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2479

Výzkum Online svět v dětských domovech, který vznikl ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a sdružení CZ.NIC, se zaměřuje na prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace, které v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. V našem výzkumu tedy mapujeme, jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi jejich vychovatelé řeší, jakým způsobem je v dětských domovech regulována práce s internetem (s ohledem na časové limity, omezování obsahu apod.) a jaká je vlastně přístupnost dětí k internetové síti právě z prostředí dětských domovů apod.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace spojené s válkou na Ukrajině

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 9-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 44320 | Publikováno: 27.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2518

V současnosti v souvislosti s rozvíjející se válkou na Ukrajině zasahuje mediální prostor velké množství ověřených i neověřených informací o tom, jak a proč konflikt vznikl, proč k němu dochází, jak se vyvíjí, co pro celý svět znamená a bude znamenat. Přirozeně se také okamžitě objevilo mnoho dezinformací, které mají ovlivnit jak průběh samotného vojenského konfliktu, tak i ovlivnit země, které se do konfliktu různými způsoby zapojují. Před našimi zraky se tak v přímém přenosu odehrává válečný konflikt - a to jak v reálném světě, tak i kyberprostoru.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody na síti neustávají. Mění se především legendy, které podvodníci využívají.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13827 | Publikováno: 01.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2521

V souvislosti s popularitou dokumentu Podvodník z Tinderu, který popisuje praktiky scammera Simona Levieva (vydávajícího se za obchodníka s diamanty), pomocí kterých manipuloval s ženami a postupně od nich vylákával velké množství finančních prostředků, se světem masmédií prohnala vlna zájmu o problematiku podvodů zaměřených právě na ženy. Podvody zaměřené na falešné vztahy (v minulosti bychom řekli na sňatkové podvody) nejsou však ničím novým, mění se především prostředí, ve kterém se tyto příběhy odehrávají. K rozhovoru jsem si tedy pozval kriminalistu mjr. Václava Píseckého, který se kybernetickou kriminalitou profesně zabývá.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jedna z nejslavnějších fotografií z 2. světové války zachycující vztyčení vlajky nad Říšským sněmem z roku 1945 byla dobovou propagandou upravena. Z fotografie byly některé části odstraněny.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10736 | Publikováno: 05.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2529

Jedna z nejznámějších fotografií z doby 2. světové války byla pořízena 2. května 1945 po dobytí německého Říšského sněmu v Berlíně sovětskou armádou. Fotografii pořídil sovětský fotograf Jevgenij Chalděj. Původní fotografie však musela být na nátlak Moskvy upravena a některé části fotografie byly záměrně vymazány. V dnešním textu si připomeneme, jak fotografie vznikla, zda skutečně odráží realitu a proč musela být nakonec změněna.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání, sexting, romance scam, to jsou nejčastější typy případů řešených online poradnou E-Bezpečí. Od počátku roku jich řešila téměř 150.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 30-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4880 | Publikováno: 27.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2567

Již téměř 150 případů řešila online poradna E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od počátku roku 2022, klienti se na nás nejčastěji obraceli s problémy spojenými s únikem intimních materiálů na internet, sextingem, vydíráním a vyhrožováním, k dalším typickým ohlašovaným případům pak patřil romance scam. Ke klientům, kteří se naši poradnu obracejí, patří jak děti, tak i dospělí - a to muži i ženy. Počet případů přitom trvale roste.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Blokovat nebo neblokovat dezinformační weby? To je oč tu běží.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7323 | Publikováno: 30.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2568

V dnešním textu se krátce zamyslíme nad problematikou blokování dezinformačních webů z pohledu státu i soukromé firmy, pozornost budeme věnovat potenciálním rizikům blokace, ale také jejímu smyslu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvodná reklama na hubnutí opět v českých reklamních sítích. Slibuje instantní zázraky s přípravkem Fit Moringa

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 40-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19298 | Publikováno: 10.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2587

Dnes si představíme podvodnou reklamu Fit Moringa, která se objevila v reklamním prostoru několika českých internetových portálů. Uděláme si základní fact-checking a ověříme si, zda je reklama skutečně pravdivá, nebo zda si s námi její tvůrci spíše hrají, aby nás přiměli k nákupu předraženého nefunkčního výrobku.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mají učitelé právo na šíření dezinformací mezi své žáky?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 45-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6480 | Publikováno: 26.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2614

V posledních týdnech otřásla médii kauza učitelky, která ve výuce šířila mezi své žáky dezinformace spojené s válkou na Ukrajině. Tato kauza otevřela poměrně citlivé téma, zda může učitel šířit mezi své žáky nepravdivé informace a zda vlastně má s žáky aktuální politická (geopolitická) témata řešit (s ohledem na tzv. apolitičnost škol). V dnešním komentáři se tedy zaměřím právě na tato témata.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Měly by školy řešit kyberšikanu, ke které dochází i mimo výuku? Existuje řada situací, kdy ano.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9643 | Publikováno: 29.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2615

V poslední době se velmi často setkáváme s rodiči, kteří se obrátili na školu s žádostí o pomoc s řešením kyberšikany, kterou zažívají jejich děti a kterou páchají jejich spolužáci. V mnoha případech se však škola nechce situací zabývat s odkazem na to, že mimo vyučování, mimo budovu školy, mimo akce pořádané školou nemůže zasáhnout a problém pomoci řešit. Není to však pravda, existuje mnoho situací, kdy se škola musí kyberšikanou zabývat. Dnešní text tedy zaměříme na tyto typické situace.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Smishing čili phishing realizovaný prostřednictvím SMS opět řádí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 52-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6117 | Publikováno: 02.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2625

Termínem smishing označujeme formu phishingu, který využívá SMS zprávy (odtud název smishing = SMS + phishing). Tento druh podvodu je v současnosti velmi populární a přibývá obětí, které zareagovaly na podezřelou SMS zprávu, která dorazila do jejich mobilního telefonu. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Doomscrolling a negativní informace kolem nás

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4432 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2629

V posledních letech se musela Evropa (a samozřejmě i Česká republika) vypořádat s celou řadou problémů - po uprchlické krizi se objevila pandemie Covid-19, po které velmi rychle následovala válka na Ukrajině, která byla doprovázena také růstem inflace, zdražováním energií,  utahováním opasků, rizikem odpojení naší země od přísunu plynu z Ruské federace apod. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak funguje anonymní režim v internetovém prohlížeči?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5255 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2630

Už mnoho let můžeme v internetových prohlížečích používat tzv. anonymní režim, podporuje ho ale také Firefox či Safari. Jak moc je ale anonymní režim anonymní? Co dokáže skrýt a co ne? A opravdu nám zajistí anonymitu při brouzdání internetem?  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí nabízí nové vzdělávací akce pro dětské domovy (grant O2 Chytrá škola)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3551 | Publikováno: 13.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2659

V návaznosti na nový grantový program Nadace O2 určený pro dětské domovy nabízíme nové vzdělávací aktivity pro klienty a pracovníky dětských domovů. Možnost získat finanční podporu mají všechny dětské domovy bez ohledu na zřizovatele. Grant lze čerpat na krátkodobá jednorázová školení. Minimální výše požadované částky je 15 000 Kč, maximální 30 000 Kč. Využijte grantové možnosti právě teď a objednejte si některých z našich vzdělávacích modulů pro děti či vychovatele.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Děti a kult krásy v online světě (výzkum)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 62-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7136 | Publikováno: 14.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2658

Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci, společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě v rámci svého programu O2 Chytrá škola.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

DARK WEB - ceník českých položek a dat

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 43376 | Publikováno: 15.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2660

Nová studie kyberbezpečnostní společnosti NordVPN analyzovala jeden z trhů dark webu, na kterém do dnešního dne bylo nelegálně prodáno více než 720 tisíc položek a kusů dat za 17,3 milionu USD (403,25 milionu Kč). Průzkum ukázal, že český pas se prodává za průměrnou cenu 88 578 Kč a občanský průkaz za cenu 26 660,35 Kč, což jsou obě nejvyšší ceny na světě za zmíněné položky.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Řada lidí zveřejňuje fotografie svých známých na sociálních sítích, aniž by si byli vědomi možných právních rizik s tímto spojených. Za jakých podmínek můžete umístit fotku druhých osob na sociální sítě?

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 72-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 47454 | Publikováno: 16.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2661

Nikdy v minulosti nebylo snazší pochlubit se svým fotografiemi, než je tomu dnes. Na každé oslavě a podobné akci vznikají desítky i stovky fotografií nebo videí, které je možné několika tahy prsty na smartphonu sdílet s celým světem, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou např. Facebook, Instagram Twitter apod.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, chystáte se s dětmi na dovolenou? Tak pozor na to, jaké fotky dětí budete tvořit a především sdílet na internetu. Sharenting může být nebezpečný.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 77-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4277 | Publikováno: 28.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2687

Blíží se prázdniny a mnoho z nás vyráží se svými dětmi na dovolenou - odpočinout si, nabrat nové síly a samozřejmě nasbírat nové zážitky. Samozřejmostí je pak všechny zážitky pečlivě zdokumentovat pomocí smartphonu, abychom se s nimi mohli pochlubit své rodině, známým či dokonce na veřejnosti. Dávejme si však pozor na to, jaké fotografie budeme v době dovolených pořizovat a sdílet, velmi obezřetní buďme především v případě, že pořizujeme fotografie našich dětí.  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 18)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 2
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 2

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto pololetí více než 250 případů. Pro srovnání za stejné období s rokem 2021 je opět zaznamenán nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 1-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3415 | Publikováno: 25.07.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2705

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 250 případů. Ve srovnání s předchozím rokem i dalším obdobím se na naši poradnu obrací čím dál tím více klientů. Rozmanitost případů, které jsme řešili, byla opravdu pestrá. Stálým problémem je vydírání, vyhrožování, úniky intimních materiálů na internet, kyberšikana nebo nejrůznější druhy podvodů. Klienti jsou i osoby dospělé i děti. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody při investici do kryptoměn - AnyDesk

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16835 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2728

 „Při brouzdání internetem jsem si všiml reklamy, která nabízí zajímavé zhodnocení peněz. Reklama je topovaná, dobře udělaná, dokonce se tam vyjadřovala nějaká celebrita. No a pokud je tváří takové reklamy známá osobnost, asi není důvod se hned něčeho obávat. Když to blíže prohlížím, je zde i nějaké hodnocení a kupodivu samé kladné. Na první pohled se mi to zdá reálné, není to přestřelené. Proč to nezkusit s menší částkou?

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na nárůst počtu podvodů na inzertních portálech!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 12-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 30231 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2729Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Upozornila “salámová” fotografie Proxima Centauri na riziko sdílení neověřených informací? Nebo ne? 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 14-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5779 | Publikováno: 21.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2738

Před časem oběhla svět falešná fotografie francouzského vědce Étienna Kleina, která měla zachycovat hvězdu Promixu Centauri pořízenou novým James Webb Space Telescope a kterou sdílel 22. července 2022 na sociální síti Twitter, Ve skutečnosti se však jednalo o obrázek plátku španělského salámu chorizo. Fotografii však sdílely tisíce lidí a rozšířila se velmi rychle sociálními sítěmi. Vědec prý chtěl upozornit na bezhlavé sdílení neověřených informací na sociálních sítích, podle mého názoru však tímto vědu spíše trošku poškodil. A právě tomuto tématu se věnuje můj dnešní komentář.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace a konspirace spojené s královnou Alžbětou II. a jejím úmrtím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 19-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14368 | Publikováno: 14.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2777

8. září 2022 zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Bezprostředně po jejím úmrtí zaplavily média zprávy informující o jejím životě, o jejích úspěších a dlouhém období panování. Současně s nimi se však okamžitě objevily konspirace a dezinformace, které jsou s touto významnou panovnicí spojeny. V dnešním textu si představíme alespoň ty nejznámější z nich.  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování - online vyděrači maskovaní za identitou dívek vás zmanipulují k masturbaci, pořídí vaše snímky a poté vyhrožují, že vaše videa zveřejní s titulkem, že vás zachytili při masturbaci před dítětem! A pokud jim nezaplatíte, zničí vám vaši kariéru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4538 | Publikováno: 22.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2794

Poradna E-Bezpečí Univerzita Palackého v Olomouci zachycuje stále více případů mužů, které v online prostředí neznámé “ženy” přesvědčily ke společné masturbaci a poté muže začaly vydírat s tím, že materiály zveřejní s titulkem, že muži masturbovali před dítětem. A pokud nebudou platit, dokáží jim tímto způsobem zničit kariéru a v podstatě celý život. Nálepky sexuální predátor se pak do konce života nezbaví.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mohutný rozvoj neurálních sítí je předzvěstí nové generace dezinformací. Rozpoznat počítačem generovaný obsah bude téměř nemožné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 30-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8231 | Publikováno: 06.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2805

V posledním roce došlo k výraznému pokroku v rozvoji neurálních sítí ("umělé inteligence") umožňujících generovat (foto)realistický obsah pouze na základě textového zadání. Ovládat tyto technologie se pak pro běžného uživatele internetu stalo velmi snadné a intuitivní a vygenerovat kvalitní fotografii “neexistující skutečnosti” dokáže s trochou cviku téměř každý. Navíc odpadá nutnost cokoli instalovat - drtivá většina AI nástrojů (MidJourney, Stable Diffusion, Dall-E apod.) je volně dostupných prostřednictvím webového prohlížeče.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sociálními sítěmi se šíří dezinformace o údajné kritice členů Evropského parlamentu směrem k českému předsednictví a Petru Fialovi. Vyvolávají vlny nenávisti a jsou aktivně šířeny dál.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 36-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4509 | Publikováno: 10.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2810

Facebookem a dalšími sociálními sítěmi se šíří zprávy o tom, jak italští europoslenaci označují EU pod vedením Petra Fialy za nejhorší od vzniku, přičemž podle těchto zpráv je sám Petr Fiala terčem kritiky europoslanců z Německa, Itálie, Španělska, Portugalska či Slovenska. Jde však o dezinformační text, ve skutečnosti je to opačně, europoslanci postup premiéra a ČR schvalují a podporují.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet online podvodů extrémně narůstá, uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4546 | Publikováno: 15.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2828

Počet podvodů páchaných v online prostředí v posledním roce razantně narostl, kromě běžných dobře známých podvodů se objevily nové formy podvodného chování, které začaly aktivně cílit například na uživatele, které v online prostředí prodávají zboží. Narostl také počet podvodů spojených s investicemi do kryptoměn, které slibují rychlé zbohatnutí. Stále populárnější se stává také vishing, tedy druh podvodného telefonátu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sharenting u českých rodičů (2022)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6921 | Publikováno: 23.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2841

Nový výzkum Sharenting u českých rodičů, který společně zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Microsoft ČR, se věnuje problematice tzv. sharentingu, tedy rizikovému sdílení citlivých informací dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči. Do výzkumu, který probíhal od března do července letošního roku, se zapojilo celkem 2481 rodičů (převážně matek) z celé České republiky.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

CEDMO startuje vzdělávací akce zaměřené na podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 48-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3072 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2853

Ve středu 26. října 2022 proběhla v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jedna z prvních vzdělávacích akcí zaměřených na posilování mediální gramotnosti pedagogů s názvem Pravda a lež v online světě. Zúčastnilo se jí přes 150 pedagogů a studentů učitelství z celé České republiky, kteří dorazili do auditoria, případně se připojili prostřednictvím online streamu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fact-checking vs. debunking

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3984 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2854

Termíny fact-checking a debunking jsou obsahově velmi podobné a vzájemně se prolínají, oba termíny se týkají ověřování a posuzování informací v informacemi přesyceném světě moderních technologií. V dnešním textu si objasníme drobné rozdíly, které od sebe oba termíny odlišují. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to vlastně ten hoax, dezinformace, misinformace nebo třeba fake news? Čím se tyto termíny liší a co mají společného?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 26964 | Publikováno: 02.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2864

Víte, co jsou to dezinformace, hoaxy, misinformace, malinformace či fake news? Vyznáte se v termínech, které již několik let zaplavují mediální prostor? A patří k dezinformacím například zprávy, které obsahují nepravdivé informace zaviněné lidskou chybou? O tom všem v našem novém článku.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4957 | Publikováno: 04.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2873

V dnešním komentáři se budu věnovat tématu, které pravidelně otevíráme na vzdělávacích akcích pro studenty učitelství a pedagogy, tématu, které velmi úzce souvisí s problematikou šíření dezinformací učiteli - a to jak v rámci běžného vyučování, tak i mimo ně. Zaměřím se především na situaci, kdy učitel šíří nepravdivé informace ve svém volném čase. Jak to tedy je? Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace? 

Annotation (English):
COMMENT: CAN A TEACHER BE FIRED IF HE SPREADS MISINFORMATION IN HIS SPARE TIME?
In today's commentary, I will address a topic that we regularly bring up at training events for teacher students and educators, a topic that is very closely related to the issue of the spread of misinformation by teachers - both in and out of the classroom. I will focus in particular on the situation when a teacher spreads false information in his/her free time. How is this? Can a teacher be fired if he or she spreads misinformation in his or her spare time?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Verbovala Česká televize pomocí inzerátů placený komparz na demonstraci proti strachu? Ne, jde o dezinformaci.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4069 | Publikováno: 05.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2878

Sociálními sítěmi se šíří obrázek „inzerátu”, ve kterém Česká televize údajně prostřednictvím portálu Jobs.cz hedala komparzisty na demonstraci proti strachu, která se konala 30. října 2022. Jde však o fotomontáž. Jak už to u podobných fotomontáží bývá, okamžitě vyvolala vlnu emocí a velmi rychle se rozšířila internetem.

Annotation (English):
DID CZECH TELEVISION USE ADVERTISEMENTS TO RECRUIT PAID EXTRAS FOR A DEMONSTRATION AGAINST FEAR? NO, THIS IS DISINFORMATION.
A picture of an "advertisement" in which Czech Television, allegedly through the Jobs.cz portal, was advertising for extras to attend a demonstration against fear on 30 October 2022 is circulating on social media. As is usual with such photo-montages, it immediately caused a wave of emotions and quickly spread through the internet.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaké typy fotografií a videí dětí je podle českých rodičů nebezpečné sdílet?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 63-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3156 | Publikováno: 08.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2888

Jaké typy fotografií a videí, na kterých jsou zachyceny děti, je podle jejich rodičů bezpečné v online prostředí sdílet? A který druh obsahu by naopak sdílen být neměl? Tyto a další otázky objasňuje výzkum Sharenting u českých rodičů (2022), který zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s firmou Microsoft ČR.

Annotation (English):
WHAT TYPES OF PHOTOS AND VIDEOS OF CHILDREN DO CZECH PARENTS THINK ARE DANGEROUS TO SHARE?
What types of photos and videos of children do their parents think are safe to share online? And which types of content should not be shared? These and other questions are clarified by the research Sharenting among Czech parents (2022), which was carried out by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication at the Faculty of Education of Palacký University in cooperation with Microsoft ČR.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí, řešené případy v druhém pololetí roku 2022, zase nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 65-74| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5482 | Publikováno: 17.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2913

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, zcela jistě překoná počet případů řešených v roce 2021, alespoň všechno tomu nasvědčuje. Za projevenou důvěru, kdy se na nás obrací více a více klientů, jsme samozřejmě rádi. Případy, jež jsou nám nahlašovány, mají velkou rozmanitost, což jen nasvědčuje a potvrzuje to, jak obrovský a dynamický vývoj má virtuální prostor. Velkým problémem tak stále zůstává sexting, stalking, revengeporn, sextortion a různé projevy kyberšikany, nicméně témat je samozřejmě více. Našimi klienty v poradně nejsou jen děti, ale i dospělí. 

Annotation (English):
ONLINE COUNSELING E-SAFETY, CASES SOLVED IN THE SECOND HALF OF 2022, AGAIN AN INCREASE.
The online counselling service E-Safety (www.napisnam.cz) of Palacký University in Olomouc, which focuses on risky behaviour in the online environment and cybercrime, will certainly surpass the number of cases solved in 2021, or at least all indications point to it. We are of course grateful for the trust shown in us, with more and more clients turning to us. The cases that are reported to us are very diverse, which only goes to show and confirm the enormous and dynamic development of virtual space. Thus, sexting, stalking, revengeporn, sextortion and various manifestations of cyberbullying are still a big problem, but there are of course more topics. Our clients in the counselling room are not only children, but also adults.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je tu! Pomůže učitelům integrovat témata spojená s online bezpečností do běžné výuky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 75-77| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19802 | Publikováno: 28.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2943

Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat, která mohou se svými dětmi probírat např. v rámci preventivních aktivit. Bonusem je, že publikace je v elektronické podobě učitelům či rodičům zcela zdarma.

Annotation (English):
THE BOOK SAFE ONLINE BEHAVIOUR FOR BOYS AND GIRLS IS HERE! WILL HELP TEACHERS INTEGRATE ONLINE SAFETY TOPICS INTO REGULAR LESSONS
These days, the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc is publishing a new book, Safe Behaviour on the Internet for Boys and Girls, which is intended primarily for teachers and pupils. However, it will also be of use to parents, who can find a wide range of topics that they can discuss with their children, for example as part of preventive activities. As an added bonus, the publication is available in electronic form free of charge to teachers or parents.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Již brzy začne umělá inteligence chrlit seminární a kvalifikační práce (třeba diplomky či bakalářské práce) a odhalit ji bude nemožné, každé dílo totiž bude originální. Problém bude mít i věda samotná.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 78-87| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16974 | Publikováno: 07.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2972

Před několika týdny jsme upozornili na rizika (ale samozřejmě i příležitosti), která jsou spojena s masovým rozvojem umělé inteligence (neurálních sítí), především pak modelu GPT3 od OpenAI. Za poměrně krátkou dobu byla publikována nová, propracovanější verze, která umožňuje generovat srozumitelné texty ještě lépe, než tomu bylo před půl rokem. Nově byl také spuštěn ChatGPT, který je optimalizován pro využití právě v rámci mezilidské, respektivě “lidsko-strojové” komunikace. Jakým způsobem tyto technologie promění svět? A jaká rizika jsou s aktivním využíváním AI spojena, třeba v akademické a vědecké oblasti? O tom všem v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SOON ENOUGH, ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL START CHURNING OUT TERM PAPERS AND QUALIFICATION PAPERS (SUCH AS THESES OR BACHELOR'S THESES) AND IT WILL BE IMPOSSIBLE TO DETECT IT, BECAUSE EACH WORK WILL BE ORIGINAL. SCIENCE ITSELF WILL ALSO HAVE A PROBLEM.
A few weeks ago we pointed out the risks (but of course also the opportunities) associated with the mass development of artificial intelligence (neural networks), especially the GPT3 model from OpenAI. In a relatively short period of time, a new, more sophisticated version has been published, which makes it possible to generate comprehensible texts even better than it was half a year ago. Also newly launched is ChatGPT, which is optimized for use in interpersonal or "human-machine" communication. How will these technologies change the world? And what are the risks associated with the active use of AI, for example in the academic and scientific fields? All this is discussed in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor, citlivé materiály dětí šíří stále častěji také senioři - babičky a dědečkové. Fotky koupajících se vnoučků jsou na internetu velmi populární.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 88-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7007 | Publikováno: 08.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2973

Před několika měsíci vydala Univerzita Palackého v Olomouci (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) ve spolupráci s Microsoft ČR výzkumnou zprávu shrnující klíčová zjištění výzkumu Sharenting u českých rodičů (2022). Ten upozorňuje na rizika sdílení intimních (a dalších citlivých) materiálů dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči a především pak upozorňuje na fotografie a videa, na kterých je dítě zcela nahé (např. při sprchování, koupání, přebalování, křtu). Co je však zajímavé, fotografie a videa nahých dětí sdílejí kromě rodičů také jejich prarodiče - babičky a dědečkové. Ti bohužel obvykle nebývají poučeni, jaká rizika při sdílení podobných fotografií hrozí.

Annotation (English):
ATTENTION, THE SENSITIVE MATERIAL OF CHILDREN IS INCREASINGLY SPREAD BY SENIORS - GRANDMOTHERS AND GRANDFATHERS. PHOTOS OF BATHING GRANDCHILDREN ARE VERY POPULAR ON THE INTERNET.
A few months ago, Palacký University in Olomouc (Centre for Prevention of Risky Virtual Communication PdF UP) in cooperation with Microsoft ČR published a research report summarizing the key findings of the research Sharenting in Czech Parents (2022). The report highlights the risks of sharing intimate (and other sensitive) materials of children online by their own parents and especially highlights photos and videos of the child completely naked (e.g. during showering, bathing, changing, baptism). Interestingly, however, photographs and videos of naked children are also shared by their grandparents in addition to their parents. Unfortunately, they are usually not informed about the risks of sharing such photos.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

I hůře vypadající a zpracovaný útok se může do budoucna zlepšit - je mnoho forem kyber-podvodů

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 93-94| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24400 | Publikováno: 11.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2986

Neustále se objevují různé formy podvodů, například v podobě volně šiřitelných e-mailů. Jedním z nich je stále často doručovaný podvodný e-mail tvářící se jako předvolání-výzva z důvodu porušení zákona.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Umělá inteligence píše za žáky seminárky, učitelé je pak chválí za skvěle zpracované úkoly

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 95-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 33399 | Publikováno: 16.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2994

V poslední době se umělá inteligence stává čím dál tím více využívanou technologií. To ale neznamená, že by nešlo najít způsoby, jak se dá zneužít. Někteří žáci základních a středních škol se např. snaží využít umělou inteligenci k psaní referátů či jiných prací v češtině a angličtině, aby se vyhnuli problémům s náročnou prací a časovým omezením. Učitelé pak bohužel nedokáží rozpoznat, zda práci napsat žák, nebo zda byla práce vytvořena jiným způsobem. Žáci pak získají výborné známky a pochvalu učitele.

Annotation (English):
AI WRITES TERM PAPERS FOR STUDENTS, THEN TEACHERS PRAISE THEM FOR THEIR WELL-DONE ASSIGNMENTS
Recently, artificial intelligence has become an increasingly used technology. But that doesn't mean it can't find ways to be exploited. For example, some primary and secondary school students try to use AI to write papers or other assignments in Czech and English to avoid the problems of demanding work and time constraints. Unfortunately, teachers then fail to recognize whether the work was written by the student or whether the work was created in another way. The students then get excellent grades and praise from the teacher.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

10 běžných dovedností, které by měli zvládnout žáci, aby zajistili své vlastní bezpečí v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 98-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11639 | Publikováno: 18.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2995

K jednomu z nejrozšířenějších mýtů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií patří mýtus o tom, že děti toho s technologiemi umí více, než jejich rodiče či učitelé. Tvrzení vychází především z toho, že děti tráví v online prostředí velké množství času. Zároveň je třeba upozornit na to, že tento čas tráví tím, co je baví, ať už jde o herní obsah, filmy, seriály či hudbu nebo sledování oblíbených influencerů. To automaticky neznamená, že se zde s jistotou něco speciálního naučí (a že dokáží technologie využívat funkčně). Velkou neznámou jsou pak dovednosti (skills) spojené s bezpečným používáním internetových služeb. Jakými dovednostmi by tedy žáci při práci s internetem měli disponovat?

Annotation (English):
10 COMMON SKILLS STUDENTS SHOULD MASTER TO KEEP THEMSELVES SAFE ONLINE
One of the most widespread myths associated with the use of information and communication technologies is that children know more about technology than their parents or teachers. The claim is mainly based on the fact that children spend a lot of time online. At the same time, it should be pointed out that they spend this time doing what they enjoy, whether it is gaming content, movies, TV shows or music, or following their favourite influencers. That doesn't automatically mean they're guaranteed to learn something special here. The big unknown is the skills involved in using internet services safely. So what skills should pupils have when using the internet?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Případy vydírání dětí intimními fotkami přicházejí do poradny E-Bezpečí i týden před Vánocemi. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 103-105| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3052 | Publikováno: 23.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3011

Týden před Vánoci se v poradně E-Bezpečí neustále objevují nové případy spojené se sextingem, únikem intimních materiálů do online prostředí a následným vydíráním či vyhrožováním. Děti se obávají, že přestože si útočníka zablokují a budou ho ignorovat, stejně může jejich fotografie zveřejnit. Únikům fotografií do veřejného prostoru se totiž nedá vždy zabránit.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvody a dezinformace využívají velmi podobných technik manipulace - základem je efektivní práce s lidským strachem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 106-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2910 | Publikováno: 29.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3020

Lidský strach je silná a přirozená emoce, která nám významným způsobem pomáhá přežít v nebezpečném světě, zároveň jde ale o nástroj, pomocí kterého nás lze poměrně snadno ovlivňovat, manipulovat s námi, ovlivňovat náš úsudek, naše postoje apod. Velkým problémem je pak především iracionální strach doprovázený vztekem či nenávistí, který v nás zkušený manipulátor (podvodník, dezinformátor) cíleně vyvolá, aniž by existovaly racionální důvody pro skutečně obavy.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 1
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 1

Novoroční bilancování

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3082 | Publikováno: 01.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3021

Začal nový rok... a předtím, než se pořádně rozjede, dovolte nám alespoň v krátkosti shrnout to, co se nám pro vás dařilo vytvářet v roce předcházejícím.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to polarizace, jak funguje a čím je riziková?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 4-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4295 | Publikováno: 17.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3060

K velmi častým informačním poruchám (kognitivním zkreslením) patří tzv. POLARIZACE, neboli černobílé vidění světa či černobílá perspektiva (my vs. oni).K polarizaci může docházet mimoděk a nevědomky, ale také cíleně - velmi často je totiž využívána v rámci politických kampaní k rozštěpení společnosti na dva opačné protipóly, přestože ve skutečnosti tyto protipóly proti sobě nestojí (či původně nestály). Polarizace je také častým nástrojem dezinformačních kampaní.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Názory, emoce a svoboda projevu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2976 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3070

Dnes si připomeneme, co je to svoboda projevu a proč je pro demokracii důležitá.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zneužívání náboženských symbolů v politice

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3140 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3072

Náboženské symboly jsou velmi často využívány, ale také zneužívány v politice. V příznivcích či odpůrcích daného politika mají vzbudit dojem, že je věřící a vyznává náboženské hodnoty. Ve skutečnosti však jde v řadě případů o cílenou manipulaci zaměřenou na získání hlasů voličů vyznávajícího konkrétní náboženství.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prevence ve školách zaměřená na rizika kyberprostoru pokračuje i v roce 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3960 | Publikováno: 27.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3085

I v roce 2023 E-Bezpečí navštěvuje školy z celé České republiky, na kterých naši lektoři besedují s žáky o bezpečném a rizikovém chování v online prostředí. Od začátku roku jsme navštívili základní školy v Praze, v Ptení, Napajedlích, Otaslavicích, střední školu v Boskovicích a řadu dalších. V základních školách se soustředíme na témata kyberšikana a kybergrooming, nicméně u starších žáků se věnujeme i problémům spojeným se sdílením intimních materiálů.  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Volby prezidenta byly opět doprovázeny dezinformacemi. Klíčovým motivem byl strach z války.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5529 | Publikováno: 29.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3094

Prezidentské volby máme za sebou, máme novou hlavu státu, emoce pomalu opadávají, je tedy na čase shrnout si, jak probíhaly letošní volby z pohledu dezinformací a misinformací, a připomenout si klíčové momenty předvolebního klání. E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se po celou dobu volební kampaně aktivně zapojovalo do fact-checkingu, debunkingu a odhalování různých druhů manipulace a kognitivních zkreslení (náš dosah činil kolem 500 000 uživatelů). Pojďme si tedy v tomto textu shrnout, co všechno provázelo volby současné hlavy státu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečná výzva Blackout challenge opět řádí. A není jediná, nebezpečných challengí je plný TikTok!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 29302 | Publikováno: 14.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3137

Rizikové výzvy (tzv. challenge) jsou poměrně běžné, v minulosti byly spojeny především se sociální sítí YouTube, v současnosti však dominují zejména sociální síti TikTok. Jejich nebezpečnost je různá - některé výzvy nebezpečné nejsou a jejich dopad může být v podstatě pozitivní, existuje však celá řada výzev, které mohou být pro děti vysoce nebezpečné. K těm patří např. tzv. choking/blackout challenge, salt and ice challenge, TikTok fire challenge, penny challenge, tide pod challenge apod. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo rozhoduje o tom, co je a co není dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6451 | Publikováno: 18.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3149

Ve světě, kde má každý přístup k internetu a může být publikován jakýkoliv obsah bez jakékoli kontroly, se stává stále těžší říci, co je a co není důvěryhodné a čemu vlastně můžeme věřit. V této souvislosti je stále naléhavější potřeba mít mechanismus, který by pomohl rozlišit pravdu od lži a ochránil lidi před dezinformacemi. S tím souvisí otázka v titulku, kterou vídáme a slýcháme ve veřejném prostoru v posledních letech poměrně pravidelně - kdykoli se začne debatovat o problematice dezinformací a misinformací. Tento článek hledá a nabízí odpovědi právě na tuto otázku.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok rizikový je, děti z něj ale neodejdou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9561 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3171

V posledních dnech byla vydána na národní i mezinárodní úrovni řada varování, která upozorňují na rizika, která se pojí s aplikací TikTok. NÚKIB např. opakovaně upozorňuje na to, že TikTok představuje bezpečnostní hrozbu, a to především v situacích, kdy má zařízení (mobilní telefon, tablet), na kterém je TikTok nainstalován, přístup k významným informačním systémům. Postupně tak TikTok mizí ze zařízení pracovníků ministerstev, státních úřadů, státních podniků a soukromých firem, které postupně mažou i své komunikační profily a kanály.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to DoS a DDoS?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 40-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4560 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3172

DoS (Denial of Service) je druh kybernetického útoku, který je zaměřen na zahlcení cílového serveru nebo sítě takovým množstvím dat, že uživatelé nejsou schopni přistupovat k požadovaným službám. DoS útoky jsou často spouštěny pomocí botnetů, což jsou sítě počítačů, které byly infikovány škodlivým softwarem a jsou ovládány útočníkem. Útoky DoS se staly běžnou taktikou pro hackery a kyberzločince, kteří chtějí způsobit podnikům a organizacím ztráty v produktivitě a výpadky služeb, což může mít vliv na finanční výsledky a pověst dané společnosti. DoS útoky se také používají k odstraňování konkurence, získávání informací nebo k vyjádření politických názorů.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je body shaming?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 43-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19126 | Publikováno: 19.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3173

Body shaming je fenomén, který se vyskytuje v mnoha společnostech po celém světě. Je to forma ponižování, kritiky nebo urážení jednotlivce kvůli jeho tělesnému vzhledu. Tento jev se obvykle vyskytuje v kontextu společenských standardů krásy a ideálů tělesnosti, které jsou často nereálné a diskriminující… a které se neustále proměňují.  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nahlédnutí do naší online poradny v začátku roku 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 48-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3785 | Publikováno: 20.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3174

Za rok 2022 jsme v poradně E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci zaznamenali nárůst případů. Hlášeny byly případy a problémy nejen od dětí, ale i dospělých. Neznamená to však, že by četnost případů hlášených dětmi nějak výrazně klesala. Naši poradci se stále více a více potýkají s problémy dětí, kteří si stěžují na úzkosti a psychické potíže. Objevují se jejich výroky, v nichž se svěřují s úmyslem se sebepoškodit, pokusit se o sebevraždu, a to v souvislosti s rizikovou zkušeností v kyberprostoru. V těchto případech využíváme velmi dobré spolupráce s Linkou bezpečí, na kterou tyto dětské oběti odkazujeme.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy - rychlé rady pro rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 57-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4422 | Publikováno: 25.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3182

Děsí vás nebezpečné výzvy (dangerous challenges), o kterých se mluví v médiích? Nevíte, co dělat? Jak na děti působit preventivně? Jak zajistit jejich bezpečnost? Držte se několika jednoduchých rad.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Chapstick challenge (labello challenge)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 59-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2947 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3188

Jde o skupinu nejrůznějších výzev pocházejících především ze sociální sítě TikTok, které využívají balzám na rty (značky ChapStick či Labello, odtud název výzvy a hashtag, pod kterým se výzva šíří). Existuje mnoho různých variací - od nevinných, po více nebezpečné - které mohou nabádat k sebevražednému chování. Samozřejmě i zde platí: Nenapodobovat, nešířit dál, nahlašovat, blokovat.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co jsou kryptopodvody?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 272 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3189

Kryptopodvod je forma podvodu, který se týká kryptoměn a kryptotradingu. Existuje mnoho různých typů kryptopodvodů, jejichž společným jmenovatelem je to, že slibují vysoké zisky nebo výnosy - to je však lež.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ChatGPT umožňuje běžným uživatelům vytvářet nejrůznější druhy škodlivých kódů, lze očekávat nárůst internetových podvodů všeho druhu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 63-68| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5948 | Publikováno: 31.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3193

V dnešním textu se zaměříme na jeden z řady problémů, které jsou spojeny se zneužitím generativní neurální sítě ChatGPT. Nástroj ChatGPT je masově rozšířený a je využíván stovkami milionů uživatelů z celého světa. I když jde nástroj s mnoha užitečnými aplikacemi, může být také - bohužel - zneužit pro vytváření škodlivých kódů a malware. A právě to si představíme v našem dnešním textu. Úvodní poznámka: Pokud si chcete tento článek užít a máte připojenou webovou kameru, určitě ji povolte.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Na pedagogické fakultě vznikla nová příručka pro učitele, zaměřuje se podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 69-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2936 | Publikováno: 23.04.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3227

V těchto dnech vychází nová příručka pro učitele zaměřená na posilování mediální gramotnosti s názvem Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele), kterou pro pedagogy připravili Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci vědeckovýzkumného hubu Central European Digital Media Observatory. Příručka nabízí různé možnosti, jak s tématem pravdy a lži v online prostředí pracovat.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phubbing - Novodobá závislost na chytrých telefonech, která narušuje naše vztahy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6977 | Publikováno: 06.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3252

Phubbing je termín, který možná není všeobecně známý, ale jeho dopad na naše mezilidské vztahy je stále zřetelnější. Tento jev spočívá v tom, že člověk při rozhovoru nebo při společenském setkání upřednostňuje svůj smartphone před interakcí s ostatními lidmi. Příčinou je často naše závislost na sociálních médiích, zprávách nebo hrách. V tomto článku se podíváme na to, co phubbing přesně znamená, jaký má vliv na naše životy a jaké kroky můžeme podniknout, abychom se tomuto nežádoucímu chování vyhnuli.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Falešní američtí vojáci jsou testem mediální gramotnosti dospělé populace, mnoho ze starších uživatelek a uživatelů internetových služeb selže a přijde o celoživotní úspory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 27904 | Publikováno: 08.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3263

Důvěřuj, ale prověřuj, toto heslo by se mělo vybavit každému, kdo se v online světě pokouší seznámit. Při internetovém seznamování totiž hrozí celá řada rizik, ať už jde o rizika spojená se sexuálním obsahem (kybergrooming, sextortion, revenge porn, webcam blackmailing) či o různé druhy podvodů - typicky např. tzv. romance scam. Zpozornět by pak měli především starší uživatelé internetu, kteří jsou osamělí, terčem se však mohou stát i osoby, které věří, že díky seznamování snadno zbohatnou, protože se seznámili s někým, kdo disponuje velkým množstvím finančních prostředků. Bohužel počty podvedených a finanční částky, o které oběti podvodu přišly, neustále narůstají.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Alarmující nárůst případů vydírání (sextortion) v kyberprostoru, E-Bezpečí bojuje v první linii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 80-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3529 | Publikováno: 03.06.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3310

Sextortion, vydírání prostřednictvím intimních materiálů, raketově roste! Online poradna E-Bezpečí, která poskytuje pomoc a podporu pro oběti kybernetického zločinu, každý den řeší případy, kdy se dospělý či dětský uživatel stal terčem vydírání a zaplatil vyděrači finanční prostředky. Případ policii oznámí však jen zlomek z nich, strach z úniku citlivých materiálů (intimních fotografií či videí) jim v tom brání.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 20)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 2
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 2

Reklamy na sociálních sítích zneužívají popularitu umělé inteligence, odkazují na falešné stránky se zavirovanými soubory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3015 | Publikováno: 04.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3397

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává stále více součástí našeho každodenního života, se zároveň rozšiřuje i zájem podvodníků o zneužití tohoto trendu. Jak to dělají? Zveřejňují falešné reklamy na sociálních sítích, které vedou na podvržené webové stránky obsahující škodlivý software (malware). Uživatelé si tak místo oblíbeného software stáhnou do svého počítače třeba spyware či trojského koně. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak poznat, které fotografie dětí z dovolené můžeme sdílet na internetu? Zapojme zdravý rozum!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3453 | Publikováno: 26.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3442

Je doba dovolených a sociální sítě zaplavují miliony fotografií, které často vznikly třeba na pláži u moře a na kterých jsou velmi často zachyceny děti. Rodiče (ale i samotné děti) se často chtějí svému okolí pochlubit, jak si užívají prázdniny a co všechno zažívají, proto mnoho fotografií aktivně sdílí s ostatními uživateli internetových služeb - třeba Instagramu či Facebooku.  Jak ale poznat, které fotografie můžeme na internet nahrát a které naopak na internet nepatří a proč? Kudy vede tenká červená linie, která odděluje neškodný obsah od obsahu závadného? V tomto článku se podíváme právě na tento problém.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika spojená s tzv. loot boxy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 7-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3870 | Publikováno: 28.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3443

V dnešním článku se ponoříme do světa videoher a esportu, ve kterém se setkáváme s fenoménem zvaným "loot boxy". Tyto digitální krabičky plné tajemství nabízejí hráčům především radost z nečekaného a vzrušení z možnosti získání vzácných předmětů. Ale co když tento herní prvek skrývá více než jen neškodné překvapení? Prozkoumáme, co vlastně loot boxy jsou, jak fungují a jak mohou o hráče ovlivnit. Především se zaměříme na potenciální rizika, která mohou loot boxy představovat.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí 2023: Už nyní máme stejný počet případů, jako za celý rok 2019

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 13-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3795 | Publikováno: 01.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3444

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, nabrala a řešila v tomto roce stejný počet případů jako za celý rok 2019. V současné době evidujeme celkem 354 případů, které k nám do poradny přišly a které jsme řešili. Nárůst k dnešnímu dni ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022 činí bezmála 100 případů. Oblastí, kvůli kterým nám oběti píší, je poměrně hodně, ať už se jedná o kyberšikanu, dětskou pornografii, sexting, vydírání, vyhrožování, pornopomstu (Revenge-Porn), nezvládnuté rozchody, stalking, kyberstalking a další.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvodníci běžně zneužívají fotografií známých osobností, třeba významných politiků, herců, moderátorů či sportovců. Slibují zázračné zbohatnutí, výsledkem je však napadení bankovního účtu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 25-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3345 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3471

Velká část online podvodníků využívá potenciál online reklamy šířené prostřednictvím sociálních sítí ale i běžných webových stránek. Pro upoutání pozornosti pak často využívají fotografií různých celebrit, které “prozrazují recept na zázračné zbohatnutí”. Ve skutečnosti však mají tyto fotografie pouze upoutat pozornost a vzbudit důvěru uživatelů a přimět je ke kliknutí na odkaz, který vede na podvodné stránky.  

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nabízela slevové karty Mall.cz, ve skutečnosti šlo o podvod s m-platbami.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7159 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3473

Uživatelé sociálních sítí to jistě znají - na sociální síti vás někdo - zpravidla neznámá žena - požádá o přátelství a pokud jej akceptujete, začne vám psát zprávy například prostřednictvím Messengeru. V některých případech vás také může požádat o vaše telefonní číslo, aby vám mohla poslat např. dárkovou či slevovou kartu. Stačí udělat jediné, sdělit jí kód, který vám nechala poslat na váš mobilní telefon. Pokud to však uděláte, stanete se oběti tzv. podvodu s m-platbami (mobilními platbami).

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí rozjelo web věnovaný umělé inteligenci, pomůže pedagogům i studentům

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2727 | Publikováno: 25.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3511

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastartoval web věnovaný umělé inteligenci (UI či AI), jeho cílem je představit současným i budoucím pedagogům jednoduchou a srozumitelnou formou, co vlastně umělá inteligence je, jak funguje a jak ji můžeme využít např. pro vzdělávání. Zaměřuje se však i na rizika, která jsou s využíváním umělé inteligence spojena.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Natrénovaná umělá inteligence pomohla již 240 klientům E-Bezpečí v nouzi. Dokáže pomoci jak dospělým, tak i dětem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2314 | Publikováno: 30.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3512

V posledních třech měsících začal projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  v rámci svých online poradenských služeb aktivně využívat pro komunikaci s klienty pokročilý jazykový model umělé inteligence GPT, který integroval do svého online chatu. Zásadním způsobem se pak zvětšil dosah poradenství a zkrátila doba reakce, klienti dostávají základní rady v podstatě okamžitě. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

České školy a umělá inteligence (výsledky výzkumu)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 33-36| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8434 | Publikováno: 20.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3554

Umělá inteligence se v současnosti promítá do téměř všech myslitelných odvětví. Nejinak tomu je i ve vzdělávacím sektoru. Již nyní probíhají diskuse, jak se ve školství stavět k „pomocníkům“ jako je například ChatGPT nebo Bing Chat. Jak ale AI vnímají sami učitelé? Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoft Česko & Slovensko spojily síly a provedly rozsáhlou studii, které se zúčastnilo 2 175 pedagogů. Výzkum mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství a její dopad na vzdělávání českých dětí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování lidského hlasu s pomocí AI otevírá prostor pro nové druhy dezinformací. Naklonovat hlas kohokoli se stalo extrémně snadné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 37-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7138 | Publikováno: 22.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3555

V posledním půl roce razantně narostl počet veřejně dostupných nástrojů, které uživatelům s pomocí umělé inteligence umožňují “naklonovat” lidský hlas. Samotný proces trénování a generování autentického lidského hlasu s pomocí umělé inteligence trvá pouze několik minut. Výsledek je pak skutečně od původního hlasu téměř k nerozeznání, což otevírá celou řadu možností, jak lze tuto technologii využít, ale třeba také zneužít.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzkum odhalil, jak žáci zneužívají umělou inteligenci k podvádění. Je třeba změnit způsob výuky a s umělou inteligencí počítat.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 40-41| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3586 | Publikováno: 28.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3573

Podvádění ve školním prostředí je poměrně běžným jevem, s nímž se setkávají učitelé a vzdělávací instituce po celém světě. Žáci, kteří se rozhodnou podvádět, často vytvářejí různé taháky, které mohou být někdy až neuvěřitelně kreativní. Tyto taháky mohou být ve formě malých papírků s poznámkami, napsaných informací na rukou, vnitřní straně obalu lahví s pitím nebo dokonce uschovaných uvnitř svačiny. Někteří studenti k podvádění také využívají moderní technologie, jako jsou chytré hodinky, mobilní telefony či nenápadná naslouchátka s nápovědou. Je tedy přirozené, že i nové moderní nástroje generativní umělé inteligence budou dříve či později využity - či přímo zneužity k něčemu neetickému - tedy např. podvádění. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pomoci dětem v nouzi je pro nás prioritní, některé příběhy ale šťastný konec nemají…

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 42-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2681 | Publikováno: 30.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3581

V našem týmu již mnoho let pomáháme dětem i dospělým řešit jejich problémy spojené s internetem a od doby našeho vzniku jsme pomohli téměř 7000 klientů v nouzi. Mnohým z nich jsme dokázali pomoci jejich problém účinně vyřešit, existují však situace, kdy nedokážeme účinně pomoci prostě proto, že došlo k úniku intimních materiálů na internet a oběť nad jejich šířením ztratila kontrolu. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zásady efektivní prevence rizikového chování v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 45-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4352 | Publikováno: 12.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3608

V dnešním textu si přiblížíme zásady efektivní prevence rizikového chování v online prostředí, zabývat se budeme především prevencí primární, všeobecnou, určenou běžným skupinám dětí (např. třídním kolektivům). Tyto zásady mohou využít všechny organizace (NGO, Policie ČR, městské policie, ZŠ, SŠ či lektoři, kteří se na prevenci rizikového chování cíleně zaměřují. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí získal dvě významná ocenění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 48-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2713 | Publikováno: 19.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3635

V průběhu října získal projekt E-Bezpečí 2 prestižní ocenění, zvítězil v prvním ročníku národní soutěže KYBER Cena roku 2023, a to v kategorii KYBER Projekt roku, a zároveň získal první místo jako Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2023, což je ocenění udělené Ministerstvem vnitra ČR.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Meta opět rozbila Facebook, ten chaoticky maže uživatelům zcela nezávadný obsah, třeba přání k narozeninám, fotografie z výletu či odkazy na články z médií

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 52-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3679 | Publikováno: 22.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3634

Možná jste si všimli, že Facebook provozovaný firmou Meta Platforms v posledních dnech začal ze své sítě masově vymazávat obsah s odkazem, že jde o spam a že porušuje podmínky této služby. Ve skutečnosti se však o spam nejedná - Facebook je prostě jen rozbitý... a to pořádně. Miliony uživatelů tak Facebook reálně nemohou používat, protože nemají jistotu, že si algoritmy této sítě vyberou právě jejich příspěvek a označí ho zcela bezdůvodně jako spam a ze sítě vymažou.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Umělou inteligencí generovaná pornografie způsobí řadu problémů, zneužívána bude k útokům na děti i dospělé

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4614 | Publikováno: 23.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3636

V posledních dnech se v médiích objevila řada zpráv o tom, že uživatelé pomocí volně dostupných nástrojů umělé inteligence začali generovat pornografický obsah zahrnující jak děti, tak i dospělé. Pro laika (ale i experta) je pak často velmi obtížné rozpoznat, kdy jde o autentickou fotografii a kdy produkt inteligentního software využívajícího umělou inteligenci. Nástroje, které generování tohoto obsahu umožňují, jsou přitom volně dostupné - tvorba tohoto obsahu je tedy velmi snadná - a také nebezpečná.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jeden z nejznámějších světových videochatů Omegle po 14 letech skončil. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 58-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11499 | Publikováno: 12.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3664

Před několika dny ukončil činnost server Omegle, jedna z nejznámějších videochatovacích platforem na světě, která byla hojně využívána také českými uživateli, včetně dětí. Bohužel se díky své anonymitě a absenci ochranných prvků velmi rychle stal místem, ve kterém dochází k masové distribuci pornografie (včetně dětské), k online kybersexu nebo např. k vydírání či vyhrožování. Co k uzavření této služby vedlo? A byl Omegle poslední svého druhu?

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mnoho dětí před rodiči tají, že se staly terčem vydírání či vyhrožování. Obávají se nepřiměřené reakce a také zákazů, které jim hrozí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 63-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2576 | Publikováno: 17.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3693

V každou denní či noční dobu zažívají stovky českých dětí v online prostředí rizikové situace, které jim mohou způsobit vážně fyzické či psychické následky. Odvahu požádat o pomoc dospělého však najde pouze zlomek z nich. Mají strach, jak by jejich rodiče reagovali, kdyby se o problémech, které jsou často spojené se sexualitou, dozvěděli.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V posledních týdnech intenzivně školíme téma umělá inteligence ve vzdělávání, zájem o nové informace je obrovský

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 66-67| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2107 | Publikováno: 24.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3695

Umělá inteligence zcela jistě patří do vzdělávání, ne každý učitel má však potřebné znalosti a dovednosti a často neví, jak umělou inteligence smysluplně zapojit do výuky či domácí přípravy. A proto v posledních týdnech toto téma intenzivně školíme (prezečně či formou webinářů) a seznamujeme učitele s možnostmi zapojení generativní AI do jejich vlastních vzdělávacích aktivit. Věnujeme se nejenom pozitivům, která tyto technologie přinášejí, ale také negativům a rizikům.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sociální sítě - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 68-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2113 | Publikováno: 27.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3696

E-Bezpečí právě vydává novou publikaci Sociální sítě - úvod do problematiky autorského dua Kamil Kopecký a Veronika Krejčí. Publikace je přehledným průvodcem světem nejrozšířenějších sociálních sítí současnosti, které masovým způsobem proměnily způsob mezilidské komunikace. Každý den sociální sítě (a sociální média) ovlivňují miliardy obyvatel této planety, umožňují jim sdílet informace, komunikovat s ostatními, diskutovat či hodnotit. V prostředí sociálních sítí se také seznamujeme, navazujeme nová přátelství a někteří zde mohou nalézt třeba celoživotní lásku. Nesmíme zapomenout na to, že sociální sítě umožnily vznik nových profesí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Server Ulož.to mění pravidla, stahovat cizí soubory už nepůjde

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 70-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5013 | Publikováno: 30.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3715

Server Ulož.to si během 16 let své existence získal pověst největšího “pirátského” serveru v České republice, na kterém najdete nejnovější filmy, seriály, hudební alba, hry či nejnovější software. Prostřednictvím Ulož.to se tak v minulých letech rozšířilo českým internetem velké množství autorsky chráněných souborů - a bylo vlastně jasné, že dříve či později bude tato služba nějakým způsobem omezena. A to se děje právě teď.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Internetoví podvodníci na Facebooku předstírají, že jste porušili podmínky služby a musíte si svůj účet ověřit, jinak bude uzamčen či zrušen. Jde však o podvod (phishing).

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 72-73| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5775 | Publikováno: 14.12.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3730

Možná jste to zažili také - někdo neznámý vás prostřednictvím Messenger v prostředí Facebooku oslovil s tím, že váš účet či vaše stránka porušují podmínky služby a je nutné je ověřit, aby nedošlo k jejich blokaci či přímo smazání. Text zprávy je obvykle doprovázen logem Meta Platforms (či jiným logem v modré barvě), názvy účtů pak často evokují, že by mohlo jít skutečně o hlášení od firmy Meta. Jde však o podvod - phishing, jehož cílem je vylákat z vás přihlašovací údaje a odcizit vám váš účet.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Dozvuky tragédie na FF UK, schvalování střelby, výhrůžky a další porce nenávisti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 74-78| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3099 | Publikováno: 30.12.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3785

21. prosince 2023 celou zemí otřásla tragédie, kdy ozbrojený student zavraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 14 osob, když předtím zastřelil jak svého otce, tak i další 2 osoby. Tento odporný čin razantně otřásl českou společností a rozpoutal diskusi o zajištění bezpečnosti studentů ve školách, ale i dalších typech tzv. měkkých cílů (tj. místa s vysokou koncentrací osob, která jsou ale velmi málo zabezpečena, např. nemocnice, obchodní centra, kina apod.). 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 23)]

E-Bezpečí, 2024 (ročník 9), číslo 1
E-Bezpečí, 2024 (volume 9), issue 1

Poradna E-Bezpečí - bilancujeme rok 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 1-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2617 | Publikováno: 04.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3786

Jaký byl rok 2023 pohledem naší online poradny? Hned úvodem je třeba konstatovat, že počet případů řešených online poradnou E-Bezpečí se opět ve srovnání s předchozími roky zvýšil, což může být znakem toho, že kyberkriminalita skutečně v ČR v posledních letech narůstá, ale také toho, že stále více obětí ví, na koho se obrátit, a nestydí se se svým problémem svěřit. Za celý rok 2023 naše poradna řešila celkem 591 případů, což je o 105 případů více než za celý rok 2022. V roce 2023 se nám podařilo nejdříve natrénovat a následně i spustit novinku a tou je chatbot podporovaný umělou inteligencí, který nám vypomohl vyřešit samostatně celkem 199 případů. To vše jsou případy navíc. Fakticky by se tak dalo konstatovat, že v roce bylo poradnou řešeno celkem 790 případů.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Negativní dopady generativní umělé inteligence budou vidět stále více

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 18-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16581 | Publikováno: 27.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3802

Generativní umělá inteligence má řadu pozitiv (kterým se věnujeme např. na našich specializovaných stránkách), na druhou stranu nesmíme ignorovat také rizika a problémy, které s sebou tato technologie nese. Ve veřejném prostoru se např. v posledních měsících stále více objevují fotografie a videa, která byla vytvořena s pomocí nástrojů generativní umělé inteligence. Mnohá z nich pak zachycují známé osobnosti - bez jejich souhlasu a s cílem dehonestovat je či zneužít např. k podvodné činnosti. Týkají se však i běžných uživatelů internetu, např. dospívajících dívek, které se staly terčem tzv. svlékacích aplikací. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rekordní počet případů za leden 2024

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 23-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1901 | Publikováno: 31.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3831

Online poradna E-Bezpečí v měsíci lednu 2024 dosáhla rekordu v počtu přijatých případů za jediný měsíc. Celkem 77 případů během krátkého období, tedy za 31 dní, jsme za celou éru a existenci (13 let) naší poradny www.napisnam.cz nezaznamenali. Zdá se, že stále existuje rostoucí trend rizikového chování na internetu.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Safer Internet Day 2024

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 27-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1746 | Publikováno: 05.02.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3832

Jako každý rok tak i letos se E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zapojuje do oslav Dne bezpečnějšího internetu koordinovaných Safer Internet Centrem ČR. V tento den tradičně oznamujeme naše aktivity pro letošní rok.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nový videokurz z dílny E-Bezpečí o umělé inteligenci je tu!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 30-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16120 | Publikováno: 10.02.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3833

V těchto dnech spouštíme nový online videokurz, zaměřený na problematiku umělé inteligence. Prostřednictvím předtočených videolekcí, ale také interakcí přímo s umělou inteligencí, seznámíme účastníky s klíčovými tématy, která se dotýkají fungování a především využívání umělé inteligence ve vzdělávání. Kurz je primárně určen pedagogům všech typů škol, využít ho však může kdokoli, kdo se o umělé inteligenci chce něco nového dozvědět.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberakademie pro městské policisty a další pracovníky obcí a krajů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 33-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1506 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3867

Kyberakademie je projekt, který připravil tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou Ministerstva vnitra ČR a který se zaměřuje na palčivá témata spojená s prevencí rizikového chování na internetu. Kyberakademie je určena především pracovníkům městských policií, využívat ji však mohou i další školitelé, kteří působí v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberkriminalita v ČR stále roste

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 35-36| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2285 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3868

V roce 2023 v České republice došlo k mírnému nárůstu kyberkriminality, ale naštěstí už ne tak dramatickému, jak tomu bylo v minulosti. Přestože celkově počet trestných činů v zemi mírně klesl, podíl kyberkriminality se mírně zvýšil. Zastavení rapidního nárůstu kyberkriminality je pozitivním signálem. Mezi roky 2021 a 2022 činil nárůst téměř 100 %, zatímco v roce 2023 se nárůst omezil na méně než 6 %. Významný pokles byl zaznamenán v oblasti tzv. hackingu, kde došlo k poklesu o 33 %.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Věkové hranice pro zakládání účtů na sociálních sítích a dalších službách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 37-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4259 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3872

Vyznáte se ve věkových hranicích pro zakládání účtů na sociálních sítích? Zde je rychlý přehled.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to vishing?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 39-40| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1241 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3873

Vishing, neboli hlasový phishing, je forma sociálního inženýrství, kdy útočníci využívají telefonní komunikaci k získání citlivých informací od obětí. Tento typ útoku je obdobou phishingu, který se typicky odehrává prostřednictvím emailu, avšak vishing se zaměřuje na telefonické hovory nebo zprávy hlasové pošty.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Generativní umělá inteligence výrazně mění náš pohled na informace. Čemu budeme věřit? A jak ovlivní např. volby?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 41-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2231 | Publikováno: 06.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3884

Výtvory umělé inteligence jsou stále dokonalejší a v blízké době již nebudeme schopni rozeznat autentické záznamy skutečných událostí (např. v případě fotografií a videí) od vygenerovaných produktů umělé inteligence. AI tak razantně změní způsob, jak přistupujeme k informacím - fotografie a videa již nebudou zárukou pravdivosti, protože mohou (ale také nemusí) být vytvořeny uměle, prostřednictvím umělé inteligence. 

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Žijeme v zemi, která respektuje svobodu projevu. Není to však automatické, v řadě zemí svobodu projevu nemají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 46-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1331 | Publikováno: 16.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3913

V České republice máme privilegium žít ve společnosti, která chrání a podporuje svobodu slova. Toto základní právo nám umožňuje vyjadřovat naše názory a myšlenky, což je neocenitelný pilíř naší demokracie. Není tomu tak však ve všech zemích a není to vůbec samozřejmostí.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

20 slov a 25 akronymů, které používají české děti na internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 52-55| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2566 | Publikováno: 23.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3918

V dnešní digitální éře se jazyk neustále vyvíjí a adaptuje, a to zejména mezi nejmladší generací. České děti a teenageři na internetu vytvářejí svůj vlastní jazyk, plný slangových výrazů a novotvarů, které se mohou zdát nesrozumitelné pro někoho, kdo není se světem online komunikace tolik obeznámen. V tomto článku si připomeneme 20 slov (a 25 akronymů), která jsou mezi českými dětmi na internetu populární, a podíváme se na jejich význam.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vzdělávání v oblasti umělé inteligence nabírá na obrátkách, vzděláváme pedagogy, ale také např. lékaře či policisty. Kromě prezenčních akcí frčí i online videokurzy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 56-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 935 | Publikováno: 09.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3953

Umělá inteligence se stává neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a má zásadní dopad na fungování společnosti. E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se tomuto trendu nejen přizpůsobuje, ale aktivně se snaží formovat jeho směřování tím, že po celém území republiky organizuje školicí programy zaměřené na umělou inteligenci. Tyto programy jsou navrženy tak, aby osvětlovaly nejen široké spektrum příležitostí, které umělá inteligence nabízí, ale také upozorňovaly na potenciální rizika a výzvy, které s sebou přináší. Cílem je poskytnout účastníkům komplexní pohled na oblast, umožnit jim pochopit její klíčové koncepty a připravit je na informované využívání této technologie ve svém osobním i profesionálním životě.

Vygeneruj AJ anotaci pomocí GPT4
PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: K debatě o mobilních telefonech ve škole

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 58-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1594 | Publikováno: 10.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3954

Téma regulace mobilních telefonů ve školním prostředí jsme mnohokrát na našem portálu komentovali (např. zde, zde a zde) a ve veřejné diskusi se toto téma opět objevuje v souvislosti se zákazy mobilních telefonů na nedalekém Slovensku. Proto si pojďme připomenout aktuální stav této problematiky a shrnout některé argumenty pro i proti zákazu.

Annotation (English):
E-Safety in Schools: A Comprehensive Review
The article discusses the debated topic of mobile phone regulations within schools, frequently revisited in public discourse particularly in light of recent prohibitions in nearby Slovakia. It recalls the current situation, summarizing arguments for and against the banning of mobile phones. The piece also emphasizes the important distinction between viewing mobile phones as either disruptive objects or beneficial educational tools, highlighting the need for structured regulation during school hours and breaks to maximize their effective use. Furthermore, it advocates for schools to provide engaging alternatives to phone usage, thereby encouraging a balanced approach that fosters both interactive and physical activities, ultimately supporting comprehensive student development.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Evropská unie představila první právní rámec o rizicích AI na světě. O čem je takzvaný Akt o umělé inteligenci a co České republice přinese?

Karolína ZIBUROVÁ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 62-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6423 | Publikováno: 22.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3975

Akt o umělé inteligenci je vůbec prvním komplexním právním rámcem v oblasti umělé inteligence na světě. Tento dokument se zabývá právní úpravou a riziky použití umělé inteligence. V platnost by měl vstoupit v roce 2026, avšak již koncem tohoto roku lze očekávat platnost některých zákazů, které jsou popsány v článku níže. Evropská unie s tímto dokumentem přišla především proto, aby doplnila chybějící pravidla a požadavky týkající se AI. V minulém roce jsme zaznamenali mnoho apelů směřovaných na EU ohledně nutnosti zavést takový dokument. Nejvýraznější byl zřejmě krok ze strany italského úřadu pro ochranu osobních údajů, který zahájil vyšetřování s ohledem na porušení legislativy Evropské unie o ochraně osobních údajů u modelu GPT od OpenAI. Nyní se pojďme podívat na to, co tento rámec upravuje.  

Annotation (English):
AI Regulation Act: A Comprehensive Legal Framework
The AI Regulation Act represents the first comprehensive legal framework addressing the use of artificial intelligence globally. This landmark regulation outlines the legal adjustments and potential risks associated with AI deployment. Scheduled for enforcement by 2026, some prohibitions might take effect by the end of this year as detailed in the article. The European Union introduced this framework to amend missing regulations and stipulations concerning AI applications, following various calls for such measures last year, notably from Italy's data protection authority concerning GDPR breaches with OpenAI's GPT models. The document aims to categorize AI systems into four levels of risk to public safety and democracy.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fenomén svlékacích aplikací - počet případů roste, obrana je obtížná

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 66-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1842 | Publikováno: 29.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3997

Svlékací aplikace (tzv. deep nudes, AI deep nude, AI fake nude) jsou softwarové nástroje poháněné umělou inteligencí, které dokáží z fotografií či videí odstranit oblečení, vygenerovat nahé lidské tělo a vytvořit tak realistickou iluzi nahoty. Nástroje, které toto umožňují, jsou přitom volně k dispozici, zneužít je tak může doslova kdokoli. Tato technologie není navíc nijak regulována, v praxi ji může využívat v podstatě kdokoli, mnoho aplikací tohoto typu je zcela zdarma.

Annotation (English):
The Phenomenon of ‘Stripping’ Apps – Increasing Cases with Difficult Defense
"Stripping" apps (also known as deep nudes, AI deep nude, AI fake nude) are AI-powered software tools capable of removing clothing from photographs or videos, generating naked human bodies and creating a realistic illusion of nudity. These widely available tools can be used by virtually anyone, presenting significant challenges in regulation and control. The technology is not only unregulated, allowing anyone to use it, but most of these apps are also free. The misuse of deep nudes for cyberbullying is rapidly increasing, severely impacting mental health with potential outcomes like self-harm or suicidal behavior, and harming reputations which could affect the future opportunities of victims.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Neviditelný útok: Homoglyfy a homografy jako zbraně kyberzločinců

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1413 | Publikováno: 08.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3999

Použití homoglyfů a homografů pro kybernetické útoky (především různé druhy online podvodů) je technika, která je záludná a může oklamat i zkušené uživatele. V našem článku popisujeme, jak tato taktika funguje, jak ji útočníci využívají a jak se lze proti ní bránit.

Annotation (English):
Invisible Attack: Homoglyphs and Homographs as Weapons of Cybercriminals
The use of homoglyphs and homographs in cyber-attacks, particularly for various types of online scams, is a deceitful technique that can even mislead experienced users. Our article describes how this tactic works, how attackers use it, and how to defend against it. Cyberattacks employing homoglyphs and homographs represent a cunning form of phishing, where attackers manipulate the appearance of letters in URLs or domains. A single character change can make a page look like a legitimate website of a well-known company, but in reality, it leads to a malicious copy. Even seasoned users may not recognize the subtle differences in characters. We discuss how these attacks function: Homoglyphs appear nearly identical to other characters, facilitating domain spoofing that visually matches the real site but uses similar-looking characters from a different script. Users may not notice this discrepancy and inadvertently provide their login information to the attacker. Homograph techniques use multiple characters with similar writings, such as "paypal.com" and a version using characters from Cyrillic resembling "paypal.com", leading users to a fraudulent page collecting sensitive information. Understanding the scope of character and word manipulation is crucial as it highlights the complexity and dynamic nature of cybersecurity, where vigilance is paramount.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Terčem vydírání využívajícího intimní materiály (tzv. sextortion) se stávají daleko častěji muži než ženy! Potvrzují to data z poradny E-Bezpečí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 73-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 814 | Publikováno: 17.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4017

Vydírání, které využívá intimní materiály, známé jako sextortion, je závažným problémem v kyberprostoru. Podle dat z poradny E-Bezpečí se oběťmi tohoto druhu vydírání stávají daleko častěji muži než ženy. Analýza případů, které řešila poradna, ukazuje, že z celkového počtu případů sextortion tvořili muži více než 78 % obětí, zatímco ženy představovaly pouze 22 % obětí.   

Annotation (English):
E-Safety in 2024: Sextortion Targets Increasingly Men Over Women
Sextortion, which exploits intimate materials, is becoming a significant problem in cyberspace. According to data from the E-Bezpečí advisory service, men are now becoming victims of this kind of extortion much more frequently than women. Analysis of cases handled by the advisory service shows that men constituted more than 78% of sextortion victims, while women made up just about 22%. The reasons for this disparity might include men's higher propensity to engage in risky behaviors online and a generally less cautious approach to internet privacy. Educational initiatives are critical in combating sextortion, emphasizing the importance of being aware of online risks and knowing how to manage intimate digital content safely.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Digitální wellbeing: Co to je a proč je důležitý?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 77-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 612 | Publikováno: 27.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4033

V digitální éře, ve které žijeme, se technologie staly neoddělitelnou součástí našich životů. Od chytrých telefonů po sociální média, od online práce po digitální zábavu – naše interakce s technologií jsou všudypřítomné. Tato digitální revoluce však přináší nejen výhody, ale i výzvy, které mohou ovlivnit naše fyzické a duševní zdraví. Jedním z pojmů, který se v posledních letech stále více diskutuje, je "digitální wellbeing". Ale co to vlastně znamená a proč je to důležité?

Annotation (English):
E-Bezpečí 2024, 9(1): Page 77-79. Digital Wellbeing: What Is It and Why Is It Important?
In the digital era we inhabit, technology has become an integral part of our lives, from smartphones to social media, from online work to digital entertainment—our interactions with technology are omnipresent. This digital revolution brings not only advantages but also challenges that can impact our physical and mental health. A concept increasingly discussed in recent years is "digital wellbeing." But what does it actually mean, and why is it important? Digital wellbeing can be defined as a state where an individual uses technology in a way that supports their physical and mental health, productivity, and overall well-being. It involves the ability to find a balance between online and offline time, ensuring that technology serves as a tool rather than an addiction or a source of stress.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je ostrakizace v digitálním prostředí, proč k ní dochází, v čem je nebezpečná a jaké jsou následky a co s tím?

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 80-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 619 | Publikováno: 28.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4034

Ostrakizace je sociální proces, při kterém je jedinec nebo skupina jedinců vyloučena nebo izolována z určitého společenského kontextu. V digitálním prostředí se ostrakizace projevuje různými způsoby, například vyloučením nebo izolováním z online komunit, skupin nebo diskuzí. To může probíhat formou blokování, vyhazování ze skupin, reportování nebo šíření negativních zpráv o dané osobě. Ostrakizaci lze často najít jako součást kyberšikany, kdy jsou jedinci záměrně vyloučeni, napadáni nebo šikanováni online, například prostřednictvím nepřátelských zpráv, komentářů nebo sdílením osobních informací.

Annotation (English):
E-Safety - Ostracism in the Digital Realm
Ostracism is a social process where an individual or a group is excluded or isolated from a specific social context. In digital environments, ostracism manifests through various means such as exclusion from online communities, groups, or discussions, often implemented through blocking, being kicked out of groups, reporting, or the spread of negative messages about a person. Ostracism is commonly found in the context of cyberbullying, where individuals are deliberately excluded, attacked, or harassed online. The article discusses the dangers and consequences of digital and offline ostracism, its psychological impact on victims including anxiety, depression, lower self-esteem, and the broader social implications it entails.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ICQ končí: Konec jedné éry internetové komunikace

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 84-86| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 709 | Publikováno: 29.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4042

Po téměř třech desetiletích se loučíme s jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších komunikačních nástrojů 90. let a počátku 21. století – ICQ. Tento pionýr mezi instantními messengery, který měl ve své době miliony uživatelů po celém světě, ukončí svůj provoz 26. června 2024. Co vedlo k jeho konci a jaké dědictví po sobě zanechává?

Annotation (English):
E-Safety: The End of an Era in Internet Communication
After nearly three decades, we bid farewell to one of the most iconic and widely used communication tools of the 90s and early 21st century – ICQ. This pioneer among instant messaging services, which once boasted millions of users worldwide, is set to cease operations on June 26, 2024. This abstract explores the reasons behind its termination and the legacy it leaves behind. Initially a revolution in real-time text communication, ICQ's popularity waned with the ascent of newer platforms like MSN Messenger, Skype, and later WhatsApp and Facebook Messenger. The decision to shut down ICQ in 2024 considers not only the diminishing number of active users but also outdated technology and security risks associated with its continued use. The narrative traces the history and rise of ICQ, its peak and gradual decline, and discusses the significant safety risks that contribute to its closure. ICQ’s termination marks the end of an era but also highlights the evolution of digital communication technologies.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klasické páteční odpoledne

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 87-88| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 83 | Publikováno: 01.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4063

Klasické páteční odpoledne - vydírané dítě, 15letý kluk, říkejme mu třeba David, předala ho k nám do E-Bezpečí Linka bezpečí. Kontakt s neznámou dívkou, sexting, únik intimních materiálů, vydírání, snaha získat peníze. Dítě hotové, vystrašené, neví, co má dělat, bojí se, sebevražedné myšlenky. Komunikace přes Telegram! V angličtině!

Annotation (English):
A Typical Friday Afternoon
A 15-year-old boy, referred to here as David, became a victim of sextortion after engaging with a stranger online. The situation involved sexting and the exchange of intimate images, which quickly escalated to blackmail and demands for money. The incident, handled by the E-Safety Help Line, underscores the psychological terror and confusion experienced by adolescents entangled in such digital threats. Despite the challenges, the intervention process, which moved from calming the victim to collaborating on action steps and coaching on internet safety, resulted in a resolution where the perpetrator was traced to Nigeria. The case exemplifies why internet safety should be mandatorily taught to children at a young age, emphasizing the need for preventive measures and investment in digital education to protect and prepare them for the complexities of the online world.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

AI a dezinformace: Jak umělá inteligence zasahuje do olympijských her v Paříži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 89-91| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 322 | Publikováno: 05.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4057

Umělá inteligence (AI) je technologický nástroj s obrovským potenciálem, ale také s nebezpečnými možnostmi zneužití. V posledních měsících se stala středobodem mezinárodních debat o bezpečnosti a dezinformacích, zejména v souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami v Paříži 2024.

Annotation (English):
AI and Disinformation: How Artificial Intelligence Intervenes in the Paris Olympic Games
Artificial intelligence (AI) has emerged as a powerful technological force with both immense potential and dangerous capabilities for misuse. In recent months, it has become the focus of international debates on security and misinformation, particularly in relation to the upcoming 2024 Paris Olympic Games. A notable disclosure by Microsoft revealed that Russian governmental agencies are using AI to spread disinformation and destabilize perceptions of the Paris Olympics. This campaign includes the creation of deepfake videos, such as highly realistic yet completely fabricated videos made using AI technology, featuring actor Tom Cruise. These deepfakes are part of a broader goal to damage the reputation of the International Olympic Committee and create a false sense of impending violence at the games. The misuse of AI for such purposes underscores the urgent need for public education on recognizing and verifying information sources online, as well as the development of ethical and legal standards for the responsible use of AI.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to hybridní válka?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 92-94| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 382 | Publikováno: 06.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4059

Hybridní válka je komplexní strategie konfliktu, která kombinuje konvenční vojenské operace s nekonvenčními prostředky a metodami, jako je kybernetická válka, dezinformace, ekonomický nátlak a politický vliv. Tento koncept se stal výrazně aktuálním v 21. století, kdy moderní technologie a globalizace otevřely nové možnosti pro vedení války.

Annotation (English):
Hybrid Warfare
Hybrid warfare is a complex conflict strategy that blends conventional military operations with unconventional means and methods, such as cyber warfare, disinformation, economic pressure, and political influence. This concept has become particularly relevant in the 21st century as modern technologies and globalization provide new means for conducting warfare. It includes the use of both conventional forces like tanks and aircraft, as well as irregular forces and tactics including special operations units, mercenaries, and insurgents. Cyber attacks against infrastructure, state systems, and spreading disinformation through social media are also integral to this warfare strategy. These efforts aim to destabilize political systems and erode public trust in institutions, often escalating into physical violence and significantly impacting international diplomacy and economic stability.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Digitální závislost: Fenomén současnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 95-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 145 | Publikováno: 10.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4067

Digitální závislost, známá také jako netolismus, je fenomén charakterizovaný nadměrným a nekontrolovaným používáním digitálních zařízení a internetu. Tento problém se stává stále častějším napříč všemi věkovými skupinami. Tento článek se zaměřuje na definici digitální závislosti, její příznaky, dopady na různé skupiny lidí a strategie pro prevenci a zvládání tohoto problému.

Annotation (English):
Digital Addiction: A Contemporary Phenomenon
Digital addiction, also known as netolism, is a phenomenon characterized by excessive and uncontrollable use of digital devices and the internet. This issue is becoming increasingly common across all age groups. This article focuses on defining digital addiction, its symptoms, impacts on various groups, and strategies for prevention and management. Digital addiction manifests as an inability to control the use of digital technology, thereby leading to neglect of daily responsibilities and social interactions. Additionally, the article discusses how this compulsive behavior can lead to isolation and mental health issues, such as anxiety and depression, underscoring the importance of balanced technology use.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT